Bevolking, woningbouw en planaanbod

Tempo maken om 12.000 woningen per jaar te bouwen

Brabant wacht nog een flinke woningbouwopgave, met een sterk accent op de eerstkomende 10 tot 15 jaar. Het is zaak het bouwtempo van de laatste tijd vast te houden en zo’n 12.000 woningen per jaar aan de voorraad toe te voegen, op geschikte plekken en inspelend op de veranderende vraag.

Tegelijkertijd ligt er de uitdaging het woningbouwprogramma optimaal in te (blijven) zetten voor versterking van de omgevingskwaliteit in onze steden en dorpen en het herbestemmen van leegstaand vastgoed, soms ook in het buitengebied. Maar óók om onze woningvoorraad te verrijken met (nieuwe) woonvormen, waaraan – denk aan de vergrijzing, de sterke groei van het aantal kleine, veelal eenpersoonshuishoudens en de verander(en)de woonwensen – steeds meer behoefte zal zijn, maar waarin nog onvoldoende wordt voorzien.

Er gebeurt al veel in Brabant. Er zijn al tal van mooie voorbeelden. Maar er moet echt nog veel meer gebeuren om dit soort (nieuwe) woonvormen meer in ‘het hart van de woonopgaven’ te krijgen. Demografische ontwikkelingen laten zien dat urgentie geboden is. Daarbij komt dat ook de wijze waarop mensen willen samen wonen en samen leven verandert, evenals bijvoorbeeld de wijze waarop ze wonen en zorg willen combineren. Inspelen op veranderende woonbehoeften is ook een appèl om de innovatiekracht van Brabant in te zetten voor de ontwikkelingen van nieuwe, flexibele woonvormen en -concepten. Flexwonen, tiny houses, groepswonen, geclusterde woonvormen voor ouderen en nieuwe combinaties van wonen, werken en zorg zijn voorbeelden hiervan. Maar het gaat er bijvoorbeeld ook om de bestaande woningvoorraad beter geschikt te maken voor de vergrijzende bevolking. En juist in dit soort van wooninitiatieven van burgers zelf, komen vraag en aanbod per definitie direct samen! De webinardeelnemers roepen op om vooral ook nieuwe en vernieuwende wooninitiatieven van burgers zelf te omarmen en zo optimaal mogelijk te faciliteren, juist omdat deze – al dan niet in (collectief) particulier opdrachtgeverschap te realiseren – concepten ‘van onderop’, vanuit de vraag, tot stand komen. Maar daar wringt ook meteen de schoen, zo laten tal van deelnemers horen. Deze geluiden raken nauw aan de 7 P’s uit ons ‘Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw’. De P van Politiek kwam tijdens de webinars nauwelijks naar voren, wel de ander 6 P’s:

  • Plekken; dan gaat het om de vraag naar voldoende locaties;
  • Pecunia; er zijn soms lastige financiële hobbels te nemen, zeker in de beginfase van een wooninitiatief. De provincie kan soms helpen met financieringsarrangementen, het ontwikkelbedrijf etc.;
  • Procedures en regels zijn soms (te) ingewikkeld of staan ze ontwikkelingen in de weg. Ook hier kan de provincie helpen, bijvoorbeeld om wooninitiatieven mogelijk te maken in leegstaand agrarisch vastgoed op geschikte plekken in het buitengebied, in bebouwingsclusters of aan de kernranden.
  • Positie op de (lokale) woningmarkt hebben dit soort initiatieven vaak nog geen sterke positie;
  • Planontwikkelingen en het woningbouwProgramma; nieuwe en vernieuwende woonvormen zijn in veel gevallen nog geen structureel onderdeel van de planning en programmering van gemeenten.

Actuele ontwikkelingen, prognoses en opgaven

In het eerste webinar gaat Niek Bargeman (provincie Noord-Brabant) in op enkele actuele ontwikkelingen van de bevolking en woningbouw in onze provincie (o.a. de ‘corona-effecten’). Daarnaast schetst hij aan de hand van nieuwe prognose-uitkomsten (sept. 2020, bevolkingsprognose.brabant.nl) een beeld van de sterk veranderende demografische toekomst van Brabant. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan het thema ‘wonen met zorg en welzijn’. Ingezoomd wordt op tal van vraagstukken en stevige (nieuwe) opgaven voor de regionale woningmarkt en wat de bevolkingsontwikkelingen (gaan) betekenen voor het ‘bouwen en wonen’ in Brabant.

Kijk hier het hele webinar. Duur: 47:31

De verdieping

In een verdiepingssessie gaan we - aan de hand van actuele onderzoeksresultaten en inspirerende voorbeelden – in op de vraag hoe we de komende tijd (beter) kunnen inspelen op de bevolkingsontwikkelingen en de hiermee verander(en)de woonwensen in Brabant. Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat nieuwe woonvormen en zelfbouw een plek krijgen meer ‘in het hart van de woonopgave’? Hoe doe je dat? Hoe krijgen we een breder palet aan woonvormen, die aansluiten bij de alsmaar groeiende groep (alleenstaande) ouderen en hun woonwensen? En wat betekent dat voor andere (doel)groepen op de woningmarkt en hun (doorstromings)mogelijkheden?

Kijk hier het hele webinar met presentaties van Jolanda Luijten (PON/Telos), Thijs van de Schoot (ZET) en Kitty Hesen (KilimanjaroWonen). Duur: 1:03:58

Deel op social media