4 GREEP UIT DE PROJECTEN

Het Brabants Verkeersveiligheidsplan is dit jaar beland in de uitvoeringsfase. De partners werken volop aan allerlei projecten op het gebied van verkeersveiligheid; zo waren er drie innovatieve projecten op het gebied van handhaving. Verder belichten we hier twee projecten gericht op gedrag: het tegengaan van drugsgebruik in het verkeer en het stimuleren van verkeersveilig gedrag bij werknemers.

VERPLAATSBARE FLITSPALEN IN DE STRIJD TEGEN SNELHEID

Ze werken goed tegen te hard rijden, mobiele flitspalen. Dat bleek al uit proeven in Limburg en Groningen. Reden om ook in onze provincie een pilot te starten. De Brabantse proef begon in juni en is een samenwerking met het Openbaar Ministerie en de gemeente Tilburg.

De verplaatsbare flitspalen registreren overtredingen van de maximumsnelheid. Het systeem verstuurt vervolgens automatisch de bijbehorende boetes. De palen staan steeds één maand op een locatie. Welke dat zijn, dat bepalen politie, provincie en gemeente samen. HARDRIJDERS De palen zijn ingezet op plekken waar vaak te hard wordt gereden, waar problemen ontstaan voor de verkeersveiligheid. De gemeente Tilburg had bij de provincie de behoefte aangegeven voor flitspalen. In de stad Tilburg kwamen twee palen, en twee palen test justitie op andere plekken in Brabant. De eerste paal is begin juni in Dorst in werking gesteld. VERRASSINGSEFFECT Het voordeel van verplaatsbare flitspalen ten opzichte van vaste, is het verrassingseffect. De vaste palen kennen de mensen, ze weten wanneer ze (even) op de rem moeten, om vervolgens weer door te rijden. De mobiele flitspaal duikt opeens op, en is een paar weken later weer weg. Er wordt voorafgaand aan de plaatsing een meting gedaan, als de paal er staat vindt een tussentijdse meting plaats en tenslotte nog een meting als de paal weer weg is. We zitten nu midden in de proef die loopt tot en met februari 2021. In de loop van volgend jaar zijn de resultaten bekend.


CONTROLE OP AFLEIDING VANUIT TOURINGCAR

Net als vorig jaar ging de politie een aantal dagen met een touringcar de Brabantse snelwegen op. Dat deden ze om te controleren op smartphonegebruik. In deze actie werken provincie en politie samen. De provincie levert het materieel (de bussen), de politie levert de mankracht: 25 tot 30 personen (afkomstig uit de gehele eenheid), plus 10 tot 15 volgvoertuigen.

Vanuit hun hoge positie in de touringcar kunnen de agenten goed zien waar automobilisten en vrachtwagenchauffeurs mee bezig zijn achter het stuur. De actie bracht een groot aantal overtredingen aan het licht. BETRAPT Net als in 2019, toen politie en provincie de proef startten, bleek de actie niet voor niets. Er werden wederom veel bestuurders betrapt terwijl ze in de weer waren met hun smartphone. In september reed de touringcar vier dagen op de snelweg in Oost-Brabant. Er werden 315 bekeuringen uitgeschreven waarvan 248 voor het vasthouden van smartphone of tablet. In oktober reed de touringcar nog drie keer. Ook toen werden veel boetes uitgedeeld, het overgrote deel voor het vasthouden van de telefoon (zie kader). INZET INTENSIVEREN De aantallen waren dermate hoog, dat de politie in het ambtelijk kernteam (het overleg van de politie, Openbaar Ministerie, Rijkswaterstaat, regio’s en provincie) aangaf de inzet van handhaving op afleiding te willen intensiveren. Het was een eye-opener voor de agenten om zo’n groot aantal overtredingen vast te moeten stellen. De smartphone blijkt nog steeds dé grote afleider in het verkeer.


