Inhoud

In deze publicatie staan de hoofdlijnen van het communicatiebeleid van de provincie Noord-Brabant. Met dit beleid geven we richting en kader aan de provinciale communicatie. Het zorgt voor de koppeling tussen de communicatiepraktijk met de politiek-bestuurlijke doelen zoals vermeld in het Bestuursakkoord en de organisatorische doelen en ambities zoals vermeld in de Concernagenda en het ‘bollenschema’. Ook maakt dit beleid een duidelijke, transparante positionering van de functie communicatie binnen de provincie mogelijk.

Iedereen communiceert

Uitgangspunten communicatie

Missie, kernwaarden

en ambities

Visie op communicatie

Kernactiviteiten en expertises

Kanalen en middelen

Kaders en richtlijnen