2

CHRISTOPHE VAN DER MAAT:

"IK GELOOF ERG IN EEN DATAGESTUURDE EN RISICOGESTUURDE AANPAK"

We spraken gedeputeerde Christophe van der Maat over zijn verwachtingen omtrent het Brabants Verkeersveiligheidsplan. Hij onderstreept het belang van samenwerking en geeft zijn visie op de toekomst van verkeersveiligheid.

"WE DOEN ER ALLES AAN OM DE AANTALLEN ZO VER MOGELIJK OMLAAG TE BRENGEN EN WE BLIJVEN DAT DE KOMENDE JAREN DOEN."


Verkeersveiligheid staat bij u hoog op de agenda. Dat blijkt onder meer uit de ambitie ‘Brabant gaat voor nul verkeersslachtoffers’, waar u vierkant achter staat. Waaruit blijkt de noodzaak voor de blijvend grote aandacht voor Brabantse verkeersveiligheid?

Uit het hoge aantal verkeersslachtoffers. Onze provincie is koploper van een lijstje waarvan je geen koploper wilt zijn. Vóór 2018 schommelde het aantal rond de 100, sinds 2 jaar zien we helaas een stijgende trend: 150 verkeersdoden in 2018, 142 in 2019. Achter die cijfers schuilt een heleboel leed. Het zijn allemaal mensen die niet meer thuiskomen. Daarom doen we er alles aan om dat aantal zo ver mogelijk omlaag te brengen en blíjven we dat de komende jaren doen.

Dit is alweer het derde BVVP. We zijn inmiddels een jaar bezig aan dit plan, dat loopt tot en met 2024. Hoe staan we er nu voor?

Dat is tweeledig. Gezien de getallen kunnen we dus nog een stuk beter. Maar de waardering voor onze gezamenlijke inspanningen is wel groot. Kijk naar verkeerseducatie: maar liefst 98% van de Brabantse basisscholen draagt het Brabants VerkeersLabel. Die hebben dus al die inspanningen gedaan om aan de eisen van het label te voldoen. Ook de inspanningen van andere partners worden gezien en gewaardeerd. Dat is positief. Maar… er is nog veel te doen. Alle reden om die inspanningen voort te zetten en te blijven inzetten op de samenwerking met gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, Rijkswaterstaat én scholen.

Waarin verschilt volgens u het huidige BVVP het meest van zijn voorgangers?

Dit BVVP gaat nog een stap verder, dat zit ’m vooral in de risicogestuurde aanpak. Niet reactief zijn, maar proactief aanpakken. Dat betekent: aan de voorkant kijken of we bepaalde maatregelen moeten invoeren of intensiveren. Blijkt uit data dat op een bepaalde locatie infrastructurele maatregelen noodzakelijk zijn? Dan voeren we die uit. Ook als de maatregel al op de planning stond - dan halen we dat naar voren. Ik geloof erg in de datagedreven en risicogestuurde aanpak. Het Rijk ondersteunt die aanpak ook: onze provincie heeft 2,5 miljoen euro extra gekregen. Dat besteden we niet alleen aan infrastructuur, maar ook aan gedragscampagnes, educatie en voorlichting.

"ER IS NOG VEEL TE DOEN. ALLE REDEN OM DIE INSPANNINGEN VOORT TE ZETTEN OP DE SAMENWERKING MET GEMEENTEN, POLITIE, OPENBAAR MINISTERIE, RIJKSWATERSTAAT ÉN SCHOLEN."


Hoe wordt er ingezet op risico’s die uit de data-analyses blijken?

We komen steeds verder met die analyses. De regionale en provinciale uitvoeringsprogramma’s die eruit voortkomen, gaan landen in de 4 regio’s. In toekomstige regionale investeringen maken we meer en meer de afweging op basis van de risicogestuurde aanpak. Daartoe is het wél noodzakelijk dat we beschikken over alle regionale data die daarvoor nodig zijn. Met de partners maken we daar dan ook heel duidelijke afspraken over.

De afgelopen jaren stipte u vaak het gedrag van verkeersdeelnemers aan als risicofactor. Gedrag is als belangrijk onderwerp opgenomen in dit BVVP: maar liefst 4 van de 8 thema’s hebben ermee te maken. Wat zijn uw verwachtingen daaromtrent?

Dat is en blijft een lastige – eentje van de lange adem. Maar we laten ons daar niet door afschrikken en blíjven inzetten op gedragsverandering. Dat doen we met onze publiekscampagne, waarbij we aansluiten bij landelijke campagnes, zoals BOB, MONO en Zet je licht AAN in het donker. Daarnaast is het van belang om zo veel mogelijk in te haken op de actualiteit en niet te verslappen. Aanhaken en volhouden dus.

"WE DOEN ALLE MOGELIJKE INSPANNINGEN EN INVESTERINGEN."


Hoe ziet u de rol van partners in een succesvolle aanpak van het verkeersveiliger maken van Brabant?

Die is essentieel. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid die iedereen ook echt voelt. We staan allemaal achter dit BVVP, dat we gezamenlijk hebben vastgesteld en ondertekend. In de evaluatie van het vorige BVVP kreeg de samenwerking twee duimpjes omhoog, dat moeten we vasthouden.

Ten slotte: hoe schat u het in; komen we dichter bij die nul aan het eind van deze 4-jarige periode?

Dat zal wel moeten! We doen alle mogelijke inspanningen en investeringen. Die blijven we monitoren en waar nodig bijsturen of intensiveren. Dat kan met extra maatregelen of extra geld. We blijven ervoor gaan. Ondertussen heb ik ook vertrouwen in de moderne techniek. Historisch gezien heeft die ons verkeer veiliger gemaakt: kijk naar autogordels en ABS-systemen. Op de korte termijn veroorzaakt de techniek nu meer verkeersslachtoffers, dan doel ik specifiek op de afleiding door de mobiele telefoon. Op de lange termijn kan het ons helpen: ik denk aan camera’s, aan het zelflerend vermogen van auto’s en zelfs fietsen. Ik heb goede hoop op de positieve lange termijneffecten van die technische doorontwikkeling.

www.nulverkeersdodenbrabant.nl

Digitaal Magazine Verkeersveiligheid | 2020