Aa of Weerijs
als motor voor een Vitaal Buitengebied Zundert

Uiteindelijk gaat het om wat de gemeenschap in de toekomst wil.

Er spelen veel urgente vraagstukken in het buitengebied van Zundert en er komt in de toekomst nog heel wat bij. Forse agrarische leegstand, klimaatverandering, de omschakeling naar duurzame energie, transities in de landbouw en vergrijzing. Tegelijkertijd is buitengebied van Zundert door de concentratie van hoogwaardige en kapitaalintensieve teelten zoals boomteelt en zachtfruit een economisch belangrijke regio voor West-Brabant. Het beekdal van de Aa of Weerijs loopt hier dwars doorheen. Klimaatuitdagingen in dit beekdallandschap zijn de gevoeligheid voor wateroverlast en toenemende droogte, afgezet tegen het verder uitbouwen van de agrarische sector en behoud en ontwikkeling van de natuurgebieden op de hogere gronden.

Deze actuele en toekomstige vraagstukken in het Zundertse buitengebied haken in elkaar en zijn niet los van elkaar te zien. Maar uiteindelijk gaat het om de centrale vraag wat voor buitengebied de gemeenschap van Zundert in de toekomst wil. Hoe zorgen we ervoor dat Zundert vitaal blijft en ook over 20 jaar nog een gezond buitengebied heeft om te wonen, te recreëren en te ondernemen? Antwoorden op deze vraag kunnen richting geven aan de manier waarop het buitengebied van Zundert duurzaam kan transformeren in de tijd.

In de deelworkshop over de Aa of Weerijs bij Zundert, heeft een diverse groep van twaalf mensen het onderwerp ‘vitaal buitengebied’ verkend. Dit deden we vanuit de drie grootste perspectieven die het gebied rijk is; economisch perspectief en dan met name de fruitteelt, het sociaal maatschappelijk perspectief en vanuit landschappelijk ecologisch perspectief. Om vervolgens tot een top 10 te komen die woorden geeft aan een vitaal buitengebied in het beekdallandschap. Aan de hand van deze begrippen hebben de mensen verkend welke relaties er te vinden zijn tussen deze drie begrippen in ruimtelijke zin, waardoor ze elkaar mogelijk versterken. Dat resulteerde in waardevolle adviezen aan de gemeente, enkele hiervan zijn: cultuurhistorie en de identiteit van het landschap is een waardevolle basis voor alle ontwikkelingen, begin bij de burgers als je iets wil veranderen en de uitdagingen bij de boeren zijn van ons allemaal


Eveline de Kock,

Ruimte Atelier, moderator

We zien dat we al vrij goed op weg zijn in de pilot en dat dé verbindende schakel steeds is de beleving van bewoners en hoe zij de identiteit van het gebied zien. De opgave in de pilot zal zijn dat voor ogen te blijven houden en niet te verzanden in technische details of aanpakken per thema.


Patrick de Rooij

Waterschap Brabantse Delta

Deel op social media