Leegstand op bedrijventerreinen

De leegstand op bedrijventerreinen is relatief hoog, vooral in West-Brabant

Het aantal leegstaande panden op bedrijventerreinen ligt met 7,6% hoger dan het frictieniveau van 5% en hoger dan de leegstand buiten bedrijventerreinen. Vooral kantoorpanden op bedrijventerreinen staan relatief vaak leeg (11,5%). Het leegstaande vloeroppervlak op bedrijventerreinen ligt met 4% wel onder frictieniveau. Er staan dus vooral kleinere panden leeg. In West-Brabant is de leegstand op bedrijventerreinen, zowel in aantal panden als in vloeroppervlak, dubbel zo hoog als in de andere regio’s. Het aantal bedrijventerreinen met structurele leegstand (panden die langer dan 3 jaar leegstaan) neemt het afgelopen jaar weer toe van 97 naar 105. Er zijn veel terreinen met structurele leegstand in West- en Midden-Brabant.

Het aantal leegstaande panden op bedrijventerreinen is relatief hoog

Via de Landelijke Leegstandsmonitor (CBS) zijn er cijfers beschikbaar over de leegstand op bedrijventerreinen in Noord-Brabant. Het betreft de administratieve leegstand; dat wil zeggen: panden waarvoor geen gebruiker is gevonden in de landelijke registraties van bedrijven of personen.

Op de bedrijventerreinen staat in 2017 en 2018 8% van de panden leeg. In 2019 is dat iets gedaald naar 7,6%. Dit is hoger dan de frictieleegstand, die maximaal 5% bedraagt en hoger dan de leegstand van gebouwen buiten de bedrijventerreinen (7%). Doel is om de leegstand terug te brengen tot frictieniveau. De leegstand is op bedrijventerreinen het hoogst bij kantoorpanden: ongeveer 12%. Winkelpanden en panden met meerdere functies staan relatief minder vaak leeg op bedrijventerreinen (5 á 6%). De meeste panden op bedrijventerreinen betreffen panden met een industriefunctie. Het gaat om 64% van de panden (tabel 6.1).

Figuur 6.1 Indicatie leegstandspercentage (in aantal panden) op bedrijventerreinen in Noord-Brabant, naar gebruiksfunctie van de gebouwen, 1-1-2017 tot en met 1-1-2019 (bron: CBS)

Vooral kleinere panden staan leeg: van het totale vloeroppervlak op bedrijventerreinen staat slechts 3,9% leeg op 1-1-2019

Ook bij het vloeroppervlak is de leegstand het hoogst bij de kantoorpanden op bedrijventerreinen: 5,4%. Er zijn echter relatief weinig m2 vloeroppervlak met een kantoorfunctie op bedrijventerreinen, namelijk 8% van het totale vloeroppervlak. Panden met meerdere functies beslaan een relatief groot deel van de m2 vloeroppervlak (20%). Op bedrijventerreinen betreft dit vaak panden met combinatie van industriefunctie en kantoorfunctie. De meeste vloeroppervlak op bedrijventerreinen betreft een industriefunctie, namelijk 66% van het totale vloeroppervlak op bedrijventerreinen. Hiervan staat 4% leeg.

Tabel 6.1 Aandeel panden per gebruiksfunctie en % leegstaand vloeroppervlak per gebruiksfunctie op 1-1-2019 op bedrijventerreinen in Noord-Brabant (bron: CBS)

In welke regio staan de meeste leegstaande panden op bedrijventerreinen?

