6. Beleid

Lees over de belangrijkste beleidsregels die binnen de provincie Noord-Brabant van kracht zijn.

Informatiehuis Brabant: werken met informatie

De meeste collega’s denken bij uitdagingen niet aan informatiebeheer. Voor de provincie is actuele, betrouwbare informatie de ‘backbone’ van zowel onze bestuurs-, beleids- als bedrijfsprocessen en is het een belangrijke aandacht hier zorg voor te hebben. Zonder informatie kunnen we geen besluiten nemen, geen besluiten uitvoeren en geen verantwoording afleggen. We maken en ontvangen dagelijkse veel informatie en de provincie moet als openbaar bestuur grip hebben op deze informatie. Daarom zijn er allerlei wettelijke kaders van toepassing op het werken met overheidsinformatie en daar hebben we als ambtenaren continu mee te maken. De vier belangrijkste zijn de AVG (privacy), de BIO (security), de Archiefwet (duurzame toegankelijkheid) en de Wob/Woo (openbaarheid). Deze kaders zijn bedoeld om Nederlanders te beschermen tegen privacyschending, om hen te helpen in hun recht op informatie of om vertrouwelijke informatie veilig te stellen. Bij de provincie ben je als medewerker zelf verantwoordelijk voor een goede omgang met informatie.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG zorgt ervoor dat de privacy van personen gewaarborgd blijft. Dit geldt voor de privacy van medewerkers als personen buiten de organisatie. De AVG is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens. Hierbij ken gedacht worden aan adressenlijsten, CV’s en natuurlijk de personeelsdossiers. Ga jij straks in je nieuwe functie aan de slag met persoonsgegevens, wees dan zorgvuldig. De provincie heeft een Privacy Officer in dienst, die jou kan helpen met het voldoen aan de AVG. Ook heeft de provincie een Functionaris Gegevensbescherming, die er toeziet dat zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Wet openbaarheid van bestuur (WOB) en Wet open overheid (WOO)

De Wet openbaarheid van bestuur en de opvolger de Wet open overheid zijn in het leven geroepen om overheidsinformatie meer actief en meer transparant aan te bieden aan diegenen die die informatie willen hebben en daar ook recht op hebben. Op basis van de Wob/Woo en veel jurisprudentie is bijna alle overheidsinformatie “wob-baar” of opvraagbaar. In geval van een Wob-verzoek heeft de provincie gedurende enkele weken de tijd om gevraagde informatie aan te bieden aan de verzoeker. De Wet open overheid zorgt ervoor dat we onze informatie nog meer proactief beschikbaar stellen, niet enkel op verzoek. Het gaat daarbij overigens niet alleen om documenten over bestuurlijke besluiten, maar ook over e-mails, agenda-items, whatsappjes, enz. Zorg er dus altijd voor dat je snel bij de opgevraagde informatie kunt.

Arbo- en verzuimbeleid

In de Arbowet staan algemene voorschriften over de rechten en plichten van werkgever en werknemer op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Arbo: jij en je H-manager

Arbo is in eerste instantie een zaak tussen jou en je H-manager. Op basis van je werkzaamheden is vastgelegd welke arbozaken voor jouw functie van toepassing zijn. Over deze arbozaken maak je concrete afspraken.

Arbodienst Zorg van de Zaak en Bedrijfsarts

Bij de uitvoering van het arbo- en verzuimbeleid wordt de provincie bijgestaan door arbodienst Zorg van de Zaak. Activiteiten van de arbodienst zijn onder andere ziekteverzuimbegeleiding, arbospreekuur, werkplekonderzoeken en Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Bij de bedrijfsarts kun je, naast de gebruikelijke spreekuren tijdens ziekte, ook terecht voor alle problemen betreffende de gezondheid in relatie tot de werksituatie. De arts neemt een onafhankelijke plaats in tussen de werkgever en de werknemer. Voor het maken van een afspraak overleg je met je H-manager en vervolgens bel je met Zorg van de Zaak.

Werkwijzer bij verzuim

Wie bel je als je ziek bent? Op welk tijdstip en hoe meld je je beter? Wat als je langer ziek bent? Wat kan je van je H-manager verwachten? Wat verwacht de provincie van jou?

In het kort:

  • 1e dag Vóór 9.30 uur ziekmelding door medewerker aan H-manager.
  • Herstelmelding Vóór 9.30 uur bij H-manager hersteld melden.

Lees onderstaand document voor meer informatie.

Arbo: werkplekinrichting

Nieuwe medewerkers kunnen op verzoek tijdens de introductieperiode een werkplekinstructie van een preventiemedewerker krijgen. Je krijgt dan advies over de bureau- en stoelinstellingen, verstandig gebruik van computer en muis en hoe je RSI/KANS herkent en hiermee omgaat.

Vertrouwenspersonen

Voor opvang, begeleiding of advies naar aanleiding van ongewenst gedrag is bij arbodienst Zorg van de Zaak een vaste vertrouwenspersoon voor de provincie aangesteld. Deze vertrouwenspersoon begeleidt je bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. Voor het maken van een afspraak bel je met Zorg van de Zaak. Binnen de provincie hebben we ook een aantal vertrouwenspersonen. Bij de workshop Samen Weerbaar maak je kennis met twee vertrouwenspersonen en komen zij vertellen wat hun rol is en wat zij voor jou kunnen betekenen.

