Vanaf de basis

Op deze pagina vindt u achtergronddocumenten en rapporten over onderzoeken die zijn uitgevoerd

Mobiliteitsbehoeftes van de Noord-Brabantse reiziger

Provincie Noord-Brabant trok samen met creatief gedragsbureau Fama Volat de provincie in, op zoek naar mobiliteitsbehoeftes. Middels een groot kwalitatief onderzoek, gestoeld op bevindingen uit eerdere rapporten, voerden we gesprekken over ideale vormen van mobiliteit en zochten we (emotionele) verdieping. Conclusie: iedere reiziger vertegenwoordigt een uniek verhaal en is moeilijk in een hokje te stoppen. Op een doorsnee dag streven we verschillende reisdoelen na en dragen we als het ware telkens een andere reispet. Klik hier en lees hoe we met dit onderzoek inzicht geven in welke mobiliteitsbehoeftes bij welke reispet horen. Zonder de Noord-Brabantse reiziger in hokjes te stoppen.

image

Mobiliteithubs in West-Brabant

Mobiliteitshubs spelen een belangrijke rol binnen gedeelde mobiliteit. De provincie Noord-Brabant werkt samen met gemeenten in West-Brabant toe naar een ontwikkelplan voor de ontwikkeling van mobiliteitshubs. APPM en Goudappel hebben geholpen in dit traject en hebben na intensieve samenwerking met een aantal gemeenten een rapport opgeleverd. Hierin is de kansrijkheid van 40 locaties in kaart gebracht. Dit geeft een mooi beeld van wat er is en wat mogelijk gerealiseerd kan worden op deze locaties. De uitwerking blijft maatwerk per locatie. In het document van bijna 100 pagina’s vindt u achtereenvolgens een inleiding, uitleg van de methode en uitgangspunten, een overzicht van de onderzochte locaties, een uitwerking van een aantal archetype hubs, een indicatie van mogelijke investeringskosten en een voorstel met mogelijke vervolgstappen. Daarna volgt de uitwerking per locatie. Het document is geen blauwdruk, maar geeft houvast om samen volgende stappen te zetten. Op onze webpagina onderaan bij de documenten vindt u het rapport. Klik hier om het downloaden.

Uitgangspuntendocument

Een vervolgstap in het tot stand brengen van gedeelde mobiliteit in West-Brabant. De opgaven, benoemd in de transitiestrategie, zijn nader uitgewerkt in dit uitgangspuntendocument. Dit is een gezamenlijk document dat ook door alle colleges van gemeenten in West-Brabant is vastgesteld. Hiermee hebben we de basis voor de vervolguitwerking, waarmee we nu aan de slag gaan. In deze notitie gaat het voornamelijk over hoe we dingen ‘onder de motorkap’ moeten regelen om de beloften aan de reiziger waar te kunnen maken. Deze notitie vormt input voor de aanbestedingstrajecten voor de openbaar vervoer concessie en het Flex/WMO-contract. Een samenvatting vindt u in deze flyer.

Mobiliteit als Dienst/Mobility as a Service

Mobiliteit als Dienst/ Mobility as a Service (MaaS) is een nieuwe ontwikkeling die ook binnen gedeelde mobiliteit belangrijk is. Om meer inzicht te krijgen in voor wie MaaS aantrekkelijk is en de kansrijkheid van MaaS voert het Kim diverse onderzoeken uit. Kijk hier voor meer informatie

Adviesrapport integratie Flex en WMO West Brabant

De provincie en RWB willen het vraagafhankelijke Flex gedeelte koppelen aan het WMO-contract. De verwachting is dat er met de introductie van Flex in de vorm van hub- en haltetaxi er meer reismogelijkheden komen voor reizigers die nu enkel gebruik maken van WMO-vervoer. Gezamenlijk willen RWB en provincie de mogelijkheden onderzoeken om Flex en WMO-vervoer goed op elkaar aan te laten sluiten.

In dit adviesrapport leest u hier meer over.

OV in 2040: de zuidelijke hink-stap-sprong

Om het ov-netwerk in Zuid-Nederland in de basis op orde te brengen en om een schaalsprong te maken, stellen Noord-Brabant, Limburg en Zeeland, samen met grote steden, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen, een aantal concrete maatregelen voor. Op korte termijn (BO MIRT 2020) willen de partijen met het Rijk afspraken maken over: • Spoor en stationsknoop Eindhoven • Spoor en stationsknoop 's-Hertogenbosch • BRT – verbinding Breda – Gorinchem – Utrecht • Emplacement Venlo, in relatie tot Goederenvervoer • Intercity Aken

Lees hier het nieuwsbericht. In het Bidbook OV in 2040, de zuidelijke hink-stap-sprong, zijn de gezamenlijke prioriteiten van Zuid-Nederland verder uitgewerkt. Een samenvatting hiervan kunt u bekijken in deze flyer.

