Kansen data-economie

Om haar positie in de digitale economie te versterken, wil de provincie Noord-Brabant vooraan staan bij het benutten van nieuwe kansen die de data-economie ons biedt.

Kansen data-economie

De kansen van de data-economie zijn significant. Brabant heeft met haar High Tech-cluster een uitstekend uitgangspunt om kansen te verzilveren die dataficatie biedt: het creëren van economische waarde uit data. Volgens prognoses van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) heeft de Brabantse data-economie in 2020 een omvang van € 3,5 miljard. Dat is een groei van bijna 70 procent ten opzichte van 2016. Ook voor het mkb biedt de data-economie kansen, maar tegelijkertijd ervaren deze bedrijven barrières (zie kader). Om die te beslechten werkt Brabant aan het programma Smart Data, met daarin onder meer de volgende punten:

Data Competentie en talent

Brabant ondersteunt het mkb bij de ontwikkeling van kennis en kunde, zodat deze bedrijven kunnen meedoen in de data-economie. Daartoe gaat de provincie samenwerkingsverbanden oprichten. Bijvoorbeeld een Data Value Center en een Cyber Weerbaarheidscentrum.

Data delen

Om data te ontsluiten en met elkaar te delen, creëert de provincie per cluster digitale omgevingen, zoals data hubs en data-coöperaties.

Data business

De provincie Noord-Brabant wil het bewustzijn bij ondernemers over het marktpotentieel van de data-economie bevorderen. Ook richt de provincie zich op het faciliteren van nieuwe data-bedrijven en het verbeteren van vaardigheden om kansen om te zetten in commerciële data-producten en -diensten en heldere businesscases. De ontwikkeling van nieuwe product-markt-technologie-combinaties en businesscases vraagt om nieuwe samenwerkingen van bedrijven en organisaties die elkaar niet vanzelfsprekend kennen.

Onderzoek dataficering mkb

In opdracht van de provincie heeft de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) onderzoek gedaan naar de kansen en barrières van dataficering voor mkb-bedrijven die actief zijn in de Brabantse topclusters agrofood, hightech, life sciences, logistics en maintenance. Uit het onderzoek bleek dat 99 procent van het ondervraagde bedrijfsleven dataficering kansrijk vindt, 93 procent barrières ziet bij het verzilveren van deze kansen, en 90 procent daarbij behoefte heeft aan hulp. In de onderstaande infographic ziet u de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Die bieden diverse aanknopingspunten voor de versnelling van de Brabantse digitale economie. Dit najaar start de provincie met ‘Smart Data’, een plan van aanpak dat mkb-bedrijven digitaliseringshulp biedt.

Experts over de vraag: wat zijn de trends?


Infographic met resultaten onderzoek dataficering MKB. Klik op het plaatje om de infographic te downloaden.

Met gsm-data de regionale verbondenheid in beeld

Wat is de samenhang tussen het regionale gebied Nuenen - Eindhoven - Son en Breugel en gemeentelijke netwerken, zoals het stedelijke gebied Eindhoven? De provincie Noord-Brabant liet onderzoek doen naar de bezoekersstromen tussen deze gemeenten en andere gemeenten in Zuidoost-Brabant. Inzicht in de omvang en aard van bezoekersstromen geeft een indicatie voor de mate waarin inwoners zich verbonden voelen met gemeenten in de regio, en van de aard van deze verbondenheid.


Het onderzoek vond plaats op basis van met gsm-data geregistreerde verplaatsingen van de inwoners van Nuenen en Son en Breugel. Uit het onderzoek bleek dat er duidelijke patronen zijn. Veel inwoners van deze gemeenten bezoeken Eindhoven tienmaal per maand of meer. Van een bezoek wordt pas gesproken bij een verblijfsduur van langer dan 30 minuten op dezelfde plaats. Dankzij het moment van verplaatsen - op een werkdag of in het weekend - kan er een redelijke inschatting worden gemaakt van het doel van het bezoek. Inwoners van Nuenen en Son en Breugel hebben vooral een werk- of onderwijsrelatie met Eindhoven. Bezoekers uit beide gemeenten zijn namelijk voor driekwart frequente bezoekers op werkdagen. Daaruit kan worden geconcludeerd dat Eindhoven voor werkgelegenheid en onderwijs een belangrijke functie voor hen heeft. Eindhoven wordt overigens ook vaak in het weekend bezocht, wat erop duidt dat de stad ook een belangrijke functie heeft op het gebied van vrijetijdsbesteding.


Het onderzoek geeft niet alleen een indicatie van de bezoekersrelaties, maar ook van de bestemming. Inwoners van Nuenen en Son en Breugel zijn vooral georiënteerd op Eindhoven, op enige afstand gevolgd door Helmond en Geldrop-Mierlo. Andere buurgemeenten worden relatief minder bezocht.

Inwoners van Nuenen en Son en Breugel hebben vooral een werk- of onderwijsrelatie met Eindhoven. Bezoekers uit beide gemeenten zijn namelijk voor driekwart frequente bezoekers op werkdagen.