Elektriciteit

We gebruiken in 2030 in Brabant 240 PJoule en willen dat de helft hiervan is van duurzame bronnen. Denk aan windmolens, zonneparken, maar ook nieuwe technieken kunnen de transitie versnellen. Naast opwekken van duurzame energie werken we aan conversie en opslag om tijdelijke disbalans in vraag en aanbod op te vangen. Hiermee werken we met z'n allen aan een schoon Brabants energiesysteem.

Mobiliseren van de samenleving

Een flexibel energiesysteem vraagt om een andere manier van denken. Van huishoudens tot de overheid. Daarom gaan we voor het vergroten van kennis, bewustwording en draagvlak van en voor de energietransitie. Draagvlak creëren we door burgers mee te laten profiteren van de transitie. Dit gebeurt al langs de A16 waar particulieren ook delen in de winsten van de windenergie en bij de dorpsmolens in Moerdijk waar de winsten van de energiecorporatie weer geïnvesteerd worden in de gemeenschap.


Slim integraal combineren

Energie uit zonnepanelen slaan we op met zogenaamde smartgrids in de accu van een elektrische auto. Zo rijdt de auto echt duurzaam en hoeven auto-eigenaren overtollige energie niet te salderen. Het bedrijfsleven betrekken we bij de flexibilisering van het elektriciteitsnet en we gebruiken de elektriciteitsopgave om maatschappelijke opgaven aan te pakken. Denk aan particuliere energiecorporaties op wijkniveau waarbij de winsten teruggaan naar de wijk. 

Maatregelen elektriciteit

  • Vergroten van kennis, bewustwording en draagvlak.
  • Brabanders delen mee in de baten.
  • Bevorderen van het samenwerkingsverband Solliance onder meer gericht op het vermarkten van dunne-filmzonnecellen.
  • Volgen en bevorderen van nieuwe technieken.
  • Participeren in ontwikkeling van Fuelliance.
  • Elektriciteitsopgave combineren met andere maatschappelijke opgaven.
  • Zonne-energie opslaan in accu's van elektrische auto's.
  • Industrie betrekken bij de flexibiliteit van het elektriciteitsnet.
  • Overzicht creëren van data en kennis van de energiehuishouding voor een goed en integraal ontwerp.

Selectief en slim
stimuleren van koplopers

Naast zon en wind zijn er nog andere technieken nodig voor een groter en meer gebalanceerd aanbod van elektriciteit. Interessant zijn bijvoorbeeld de ontwikkeling van osmose (opwekken van elektriciteit op de grens van zoet en zout water) en van brandstofcellen (waarmee met een hoog rendement waterstof kan worden omgezet in elektriciteit). We werken samen met kennisinstellingen en het bedrijfsleven, zoals nu al gebeurt bij Fuelliance. Samen onderzoeken we daar de mogelijkheden van energieconversie in andere energiedragers, zoals waterstof

Herwinbare opwek