RESULTATEN Met de controles boekten we substantiële resultaten op het gebied van het (BVVP-) thema afleiding (MONO). Zeker ook noemenswaardig zijn de snelheidsboetes. De cijfers van september en oktober dit jaar:

7, 8, 21 EN 22 SEPTEMBER 2020

248x vasthouden telefoon 31x snelheid waarvan 4x invordering rijbewijs totaal:

315 BOETES

DINSDAG 6 OKTOBER 2020

140x vasthouden telefoon 29x snelheid waarvan 1x invordering rijbewijs totaal:

196 BOETES

WOENSDAG 7 OKTOBER 2020

118x vasthouden telefoon 23x snelheid waarvan 1x invordering rijbewijs totaal:

153 BOETES

WOENSDAG 21 OKTOBER 2020

81x vasthouden telefoon 32x snelheid waarvan 0x invordering rijbewijs totaal:

117 BOETES

HANDHAVING: SUCCESVOLLE PILOT IN REGIO HART VAN BRABANT

Provincie Noord-Brabant, de gemeenten in de regio Hart van Brabant en politie Zeeland-West-Brabant werkten het afgelopen jaar aan een gezamenlijke proef. Het doel: de verkeersveiligheid in de regio bevorderen en het aantal verkeerslachtoffers omlaag brengen. Het middel: dáár handhaven waar het nodig en belangrijk is. Dat gebeurt op basis van het inwinnen van data en lokale kennis.

In de proef bepalen de basisteams van de politie en de beleidsmedewerkers mobiliteit van de gemeenten, waar en waarop het beste gehandhaafd kan worden. De handhaving richt zich uiteraard op gevaarlijke locaties en wegvakken in de gemeente, maar kan zich ook richten op bepaalde risicogroepen, specifieke thema’s of evenementen met een aangetoond verkeersveiligheidsrisico.

TOP VAN PRIORITEITEN De gemeenten en basisteams maken een top 5 en bespreken die ook met de wethouder mobiliteit. De vertegenwoordigers van alle basisteams en de beleidsmedewerkers mobiliteit kijken welke zaken beter regionaal kunnen worden aangepakt (bijvoorbeeld door de inzet van team Verkeer). Voor de top 5 bekijken de gemeenten welke aanvullende maatregelen ze kunnen nemen om de situatie veiliger te maken. Denk daarbij aan voorlichting, aanvullend onderzoek of aanpassingen aan de infrastructuur. De basisteams nemen de top 5 in hun jaarplanning op. Team Verkeer van de politie (het vroegere regionale handhavingsteam) doet dat ook, als er extra ondersteuning op de handhaving nodig is. De plannen worden ook meegenomen op regionaal niveau. De gemaakte afspraken komen dus zowel in het jaarplan van de politie als in de lokale en regionale uitvoeringsprogramma’s verkeersveiligheid. Het resultaat is een integrale aanpak van de verkeersonveiligheid: maatregelen die zijn gericht op de drie pijlers infrastructuur, gedrag (voorlichting/educatie) én handhaving worden in samenhang ingezet.

VEEL ANIMO Deze simpele maar efficiënte aanpak leidde in de regio bij politie en gemeenten tot veel animo om op deze manier te blijven samenwerken. Ook vanuit Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie (BVOM) wordt met aandacht naar de proef gekeken. Zij zien deze aanpak als een goede manier om politie en overheden beter samen te laten werken - lokaal én regionaal - op basis van de risicogestuurde aanpak verkeersveiligheid.

"UITEINDELIJK DOEL IS DEZE AANPAK TE LATEN LANDEN IN DE INTEGRALE VEILIGHEIDSPLANNEN VAN GEMEENTEN."


Uiteindelijk doel is deze aanpak te laten landen in de integrale veiligheidsplannen van gemeenten, zodat (eindelijk) verkeershandhaving structureel op de agenda komt van het lokaal driehoeksoverleg van burgemeester, Officier van Justitie en het betreffende hoofd van de politie.

BRABANT TEGEN NORMALISATIE VAN DRUGSGEBRUIK

Professionals zien dat de norm voor drugsgebruik voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar verschuift. Veel gemeenten ondervinden de gevolgen en risico’s van drugsgebruik op het gebied van gezondheid, milieu, criminaliteit en verkeersveiligheid. Denk bijvoorbeeld aan recente voorvallen in het nieuws als gevolg van drugsgebruik zoals lachgas.

De politieregio Oost-Brabant start om die reden het project ‘Drugs, wat doet het met jou?’ met als doel het de-normaliseren van drugsgebruik. In het project werken 38 gemeenten, GGD Brabant-Zuidoost, GGD Hart voor Brabant, Novadic-Kentron en de provincie Noord-Brabant samen met steun van ministerie VWS en ministerie I&W.

