Vanaf de basis

Op deze pagina vindt u een verzameling van documenten die ter achtergrondinformatie dienen.

Kansen voor integratie doelgroepenvervoer en openbaar vervoer

Dit rapport is een verkenning naar de mogelijke integratiemogelijkheden tussen ov en doelgroepenvervoer. Doel van de verkenning is te komen tot nieuwe sporen en aanknopingspunten voor de provincie om op dit thema verdere stappen te kunnen zetten samen met de regio's.

Verkenning naar rollen van de provincie Noord-Brabant in het energiesysteem

In dit rapport leest u welke rol de provincie Noord-Brabant kan innemen in het energiesysteem rondom de concessie en gedeelde mobiliteit. Er wordt een aantal scenario’s beoordeeld aan de hand van de volgende aspecten: juridisch, strategisch, duurzaamheid en financieel. Een samenvatting van dit rapport vindt u hier.


De toekomst van gedeelde mobiliteit in West-Brabant

Dit onderzoek naar innovatieve data toepassingen is uitgevoerd in het kader van de aanstaande concessieverlening in de regio West-Brabant. Het onderzoek laat zien hoe data, en de vertaling hiervan naar bruikbare informatie, ondersteunend kan zijn aan strategische en tactische keuzes voor gedeelde mobiliteit.

Brabantse omgevingsvisie

De visie op gedeelde mobiliteit draagt bij aan bredere beleidsdoelen zoals geformuleerd in de hoofdopgave ‘slimme netwerkstad’ in de Brabantse Omgevingsvisie.

Speelveldnotitie OV

De notitie "Van klassiek OV naar Mobiliteit als dienst" geeft inzicht in het speelveld, de waarden en dilemma’s die om keuzes vragen. Dit vormde het startpunt voor het traject om te komen tot de visie op gedeelde mobiliteit.

Toekomstbeeld 2040

Het toekomstbeeld OV 2040 schetst 8 vertrekpunten voor verbetering van het openbaar vervoer tot het jaar 2040. Dit is een landelijk traject.

Dialoog over
Toekomst mobiliteit

De provincie ging een jaar lang in gesprek met inwoners, experts en overheden over de toekomst van mobiliteit en over de rol van de provincie.

Die maatschappelijke dialoog leverde 6 speerpunten op. Een daarvan is dat de provincie het OV toekomstbestendig maakt en klaar voor mobiliteit als dienst. Dit is het begin van het traject Vernieuwing OV.

Van B naar anders

Dit rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, schetst de ontwikkelingen op mobiliteitsgebied en geeft een handvat hoe hier mee om te gaan.

Toekomst OV in Brabant

Rapport van het PON over de behoeften van reizigers op basis van een voor dit traject uitgevoerd onderzoek onder Brabanders.

Netwerken in Brabant

In deze publicatie schetst Tordoir een beeld van de

vervoersnetwerken in Brabant.

Verkeersweg in de avond