Industrie

De industrie zoekt naar mogelijkheden om energie te besparen, gebruik te maken van duurzame energie en om energie op te wekken op hun terrein /daken om zo op meerdere manieren een bijdrage te leveren. Denk bijvoorbeeld aan het dak vol zonnepanelen bij bedrijven. Daarnaast zijn er toekomstige mogelijkheden voor grootschalige opslag van duurzame energie.

Mobiliseren van de samenleving

Bedrijven en bedrijvenparken bieden goede mogelijkheden voor zonnepanelen. Niet alleen voor de industrie zelf, ook voor particulieren die thuis geen mogelijkheid hebben om zonnepanelen te plaatsen. Zo mobiliseren we iedereen voor de transitie naar groene energie. 

Slim integraal combineren

We faciliteren het gebruik van restwarmtestromen van de industrie. Het gaat hier om de afvoer van restwarmtestromen via warmtenetten naar woonwijken, kantoorgebieden, kassencomplexen en andere industrie.


We verwachten dat de Rotterdamse haven zich steeds verder zal ontwikkelen tot aanlandingsplek van duurzame energie. Het industriële cluster in Brainport Eindhoven kan, mede door haar ligging in de buurt van de Rotterdamse haven, een belangrijke rol gaan spelen in de balans van energievraag en –aanbod. We bundelen kennis en kunde over energieconversie en -opslagtechnologie en investeren in onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s, pilots en regie op bedrijfsoverstijgende processen. Kortom, werken aan een bufferfunctie voor duurzame elektriciteit.

Maatregelen industrie

  • Stimuleren van kennisuitwisseling van en afstemming over energie- en CO2-reductie met en tussen bedrijven.
  • Bevorderen van deelname door burgers aan de opwekking van zon- en windenergie op bedrijventerreinen.
  • Participeren in de ontwikkeling van Fuelliance.
  • Bevorderen van de toepassing van geothermie.
  • Bevorderen van kennisdeling over disruptie, mogelijkheden en toepassingen.
  • Faciliteren van het gebruik van restwarmtestromen van de industrie.

Selectief en slim
stimuleren van koplopers

We moeten het samen doen. We verbinden de wetenschap met de industrie. Veel kennis over elektrificatie van de industrie, energieopslag en -conversie zit bij kennispartijen. Zij kunnen samen met de industrie stappen maken in het verduurzamen van energiegebruik in de industrie. Voor de winning van warmte uit geothermie is bijvoorbeeld meer ervaring en kennis nodig om het rendabel te maken voor industrieel gebruik.