Feiten en cijfers Noord-Brabantse retail

Brabantse regio’s en gemeenten voeren een actief detailhandelsbeleid, vastgelegd in regionale visies uit 2014-2015. Samenwerken in de regio staat centraal, met de focus op elkaars centrumvisies: hoe mag de detailhandel zich binnen de regio ontwikkelen? Het doel is om te komen tot compacte en vitale winkelgebieden. Hiervoor is het belangrijk om de leegstand terug te dringen en per saldo geen extra winkelmeters toe te voegen.

In dit magazine worden feiten en cijfers over de ontwikkeling van de Brabantse retail beschreven. Hiermee zorgen we voor informatie om de regionale afspraken op het gebied van retail en detailhandel op elkaar af te stemmen. De cijfers in deze monitor hebben betrekking op de jaren tot en met 2020. Voor iedereen en de retail in het bijzonder was 2020 een bijzonder jaar. Door de opeenvolgende coronamaatregelen werden winkels en andere retailbedrijven beperkingen opgelegd en zelfs voor langere tijd gesloten. Opvallend is dat dit - in de cijfers van 2020 - nog niet heeft geleid tot een versnelling in de afname van het aantal winkels of extra toename van de leegstand. De trends van eerdere jaren op dit gebied lijken zich op een zelfde tempo door te zetten.

Onderaan deze pagina vindt u de leeswijzer. Hierin leest u wat er in de verschillende hoofdstukken van dit magazine staat.

Samenvatting

Leegstand –

Panden niet in gebruik

Detailhandel –

Winkels in gebruik

Niet-detailhandel –

Panden in gebruik

Winkelplannen

Werkgelegenheid

Reflectie van de Retailadviescommissie

Verdieping:

Landelijke effecten van corona

Cijfers per gemeente en regio

Leeswijzer: Uitleg bij de opbouw van het magazine

De opbouw van dit magazine is als volgt: Na een samenvatting met de belangrijkste bevindingen wordt in drie hoofdstukken de ontwikkeling van de voorraad winkels en panden voor de retail beschreven. Het eerste hoofdstuk gaat in op panden die op dit moment leeg staan, maar nog wel voor de retail gebruikt kunnen gaan worden. In het tweede hoofdstuk wordt de voorraad van winkels voor de detailhandel beschreven. De voorraad van panden die gebruikt worden door dienstverlenende bedrijven in de retail wordt beschreven in het vierde hoofdstuk. Het hoofdstuk over winkelplannen geeft een beeld van de toekomstige mogelijkheden voor de ontwikkeling van de retail. Deze mogelijkheden zijn vastgelegd in bestemmingsplannen of worden ontwikkeld in planvorming. Het hoofdstuk daarna gaat in op de werkgelegenheid in de detailhandel. De Provinciale Retailadviescommissie geeft vervolgens een reflectie op de feiten en cijfers. In het hoofdstuk met de cijfers per gemeente kunnen geïnteresseerden cijfers opzoeken van hun eigen of andere gemeenten. Achtergrondinformatie over en bronnen van de feiten en cijfers zijn te vinden in het colofon.

In het magazine staan een aantal Power BI rapporten. Deze rapporten zijn interactief, door het klikken op de data of selectievakjes wordt een ander deel van de achterliggende data getoond. Daarmee kunt u, indien gewenst, meer inzicht krijgen in de cijfers.