Data privacy & informatieveiligheid

De zorg voor de privacy wordt breed gedeeld in de samenleving en daar heeft de overheid een grote verantwoordelijkheid in. Voor de provincie betekent dat bijvoorbeeld: Hoe verwerken we binnenkomende e-mails en persoonsgegevens? Maar ook de veiligheid en duurzame toegankelijkheid van onze data: welke delen we? Wat moeten we echt goed afschermen. Hoe doen we dat technisch? En hoe wijzen we de medewerker op de eigen verantwoordelijkheid om zorgvuldig met die gegevens om te gaan?

“Als medewerker van de provincie ben jij zelf verantwoordelijk dat je veilig omgaat met informatie.”

Integriteit

In je werk bij de provincie houd je altijd rekening met de kwaliteit van de provinciale dienstverlening. Wees daarom open over integriteit: bespreek met collega's welke keuzes je maakt. Wat is nu eigenlijk integer gedrag? En wat betekent integriteit voor jou als provincieambtenaar?

Nevenwerkzaamheden

Ben je naast ambtenaar voorzitter van een vereniging of beoefen je nog een andere functie? Betaald of onbetaald, binnen of buiten werktijd? Wees open over activiteiten die je naast je werk verricht. Twijfel je of je je nevenactiviteit moet melden? Bespreek dit met je H-manager. Je meldt meldingsplichtige nevenwerkzaamheden straks in het digitaal systeem: 'Mijn administratie'. Dit kan pas zodra jij een Brabant-account hebt.

Eed of belofte

Bij je indiensttreding als provincieambtenaar leg je een eed of belofte af waarmee je onder meer aangeeft je functie zorgvuldig en betrouwbaar te vervullen. Het afleggen van de eed of belofte is sinds 2006 een wettelijke verplichting, horende bij het ambtenaarschap. Integriteit kan het vertrouwen in de overheid maken of breken, dus het is belangrijk dat ambtenaren integer zijn. Om dat te borgen zijn er verschillende regelgevingen en zijn er gedragsregels waar een ambtenaar zich aan moet houden. Een ambtenaar die de eed of belofte aflegt, zweert of belooft dat hij of zij deze regels nakomt. Het afleggen van de eed of belofte is onderdeel van het introductieprogramma.

Functiegebouw en beloning

Er is één functiegebouw voor alle ambtenaren werkzaam voor provinciale werkgevers. Het functiegebouw bestaat uit 3 functiefamilies (Sturing/Management, Proces & Realisatie, Expertise), die ieder uit 2 functiereeksen bestaan. In totaal zijn er dus 6 functiereeksen. Een functiereeks is een specifieke groep van schaalniveaus binnen een functiefamilie waarvoor één ‘algemeen’ functieprofiel is opgesteld. Het verschil in schaalniveau wordt duidelijk gemaakt door de beschrijving van de niveau onderscheidende factoren. Elke specifieke taakfunctie is ingedeeld in een generieke functie(reeks). De taakfunctie omvat een specifieke uitwerking van jouw taken. Je hebt altijd een generieke functie (met abstractere, meer algemenere beschrijving van je werkzaamheden) en een taakfunctie (structurele werkzaamheden) en/ of resultaatopdracht (tijdelijke werkzaamheden) Ieder jaar krijg je op 1 januari een structurele verhoging van je salaris met 3% totdat je het maximum van de salarisschaal hebt bereikt, tenzij op grond van een beoordeling jouw functioneren niet aan de gestelde eisen voldoet.

Wet op de Identificatieplicht

Vanaf 1 juni 1994 geldt in Nederland de Wet op de identificatieplicht (WID). Het doel van de wet is: bestrijding van fraude en criminaliteit. De wet bepaalt dat iedereen in Nederland vanaf 12 jaar in bepaalde situaties moet kunnen aantonen dat hij/zij is wie hij/zij zegt te zijn. Zo zijn werknemers verplicht om een identificatiebewijs (ID-bewijs) te tonen bij een eventuele controle op de werkplek. Ook werkgevers hebben in dit opzicht verplichtingen. De werkgever moet van alle werknemers een kopie van hun ID-bewijs in het personeelsdossier bewaren. Bij indiensttreding ben jij verplicht een ID-bewijs te tonen aan de personeelsconsulent. De identificatieverplichting geldt tevens voor stagiaires. Uitzendkrachten vormen een uitzondering aangezien de uitzendbureaus als werkgevers worden beschouwd en dus de registratieplicht hebben. Als ID-bewijs kan dienen:

  • het paspoort
  • de gemeentelijke identiteitskaart
  • het vreemdelingendocument

De geldigheidstermijnen van deze documenten mogen niet verstreken zijn. Een rijbewijs is géén geldig ID-bewijs bij indiensttreding! Het vermeldt namelijk geen nationaliteit en zegt ook niets over iemands verblijfsstatus. Bij een eventuele controle op de werkplek geldt het Nederlands rijbewijs overigens wèl als geldig identiteitsbewijs.