Feiten en cijfers Brabantse retail

De ontwikkelingen in de Brabantse retailbranche volgen elkaar sinds 2015 in een hoog tempo op. Met de nodige inspanningen lukte het de retailers om, in een samenwerking binnen regionaal verband of met gemeenten, een daling van de winkelleegstand te bewerkstelligen. Een tendens waaraan in 2019 abrupt een einde kwam; vorig jaar liet weer een toename van het aantal lege zaken zien. Het leegstandspercentage lag voor Brabant met 8,5% ook ruim een procentpunt hoger dan landelijk. En toen moest de corona-lockdown nog komen… Brabantse regio’s en gemeenten voeren een actief detailhandelbeleid, vastgelegd in regionale visies uit 2014-2015. Samenwerken in de regio staat centraal, met de focus op elkaars centrumvisies: hoe mag de detailhandel zich binnen de regio ontwikkelen? Doel is om leegstand terug te dringen, in te zetten op compacte en vitale winkelgebieden en per saldo geen winkelmeters erbij te krijgen.

De provincie zorgt jaarlijks voor actuele informatie om de detailhandelsafspraken op af te kunnen stemmen. Dit magazine geeft de cijfers tot en met 2019. Het betreft dus de ontwikkelingen in de Brabantse retail vóór de coronacrisis, en de daarmee samenhangende (gedeeltelijke) sluiting van horeca, cultuur en detailhandel in de periode maart-mei 2020. Daarom gelden deze cijfers ook als een nulmeting van de situatie voor de crisis. Volgend jaar zijn hiermee de gevolgen van de sluiting goed in beeld te brengen.

Samenvatting

Leegstand –

panden niet in gebruik

Detailhandel –

winkels in gebruik

Niet-detailhandel –

panden in gebruik

Winkelplannen

Werkgelegenheid

detailhandel

Cijfers per gemeente