Clemens Dijcks, gemeente Someren

Geothermie in de gemeente Someren

Gemeente Someren ziet geothermie als een belangrijke duurzame warmtebron voor de glastuinbouw in haar gemeente, zo mogelijk in combinatie met een woonwijk.

Opsporingsvergunning aardwarmte

Op 17 juli 2020 is de Opsporingsvergunning aardwarmte, voor het grondgebied van de gemeenten Someren en Asten, verleend door het ministerie van EZK. De verwachting was dat de gemeente hierna de volgende stappen kon zetten om te komen tot het eerste aardwarmteproject in Someren. Maar in de Opsporingsvergunning is een negatief advies van de Mijnraad opgenomen.

Volgens de Mijnraad blijkt uit de aanvraag niet dat de veiligheidsrisico’s voor omwonenden, gebouwen of infrastructurele werken bij de winning van aardwarmte in de seismisch actieve Roeldalslenk aanvaardbaar zijn. Een verdere onderbouwing van hoe die veiligheidsrisico’s bij (ondiepe) geothermie kan worden gemitigeerd, zal de Mijnraad er van moeten overtuigen dat deze veiligheidsrisico’s klein en beheersbaar zijn.

In het kader van het landelijke Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN) is in de maand november 2020 het veldwerk van de onderzoeklijn L29 (van Oost naar West) uitgevoerd. Onderzoeklijn L29 loopt over Somerens en Astens grondgebied. Van medio januari tot medio februari 2021 wordt het veldwerk van onderzoeklijn L30 uitgevoerd. Deze loopt van Noord naar Zuid en kruist L29 op Somerens grondgebied. Vanaf het najaar 2021 zijn de data van de seismiek van deze onderzoeklijnen openbaar toegankelijk bij TNO. We verwachten dat de twee kruisende lijnen ons extra gaan helpen met het verkrijgen van inzicht in de opbouw van de aardlagen tot op grote diepte en waar voldoende dikke lagen met een goede waterdoorlatendheid liggen om de aardwarmte uit te winnen.

Duurzame Energiecoöperatie Asten Someren

De glastuinders in Asten een Someren hebben in 2018 de Duurzame Energiecoöperatie Asten Someren opgericht. De tuinders werken samen aan een warmtenet met verschillende warmtebronnen. Inmiddels is fase 1 van hun warmtenet in bedrijf. Het gaat over een warmtenet van acht kilometer buiswerk, hoofdzakelijk bij het glastuinbouw-gebied in Asten. Op dit moment verwarmen ze met een biomassaketel een aantal kassen. Het ontwerp van fase 2 van dit warmtenet om alle kassen in de twee glastuinbieden in Someren te koppelen aan het netwerk in Asten ligt klaar. Daarmee komt er nog 6 kilometer aan buiswerk bij. De realisatie hiervan wacht op nieuwe duurzame warmtebronnen. Wij zien hierin nog steeds een hoofdrol weggelegd voor geothermie. Het beoogde eindresultaat is een robuuste en duurzaam warmtenet met verschillende warmtebronnen.

Op de foto v.l.n.r.: Rene Zwinkels, Mark van Oosterwijk, Frans Raijmakers, Piet Wijnen, John Wijnen, Alex Gevers, Willy Aarts, Jo Joosten, Wim Verberne en Twan van Gennip

Transitievisie Warmte

In het kader van het opstellen van de Transitievisie Warmte hebben wij een haalbaarheidsonderzoek naar warmtenetten in een aantal wijken in Someren laten uitvoeren. Ondanks de lagere dichtheid van de warmtevraag dan in stedelijke wijken blijkt voor 2 wijken een warmtenet, gekoppeld aan het warmtenet van de glastuinbouw, haalbaar te zijn. Daarmee lijkt de inzet van geothermie voor het invullen van de warmtevraag van de glastuinbouw in combinatie met een woonwijk, zoals die al jaren beoogd is, weer een stapje dichterbij te komen.

Deel deze pagina.