Het aandeel leegstaande panden op bedrijventerreinen is het hoogst in West-Brabant (12%)

In deze regio is ook het leegstandspercentage buiten de bedrijventerreinen het hoogst (10%). De andere regio’s zitten met 5% tot 7% leegstaande panden op bedrijventerreinen dichter in de buurt van het frictieniveau. Ook in vloeroppervlak is de leegstand in West-Brabant het hoogst: 6,3% in 2019. Dat is dubbel zo veel als in de andere regio’s. In alle regio’s staan panden met een kantoorfunctie op bedrijventerreinen relatief het vaakst leeg. In West-Brabant en Zuidoost-Brabant is daarna de leegstand bij de industriepanden het grootst. In Midden-Brabant staan juist relatief veel winkelpanden en panden met meerdere gebruiksfuncties leeg op bedrijventerreinen en in Noordoost-Brabant veel maatschappelijk vastgoed (fig. 6.3). Van het vloeroppervlak is in Noordoost- en Zuidoost-Brabant het aandeel leegstand het hoogst bij de kantoorpanden, in Midden-Brabant bij panden met meerdere gebruiksfuncties en in West-Brabant bij maatschappelijk vastgoed en panden met meerdere gebruiksfuncties.

Figuur 6.2 Indicatie leegstandspercentage (van aantal panden) op bedrijventerreinen in Noord-Brabant, naar Corop-regio, 1-1-2017 tot 1-1-2019 (bron: CBS)

Figuur 6.3 Indicatie leegstandspercentage (in aantal panden) op bedrijventerreinen in Noord-Brabant, naar gebruiksfunctie van de gebouwen en Corop-regio, 1-1-2019 (bron: CBS)

Het aantal bedrijventerreinen met structurele leegstand neemt het afgelopen jaar weer toe. Het percentage structureel leegstaande panden op de terreinen neemt wel af

Uit de IBIS-inventarisatie bij gemeenten blijkt dat het aandeel van bedrijventerreinen met structurele leegstand, na een afname tussen 2016 en 2019 tot 17%, weer iets is toegenomen tot 18% van de bestaande bedrijventerreinen in 2020 (tabel 6.1). Er is sprake van structurele leegstand als er op het bedrijventerrein panden zijn die langer dan drie jaar leeg staan.

Tabel 6.2 Structurele leegstand op bedrijventerreinen 1-1-2015 t/m 1-1-2020

De toename in het afgelopen jaar zit vooral in terreinen met een lage structurele leegstand van minder dan 5% van de panden (fig. 6.3). Het aantal terreinen met een structurele leegstand van 5-25% is juist afgenomen. Het aantal terreinen met een hoog percentage structureel leegstaande panden (meer dan 10%) is afgenomen van 41 in 2015 naar 23 in 2019 en naar 20 terreinen in 2020. Wel zijn er in 2020 twee terreinen bijgekomen met een structurele leegstand van boven de 25%. Bedrijventerreinen waar de structurele leegstand oploopt tot boven de 25% worden vaak getransformeerd naar een andere functie. Niet alleen verouderde terreinen hebben te maken met structurele leegstand: 42% van de terreinen met structurele leegstand is niet verouderd (tabel 6.2). De panden die structureel leegstaan kunnen wel verouderd zijn of niet meer passen bij de vraag, bijvoorbeeld omdat ze te klein zijn of omdat ze voor zeer specifieke functies zijn gebouwd.

Tabel 6.3 Aantal bedrijventerreinen met structurele leegstand op 1-1-2016, 1-1-2019 en 1-1-2020 naar mate van veroudering van het terrein.

Bron: IBIS, Kies zelf voor gegevens per regio.

Er zijn veel terreinen met structurele leegstand in West- en Midden-Brabant

Vooral in West-Brabant komt op veel terreinen (28%) structurele leegstand van bedrijfspanden voor. Het aandeel terreinen met structurele leegstand is hier het afgelopen jaar voor het eerst sinds 2016 weer toegenomen. In Midden-Brabant is het aandeel terreinen met structurele leegstand sinds 2014 elk jaar toegenomen, tot 23% in 2020. Vooral in Noordoost-Brabant is het aandeel bedrijventerreinen met structurele leegstand laag. In 2020 is het wel weer toegenomen, tot 7% van de bedrijventerreinen. Alleen in Zuidoost-Brabant is het aandeel structurele leegstand het afgelopen jaar verder afgenomen naar 15%.

Figuur 6.5 Aandeel bedrijventerreinen waar sprake is van structurele leegstand in de periode 2014-2020 per regio (bron: IBIS)

Deel op social media