Visie op communicatie

Iedereen binnen de provincie communiceert, steeds meer en op vele manieren. We zien communicatie dan ook allereerst als een basisvaardigheid van iedereen. Maar het is ook een vak. Binnen de provincie Noord-Brabant is die vakkennis belegd in de eenheid Communicatie.

Door de provinciale organisatie te helpen goed te communiceren, dragen we bij aan vertrouwen in onze organisatie en in de mensen die voor die organisatie werken. Vertrouwen dat zich uitbetaalt in steun en begrip voor de dingen die we doen; van belasting heffen en sancties opleggen tot wegen aanleggen en investeren in natuur en erfgoed. Zonder vertrouwen, geen draagvlak voor onze besluiten en ons werk. Hoewel de communicatieprofessionals vanuit verschillende programma’s opereren, zijn de uitgangspunten voor iedereen hetzelfde: de inzet van communicatie moet bijdragen aan het realiseren van de politiek-bestuurlijke en organisatorische doelen van de provincie en aan de relatie tussen onze organisatie en omgeving, de missie, kernwaarden en ambities van de provincie en de uitgangspunten voor overheidscommunicatie.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

  • We werken vanuit vertrouwen en aan vertrouwen.
  • We werken aan inzicht in en omgaan met verschillen.
  • We werken aan vernieuwende communicatie met impact.

  • Iedereen communiceert. En doet dat vanuit gemeenschappelijke kaders.
  • Communicatie stelt haar vak in dienst om de organisatie communicatief te maken.
  • We kiezen voor extra communicatie-inzet waar de prioriteiten van de samenleving, het bestuur en de organisatie elkaar raken.

  • We zijn ons bewust(er) van wie we (willen) zijn en hoe anderen ons zien en handelen daarnaar.

Koppeling ambities organisatie en visie op communicatie

De visie op communicatie is opgesteld voor meerdere jaren. Per jaar worden activiteiten samengesteld voor de uitvoering. We brengen betere sturing aan op het matchen van activiteiten vanuit de organisatie en de eenheid communicatie. Dit brengen we onder bij de expertlijn communicatie in het programma BBA, waar bovengenoemde activiteiten ook getoetst worden aan het programma- opdrachtformulier. De hoofdlijnen van de visie op communicatie ondersteunen de ambities van de organisatie en de communicatie-activiteiten leveren daarbij een concrete bijdrage. In 2020 worden ondermeer onderstaande acties opgepakt, vanuit die samenhang tussen de organisatie-ambities en de communicatievisie.

Medewerkers in hun kracht

Communicatieve organisatie draagt bij aan medewerkers in hun kracht.

Het doel van het project is om te kijken hoe we medewerkers van de provinciale organisatie communicatiever kunnen maken. Dit vraagt onderzoek naar en ontwikkeling van kwaliteiten van communicatiemedewerkers om dit in te vullen.

IJzersterke organisatie

Identiteit draagt bij aan een ijzersterke organisatie.

Het doel van het project is om een helder beeld te verkrijgen over de organisatie identiteit en over het imago van de provincie onder belangrijke groepen stakeholders. Met dat beeld kunnen acties geformuleerd worden om strategisch te sturen op het gedrag, de communicatie en symboliek vanuit de provincie en zo te sturen op de identiteit en het imago.

Ontwikkeling van Brabant

Inspelen op Trends en ontwikkelingen draagt bij aan de ontwikkeling van Brabant.

Doel is als provincie Noord-Brabant zijnde niet alleen te erkennen dat er een enorme diversiteit in doelgroepen is, maar hier ook hier meer inzicht in te krijgen, doelgroepen beter te begrijpen en deze kennis te ontsluiten in een handreiking of toolbox zodat de provincie haar communicatie effectiever kan vormgeven. En zodat we niet alleen de brug te slaan naar de bij ons bekende doelgroepen, maar ook de unusual suspects beter kunnen betrekken en meer draagvlak creëren voor provinciaal beleid en projecten.

Tevreden bestuur

Focus draagt bij aan een tevreden bestuur.

Doel is om aan de hand van belangrijke thema's die spelen bij bestuur, organisatie en publiek te bepalen waar communicatie-inzet op plaatsvindt. Van minimale communicatie tot grote inzet.