VISIE OP COMMUNICATIE


In 2020 is uitvoering van de visie op communicatie goed op stoom gekomen. Er is binnen deelprojecten gewerkt aan de 4 hoofdlijnen:

  • Trends en ontwikkelingen
  • Focus
  • Identiteit
  • Communicatieve organisatie

Trends en ontwikkelingen

Voor de communicatiestrategie t.b.v. het project Duurzame polder tussen Den Bosch en Oss is de Citisens-methode toegepast. Er heeft een scan van het gebied plaatsgevonden.

Leefstijlprofielen van de bewoners in dit gebied zijn samengesteld. Er is een advies gegeven voor gerichte communicatie-interventies en dialoog met de bewoners. Ondergenoemde vragen zijn hiermee beantwoord.

  • Bereiken we wie we willen bereiken, en bereiken we ook de unusual suspects?
  • Met welke kernboodschap kunnen we de verschillende groepen betrekken?
  • Wat is een zinvolle keuze qua on-en offline middelen, en waar baseren we deze keuze op?
  • Hoe kunnen we deze communicatie interventies qua inhoud en toonzetting optimaliseren?
  • Welke kansen en uitdagingen liggen er ten aanzien van een optimale betrokkenheid van de inwoners van het gebied?

In 2021 wordt de methode verankerd in de communicatietools van de provincie.

Focus

Er is een motivaction-onderzoek opgesteld om te bepalen welke provinciale thema’s en taken dicht bij de Brabander liggen op persoonlijk belang, urgentie, bekendheid versus waardering. Het onderzoek wordt in 2021 voortgezet qua veldwerk.

Daarnaast is een scan gemaakt op het bestuursakkoord en de beleidskaders om de belangrijkste onderwerpen vanuit het bestuur te bepalen. Hetzelfde is gebeurd vanuit perspectief organisatie. Op basis van deze informatie worden in 2021 de focusthema’s bepaald en bekeken welke extra corporate (en interne) communicatie ingezet wordt op de lijnen ‘Binden’ en ‘Best’.

Identiteit

Met de interne stakeholders is afgestemd wat nodig is om invulling te geven aan identiteit en imago. Er wordt een verkennend imago-onderzoek uitgevoerd met als achterliggend doel de uitkomsten vervolgens op strategische wijze voor en met de interne stakeholders door te vertalen naar leidende principes op het vlak van communicatie, symboliek en gedrag. Belangrijk kader hierbij: het onderzoek en de advisering richten zich specifiek op de stakeholders (Branding, Strategische evenementen, P&O en Communicatie) en de voor hen meest relevante externe doelgroepen.

Communicatieve organisatie

In dit project zijn de communicatieve kaders op orde en vindbaar voor de organisatie gemaakt. De kaders zijn verwerkt in een magazine en relevante informatie voor de organisatie is vindbaar gemaakt op BrainS en in SharePoint.