Transitiestrategie Gedeelde Mobiliteit West-Brabant

Deze transitiestrategie is de eerste stap naar gedeelde mobiliteit in West-Brabant, nadat de huidige ov-concessie en het huidige WMO-taxicontract zijn afgelopen. Hij kwam tot stand door samenwerking van de provincie met alle gemeenten in West-Brabant, de Regio West-Brabant (RWB) en het Reizigersoverleg Brabant (ROB). Dit document vormt de basis voor uitwerking van opgaven die leiden tot concrete afspraken per gemeente. Deze afspraken gaan verwerkt worden in de aanbesteding van de concessie West en in de aanbesteding van het WMO-vervoer in West-Brabant in 2020. Naast dit uitgebreide document is er ook een flyer waarin uitgelegd wordt wat dit voor de reizigers betekent.

Kansen voor integratie doelgroepenvervoer en openbaar vervoer

Dit rapport is een verkenning naar de mogelijke integratiemogelijkheden tussen ov en doelgroepenvervoer. Doel van de verkenning is te komen tot nieuwe sporen en aanknopingspunten voor de provincie om op dit thema verdere stappen te kunnen zetten samen met de regio's.

Reizigersonderzoek West-Brabant

Door het slim combineren van de verschillende smaken binnen gedeelde mobiliteit (Direct, Flex en Samen) is het straks in West-Brabant voor iedereen mogelijk om eenvoudig te reizen, zelfs voor mensen in de kleinste kernen en buurtschappen. Om dit waar te kunnen maken willen we weten hoe reizigers zelf aankijken tegen mobiliteit en wat ervoor nodig is om het totale aanbod van gedeelde mobiliteit dusdanig interessant te maken dat ze er ook echt gebruik van gaan maken. Met een kwantitatief onderzoek zijn 1.678 inwoners uit West-Brabant hierover ondervraagd. De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn in deze factsheet uitgewerkt. Het hele rapport vindt u hier.

Verkenning naar rollen van de provincie in het energiesysteem

In dit rapport leest u welke rol de provincie Noord-Brabant kan innemen in het energiesysteem rondom de concessie en gedeelde mobiliteit. Er wordt een aantal scenario’s beoordeeld aan de hand van de volgende aspecten: juridisch, strategisch, duurzaamheid en financieel.

Een samenvatting van dit rapport vindt u hier.

De Toekomst van gedeelde mobiliteit in West-Brabant

Dit onderzoek naar innovatieve data toepassingen is uitgevoerd in het kader van de aanstaande concessieverlening in de regio West-Brabant. Het onderzoek laat zien hoe data, en de vertaling hiervan naar bruikbare informatie, ondersteunend kan zijn aan strategische en tactische keuzes voor gedeelde mobiliteit.

Brabantse omgevingsvisie

De visie op gedeelde mobiliteit draagt bij aan bredere beleidsdoelen zoals geformuleerd in de hoofdopgave ‘slimme netwerkstad’ in de Brabantse Omgevingsvisie.

Speelveldnotitie OV

De notitie "Van klassiek OV naar Mobiliteit als dienst" geeft inzicht in het speelveld, de waarden en dilemma’s die om keuzes vragen. Dit vormde het startpunt voor het traject om te komen tot de visie op gedeelde mobiliteit.

Toekomstbeeld 2040

Het toekomstbeeld OV 2040 schetst 8 vertrekpunten voor verbetering van het openbaar vervoer tot het jaar 2040. Dit is een landelijk traject.

Dialoog over
Toekomst mobiliteit

De provincie ging een jaar lang in gesprek met inwoners, experts en overheden over de toekomst van mobiliteit en over de rol van de provincie.

Die maatschappelijke dialoog leverde 6 speerpunten op. Een daarvan is dat de provincie het OV toekomstbestendig maakt en klaar voor mobiliteit als dienst. Dit is het begin van het traject Vernieuwing OV.

Van B naar anders

Dit rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, schetst de ontwikkelingen op mobiliteitsgebied en geeft een handvat hoe hier mee om te gaan.

Toekomst OV in Brabant

Rapport van het PON over de behoeften van reizigers op basis van een voor dit traject uitgevoerd onderzoek onder Brabanders.

Netwerken in Brabant

In deze publicatie schetst Tordoir een beeld van de

vervoersnetwerken in Brabant.

Verkeersweg in de avond