Natuurlijke kwaliteiten als basis voor ontwikkeling in Gastels Laag

Het streven is om er één nat natuurgebied van te maken met één peil.

De inzenders van Gastels Laag willen bijdragen aan een versterking van de huidige natuur en verbetering van de natuurkwaliteit door verdere ‘vernatting’ van het Gastels Laag. Het betreft een laagveen gebied met uitzonderlijke hoge natuurwaarde door kwel. Dit natuurgebied is een laag gelegen landschap tussen het hoger gelegen Oudenbosch, buurtschap Kuivezand en de natuurlijke zandverhoging Heinsberg. Het gebiedje ligt ca 6 meter lager dan de omgeving. Op een ‘hogere schaal’ ligt het gebied op de ‘naad’ van Brabant; de overgang van het drogere zandlandschap naar het vochtigere kleigebied van de Brabantse Delta.

De provincie en het waterschap streven naar de ontwikkeling van een aaneengesloten natuurnetwerk in Brabant, waarin de Gastels Laag er één is. Op dit moment zijn delen van het Gastels Laag in beheer bij Staatsbosbeheer en andere delen nog in beheer en bezit van de boeren (melkveehouders). Het streven is om er één nat natuurgebied van te maken met één peil. De 6 boeren, gelegen in het Gastels Laag, zijn bereid hun gronden in het natuurgebied te ruilen tegen gronden elders in de gemeente of in de omgeving. Tot op heden is dit dat nog niet gelukt en zijn er nog geen geschikte gronden gevonden. Het waterschap wil, zodra de gronden op basis van vrijwilligheid verworven zijn, het waterpeil opzetten zodat de conditie voor de natuur kan verbeteren.

Er kwamen veel bruikbare ideeën naar voren die in we in theorie allemaal kunnen gebruiken, maar wat mij interesseerde waren de wilde ideeën die kwamen. Die zeker nog beter onderzocht moeten worden. De meeste “aha” momenten ontstonden komen denk ik later door slimme en allerlei combinaties te maken en te onderzoeken van de input die we kregen. Wat bij gebleven is: Focus op het beleven van het gebied op dat de cultuur rondom het gebied veranderd. Door het beleven van het gebied ook breder te maken als een wandeling door de natuur kunnen we werken aan draagvlak. Beter samenwerken en oplossingen bedenken voor problemen die er spelen wordt zo meer gestimuleerd en bevorderd waardoor er meer gezamenlijke waarden ontstaan. Zodat de kwaliteiten en potenties van het gebied meer zichtbaar worden. Mede door deze dag meer inzicht en ideeën gekregen. Er ligt ons nog een enorme leuke uitdaging te wachten.


Anita Bosker

Bewoner uit het gebied

“Gastels Laag, Onbekend maakt Onbemind”

In een open en prettige setting is er vanuit verschillende disciplines en achtergronden actief meegedacht is in de casus Gastels Laag. Dit gaf interessante input en in sommige gevallen bevestiging van hetgeen dat al gaande is. Opbrengst van de dag was, maak het verhaal rondom Gastels Laag compleet. Gastels Laag is een relatief klein en in het landschap verborgen natuurgebied, maar wel met grote potentie. Niet alleen vanuit de natuurwaarde, maar denk ook aan morfologie, cultuurhistorie, landbouw transformatie, recreatie, ligging en toegankelijkheid. Deze verhalen komen in het kleine gebied samen. Maak het verhaal breder, betrek alle aspecten in de waarde van het gebied. Maak het verhaal compleet voor lokaal draagvlak, bewustwording en eigenaarschap. Leg hierin verbanden naar de regionale aspecten en opgaven. Creëer bekendheid op lokaal en regionaal niveau. Doe dit niet alleen, maar zorg voor een ondernemende en bij het gebied betrokken groep. Hierbij zal de omschakeling van programma- en themagericht werken naar omgevingsgericht denken en doen een uitdaging zijn, waarin Gastels Laag en mogelijk voorbeeld kan zijn.


Tommy Radkiewicz

Waterschap Brabantse Delta

Deel op social media