Landbouw

Op steeds meer boerenbedrijven zien we eigen opwek van duurzame energie. Denk aan zonnepanelen op alle daken (woonhuis en schuur) en eventueel een windmolen. Op deze manier wekken boerenbedrijven eigen energie op, maar ook om energie te kunnen verhandelen. Brabanders zien en beleven duurzame energieopwekking.

Mobiliseren van de samenleving

We laten burgers ervaren hoe het winnen van duurzame energie eruitziet. Zo creëren we draagvlak voor alternatieve vormen van energiewinning. Terheijden is een voorbeeld dat inzet op een innovatief zonnepark bestaande uit een boerderij met zonnepark (40.000 zonnepanelen), kippen, een boerderijwinkel en een educatief centrum. Tussen de zonnepanelen scharrelen kippen (pluimvee) en zijn er wandelpaden voor publiek. 

Slim integraal combineren

Voor optimale groei hebben planten CO2 nodig. Deze CO2 winnen we nu nog vaak uit de verbranding van aardgas. Als telers overgaan op duurzame energie kan dat niet meer. Daarom willen we de CO2 uit industriële processen terugwinnen en via pijpleidingen aanvoeren naar de glastuinbouw. Omgekeerd kan de warmte uit de tuinbouw gebruikt worden voor de verwarming van huizen en kantoren. Deze overgang is kostbaar voor de glastuinbouwtelers. De provincie dringt er bij het Rijk op aan hier in tegemoet te komen.

Maatregelen landbouw

  • Inzetten op duurzame warmtebronnen in de glastuinbouw.
  • Duurzame energie als potentiële inkomstenbron.
  • Inzetten op strategische allianties in het agrarisch netwerk kan zorgen voor versnelling.
  • De provincie faciliteert de glastuinbouw bij de aanleg van CO2-netten waarmee afgevangen CO2 wordt hergebruikt.
  • Dubbele functie van nieuwe zonnetechnieken: kas als energiefabriek.
  • Faciliteren van (nieuwe) clusterlocaties in de glastuinbouw om zo geothermie- en restwarmtelocaties en slimme koppelingsmogelijkheden in kaart te brengen.

Selectief en slim
stimuleren van koplopers 

Strategische allianties in het agrarische netwerk zorgen voor een versnelling van de landbouwtransitie. De belangrijkste spelers op het gebied van energie in de landbouw zijn Friesland Campina, ZLTO, Univé, ASR (pacht) en Werkplaats De Gruyter. Als provincie willen wij actief investeren in relaties met deze partijen en verbinding tot stand brengen om de transitie te versnellen.

We zien veel voordelen bij de clustering van tuinbouw. Door clustering is er minder ruimte en zijn er minder grondstoffen nodig. Het biedt ook betere mogelijkheden voor warmtenetten, geothermie en collectieve CO2-toevoer.