7. Verzekeringen

Lees over de belangrijkste verzekeringen die binnen de provincie Noord-Brabant van kracht zijn.

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)

Wanneer je in dienst komt bij de provincie, voorziet de provincie in een pensioenregeling. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij het ABP. Je wordt automatisch door onze salarisadministratie aangemeld bij het ABP, daarvoor hoef je zelf geen actie te ondernemen. Wanneer je, jouw eventueel in je vorige werkkring opgebouwde pensioen, wilt overhevelen naar het ABP dien je dit te melden bij het ABP. Vraag bij ABP wat je voor je 'oude' pensioen krijgt met een aanvraag waardeoverdracht. Doe dit binnen 6 maanden nadat je met je nieuwe baan bent gestart. Zie ook www.abp.nl.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Hoe regel je jouw inkomen als je ziek wordt? Of wil je er over een paar jaar een tijdje tussenuit? Of wil je straks minder gaan werken? Er is informatie over een arbeidsongeschiktheidsverzekering, financiële zekerheid voor nabestaanden op www.loyalis.nl. Je hebt de mogelijkheid je (collectief, via Loyalis) te verzekeren via het InvaliditeitsPensioen AanvullingsPlan (IPAP). Dit houdt in dat je je extra verzekert voor de gevolgen bij gedeeltelijke en/of volledige arbeidsongeschiktheid. Kijk op www.loyalis.nl en bepaal zelf of en welke aanvullingen zinvol voor jou zijn. Dat is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Onderstaand nummer dien je te vermelden op het aanmeldingsformulier. Het werkgeversnummer (orgaancodenummer) voor Loyalis is: 1000600. Wanneer je je aanmeldt voor IPAP bij Loyalis binnen 6 maanden na indiensttreding, is er sprake van blanco acceptatie. De premie IP/AP wordt maandelijks op het salaris ingehouden.

Collectieve (auto)verzekering

Medewerkers van de provincie kunnen een exclusieve collectiviteitskorting krijgen op diverse verzekeringen, zoals een autoverzekering, woonverzekering of doorlopende reisverzekering van Centraal Beheer Achmea of collectieve autoverzekering van VNG (via verzekeringsmakelaar AON).

Ongevallenverzekering

Werkgevers zijn op grond van de ARBO-wetgeving verplicht om de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen op de werkvloer. Maar ondanks dat kan er toch wel eens wat mis gaan. Collectieve ongevallenverzekering De provincie heeft voor alle medewerkers een ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering, die de medewerker overigens niets kost, verstrekt een uitkering aan de verzekerde (lees medewerker) of diens erfgenamen als hij of zij ten gevolge van een ongeval - onder diensttijd - (de dekking gaat in een uur voor en eindigt een uur na de werkzaamheden) blijvend invalide wordt of komt te overlijden. Bij overlijden wordt aan de nabestaanden een bedrag uitgekeerd gelijk aan tweemaal het bruto jaarsalaris. Raakt de medewerker als gevolg van een ongeval blijvend invalide dan wordt hem een bedrag uitgekeerd wat, afhankelijk van de mate van invaliditeit, maximaal viermaal het bruto-jaarsalaris kan bedragen. Uitbreiding van de verzekering De hiervoor beschreven collectieve verzekering kun je uitbreiden. Hiervoor zijn er twee mogelijkheden die hieronder nader worden toegelicht. Optie 1. 24 uurs-dekking De ongevallenverzekering kan worden uitgebreid zodat ook ongevallen die je overkomen buiten de voor jou geldende werktijd zijn verzekerd. Je bent dan 24 uur per dag verzekerd. De uitkeringen bij overlijden of blijvende invaliditeit zijn hetzelfde als bij de standaard collectieve ongevallenverzekering. De premie die je hiervoor betaalt, bedraagt 0,04 % van het brutosalaris. Optie 2. 24 uurs-dekking met hogere uitkering Ook deze ongevallenverzekering geeft een dekking van 24 uur per dag maar kent een hogere uitkering. De uitkering aan de nabestaanden bedraagt ingeval van overlijden (binnen of buiten diensttijd) driemaal het bruto jaarsalaris. Raakt de medewerker als gevolg van een ongeval binnen of buiten diensttijd blijvend invalide dan wordt hem een bedrag uitgekeerd wat, afhankelijk van de mate van invaliditeit, maximaal zesmaal het bruto-jaarsalaris kan bedragen. De premie die je hiervoor betaalt, bedraagt 0,17% van het brutosalaris. Heb je belangstelling voor één van de uitbreidingen op de collectieve ongevallenverzekering? Vul het aanmeldingsformulier ongevallenverzekering in, die je via de P-consulent hebt ontvangen.

Algemene Nabestaandenwet

Op 1 mei 2018 is de huidige Algemene Nabestaandenwet (Anw)-compensatieregeling van het ABP vervallen. Je kunt overwegen je extra te verzekeren voor een mogelijk inkomensverlies dat daardoor ontstaat. Recent hebben de provinciale werkgevers (IPO) een collectieve verzekering afgesloten met elipsLife. Als je overlijdt, heeft dat financiële gevolgen voor je partner en/of kinderen. Er kan inkomensverlies ontstaan en ze kunnen er financieel behoorlijk op achteruitgaan. Daarvan is sprake als de achterblijvende partner een lagere of geen Anw-uitkering krijgt van de overheid. De Anw-hiaatverzekering is bedoeld als aanvulling op een Anw-uitkering. Je kunt je aanmelden bij de collectieve verzekering van elipsLife. Als je je aanmeldt worden medische gegevens opgevraagd om het verzoek te kunnen beoordelen. Dit kan leiden tot een afwijzing van de dekking. Zie voor verdere informatie de brochure Anw-hiaatverzekering Brochure voor nieuwe medewerkers. Levensfaseambassadeurs

  • Voor meer informatie kun je terecht bij één van de Levensfaseambassadeurs via levensfasen@brabant.nl
  • Je kunt je vragen ook direct stellen aan Elipslife, op anwvoorambtenaren@elipslife.com

Ziektekostenverzekering

De provincie Noord-Brabant heeft contracten afgesloten met IZA, CZ en Menzis. Als nieuwe medewerker bij de provincie ontvang je collectiviteitskorting als je je bij IZA of Menzis verzekert. Informatie en het aanmeldingsformulier kun je vinden op de website www.izagezondsamen.nl, www.menzis.nl en www.cz.nl. Collectiviteitsnummers (werkgeversnummer):

  • IZA = 15897
  • Menzis = 58461
  • CZ = 005183111

Het betreffende nummer vermeld je op het aanmeldingsformulier. Het formulier verstuur je rechtstreeks naar de verzekeraar. Je bent natuurlijk ook vrij om te kiezen voor een andere ziektekostenverzekering.