Uitgangspunten voor communicatie

Deze lijst is afgeleid van de ‘Uitgangspunten overheidscommunicatie’ zoals vastgesteld door de Rijksoverheid. De uitgangspunten zijn van toepassing op communicatie met het publiek, persvoorlichting en woordvoering.

01

Inwoners, bedrijven, maatschappelijk middenveld en overige betrokken stakeholders hebben recht op communicatie.

02

De provincie is herkenbaar als deelnemer aan de communicatie.

03

Provinciale communicatie gaat over ons beleid en onze organisatie.

04

De provincie brengt beleid actief onder de aandacht van een zo breed mogelijk publiek.

05

De provincie maakt altijd melding van de beleidsfase waarop de informatie betrekking heeft.

06

De provincie geeft in een vroegtijdig stadium aan of, en zo ja in welke vorm, zij stakeholders bij de voorbereiding van plannen of maatregelen wil betrekken.

07

De provincie is bereikbaar en responsief.

08

De communicatie van de provincie is waarheidsgetrouw en bevat voldoende en juiste informatie.

09

De communicatie van de provincie is inclusief: toegankelijk, begrijpelijk en passend.

10

De provincie communiceert proportioneel.

11

De communicatie van de provincie wordt niet vervlochten met partijpolitieke belangen.