Iedereen communiceert!

Communicatie is georganiseerd binnen de Eenheid Communicatie. Vanuit die eenheid ondersteunen we vanuit verschillende programma’s de organisatie in haar communicatie. De verantwoordelijkheid voor goed lopende communicatie ligt bij het bestuur (Provinciale en Gedeputeerde Staten) en bij de medewerkers van de organisatie. De Eenheid Communicatie creëert de voorwaarden hiervoor.

Provinciale Staten

Aan het hoofd van een provincie staan Provinciale Staten. Zij kiezen Gedeputeerde Staten en hebben drie rollen: de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol. De Provinciale Statenleden zijn de volksvertegenwoordigers van onze provincie. Zichtbaarheid en naamsbekendheid zijn ook voor hen van groot belang. Iedere 4 jaar vinden er provinciale verkiezingen plaats. Tijdens het politiek debat en in Brabant vertegenwoordigen ze hun programma en het beleid dat wordt voorgesteld en uitgevoerd. Om vorm te geven aan de rol van Statenlid, krijgen zij communicatieve ondersteuning van de griffie en de strategische communicatie van de provincie. Griffie en ambtelijke organisatie werken hierbij nauw samen, en dragen bij aan meer inzicht in politieke dilemma’s, meer politieke betrokkenheid in de samenleving en een duidelijke afzender (provinciale of gedeputeerde staten) van de communicatie-uitingen.

Gedeputeerde Staten

De belangrijkste taak van Gedeputeerde Staten is het voorbereiden en uitvoeren van besluiten door Provinciale Staten. Het dagelijks bestuur staat direct in contact met (regio)bestuurders, ambtenaren, inwoners, ondernemers en organisaties. Zij zijn de boegbeelden van het beleid en dragen dit tijdens werkbezoeken, presentaties of mediaoptredens uit. Ze hebben een toonaangevende representatieve functie. Om vorm te geven aan de rol van collegelid, worden zij getraind en ondersteund. Bijvoorbeeld door mediatraining, advisering en advies op online communicatie. Zelf gebruiken zij verschillende off- en online communicatiekanalen. Ze hebben hun eigen authentieke persoonlijke communicatiestijl. Belangrijk daarbij zijn betrouwbaarheid, overtuigingskracht, inlevingsvermogen en argumentatie.

Medewerkers

De medewerkers staan in contact met bestuur, bewoners, ondernemers en organisaties die betrokken zijn bij hun project of beleidsonderwerp. Zij kunnen hun kennis en adviezen goed overbrengen aan interne en externe doelgroepen. Ieder heeft daarin zijn eigen authentieke stijl en maakt gebruik van zijn/haar eigen persoonlijkheid. Medewerkers hebben ook eigen communicatiekanalen en nemen verantwoordelijkheid voor het vormen van eigen netwerken, het onderhouden van relaties en het starten van meer samenwerking.

Eenheid communicatie

De Eenheid Communicatie is verantwoordelijk voor (een deel) van de communicatieve infrastructuur zoals de website, intranet, woordvoering, advertenties, webcare, crisiscommunicatie, social media en overige online en offline communicatiemiddelen. Richtinggevend voor de eenheid zijn het bestuursakkoord, de concernagenda en de ambities en het samenspel van de organisatie (bollenschema). We adviseren binnen alle fases van beleidsontwikkeling, creëren de voorwaarden om te communiceren en we zorgen voor communicatieparagrafen bij de besluitvorming van beleid. Daarnaast staan wij zelf midden in de samenleving en monitoren we kansen en de gesprekken in de samenleving op voor inwoners en provincie relevante dossiers. Die vertalen we naar gevraagde en ongevraagde adviezen aan bestuur en medewerkers. Wij hebben de verantwoordelijkheid onze vakkennis bij te houden en zo voorop te blijven lopen. We zijn flexibel en pro-actief. Alleen zo kunnen we het communicatieve bewustzijn van collegeleden en medewerkers ondersteunen, trainen en op de juiste manier adviseren.