BEOOGDE RESULTATEN De uiteindelijke doelstelling is het tegengaan van de normalisatie van drugsgebruik in de regio Oost-Brabant. Ze doen dit door het stellen en versterken van de norm dat het gebruik van drugs niet normaal is. Het project richt zich op drie resultaten:

1 DE MONITOR

een goed beeld krijgen van het drugsgebruik. Zowel op het gebied van feiten en cijfers als de argumenten en triggers voor gebruik.

2 COMMUNICATIE, EDUCATIE EN BEWUSTWORDING

educatie en bewustwording: een duidelijke boodschap uitdragen die de doelgroep bereikt en aanzet tot een publieke discussie over de norm van drugs en drugsgebruik.

3 REGIONALE EN INTEGRALE SAMENWERKING

samenwerken aan gezamenlijke regelgeving, beleid en handhaving met ruimte voor lokaal maatwerk afhankelijk van de lokale situatie.

De doelgroep in het project zijn jongeren en jongvolwassenen tussen 16 en 27 jaar. Het project heeft een looptijd van vier jaar: van september 2020 tot en met augustus 2024.


"DE REGIO OOST-BRABANT IS GROOT EN DAT ZIJN DE AMBITIES VAN HET PROJECT OOK."


PROEFTUINEN De regio Oost-Brabant is groot en dat zijn de ambities van het project ook. Om de uitvoering realistisch en behapbaar te maken, starten er ook kleine voorbeeldprojecten in de regio. De zogenaamde ‘Proeftuinen’. Er is tenslotte al veel kennis en informatie beschikbaar over drugs en drugsgebruik in het verkeer. Deze voorbeeldprojecten zorgen voor een relatief snel en zichtbaar resultaat wat bijdraagt aan het enthousiasme, draagvlak en de zichtbaarheid van het project. We hopen in 2021 hier snel meer over te kunnen delen!

VERKEERSVEILIGHEID TOEGEVOEGD AAN BRABANTS VERKGEVERSAANPAK

Mensen nemen om diverse redenen deel aan het verkeer. Privé en zakelijk rijdt en loopt door elkaar heen. Dat betekent ook dat er ongevallen tijdens werktijd gebeuren. Het aantal verkeersslachtoffers afgelopen jaren is reden genoeg om verkeersveiligheid bij Brabantse werkgevers extra onder de aandacht te brengen.

Het Brabants Mobiliteitsnetwerk (BMN) is ontstaan als netwerk dat werkgevers helpt bij hun mobiliteitsbeleid. De Brabantse werkgeversaanpak houdt in dat BMN samen met werkgevers het reisgedrag van het personeel in kaart te brengt. Zo ontstaat er inzicht in kansen op het gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en mobiliteit en komen werkgevers uiteindelijk tot concrete maatregelen. Alle werkgevers samen realiseren op die manier – met behulp van BMN – een duurzaam bereikbaar Brabant.

LOGISCHE STAP BMN beschikt inmiddels over een actieve community en zit regelmatig met werkgevers om tafel om mobiliteit en het verplaatsingsgedrag van hun werknemers te bespreken. Met het oogpunt op gezonde en duurzame mobiliteit, is het dan ook een logische stap gebleken om ook met verkeersveiligheid aan de slag te gaan.

KENNIS, KUNDE EN TOOLS Nu is het zaak om BMN te voorzien van de benodigde kennis, kunde en tools om ook het thema verkeersveiligheid volwaardig aan de Brabantse werkgeversaanpak toe te voegen. Als BMN een werkgever dan ondersteunt, wordt er niet alleen gekeken naar de potentiële kansen en maatregelen op gebied van mobiliteit en duurzaamheid, maar ook op gebied van verkeersveiligheid. Oftewel: wat de trigger ook is voor een werkgever om aan de slag te gaan met een werkgeversaanpak, BMN neemt ook verkeersveiligheid mee in het voorstel. We staan nu aan de start van deze uitbreiding. Volgend jaar zorgt de provincie Noord-Brabant voor de kennis, kunde en tools over verkeersveiligheid bij BMN zodat zij het aan de werkgeversaanpak kunnen toevoegen. Zo zorgen we ervoor dat de community managers van BMN net zo kundig en daadkrachtig zijn op verkeersveiligheid als op de andere thema’s.

Meer informatie is te vinden op: https://www.brabantmobiliteitsnetwerk.nl/


www.nulverkeersdodenbrabant.nl

Digitaal Magazine Verkeersveiligheid | 2020