Terugblik op inspirerende webinars

Afsluiting Brabantse Week van het Wonen

We kijken met Gedeputeerde van Ruimte en Wonen, Erik Ronnes, terug op de Brabantse Week van het Wonen. Rijksbouwmeester Floris Alkemade is te gast en geeft zijn kijk op Brabant. Erik Ronnes verrast directeur Stijn van Kreij van Butterfly Effect met een lening voor bouw 100 tiny houses voor vrijwilligers op zorglocaties.

Floris Alkemade: creëer en faciliteer ontmoetingsruimten

In Brabant is de kwaliteit van leven en landschap ongelofelijk goed, er is een cultuur van samenleven die waardevol is. Tegelijkertijd worden er veel claims gelegd op de ruimte die beschikbaar is, denk aan woningbouw, logistieke loodsen, natuurwaarden, voedselproductie, en daar is Brabant dus ook kwetsbaar.

Rijksbouwmeester Floris Alkemade in gesprek met Erik Ronnes en Theo Verbruggen

Die belangen moet Brabant afwegen. De kunst is om belangen die schijnbaar tegenstrijdig zijn wel hetzelfde belang te laten dienen, zoals bijvoorbeeld in woningbouw. Het is mooi als met de bouw van nieuwe woningen ook een vernieuwingsslag inzetten om de bestaande bebouwde omgeving te verbeteren. Dat geldt ook voor het circulair maken van de voedselproductie dat samen moet gaan met natuurontwikkeling.

Geen enkele transformatie is een eenvoudige, maar het mooie van de Brabantse cultuur is het pragmatisme en ondernemerschap die goed antwoorden weten te verzinnen.

Vergrijzing, daar kunnen we ook plezier aan beleven

Alles wat we nu hebben en zien als kwaliteiten, maakt Brabant ook kwetsbaar. Zie bijvoorbeeld de kritiek op Brabant en de XXL logistiek. We zullen logistieke loodsen nodig hebben als we via internet blijven bestellen. Maar mijn advies is wel om daar dan ook goede ruimtelijke regie over te voeren. Een ander voorbeeld is de vergrijzing. 90 procent van de toename van bevolking de komende jaren zit in categorie 65- plus. Je moet in mijn ogen vergrijzing niet zien als een probleem, we kunnen daar ook plezier aan beleven. Want we denken bij vergrijzing vaak aan de kosten die dat met zich mee gaat brengen, maar het betekent ook dat meeste van ons een hele levensfase erbij krijgen. En dat deze groep echt een bijdrage aan de maatschappij kunnen gaan leveren, zoals via vrijwilligerswerk.

Er zit nog zo veel zorgzaamheid in maatschappij die vorm moet krijgen, bijvoorbeeld via projecten als van het Butterfly Effect.

Er ligt wat mij betreft een belangrijke sleutel in het creëren en faciliteren van ontmoetingsruimten, plekken waar mensen elkaar leren kennen en samen vorm kunnen geven aan samen leven.

Een lening voor de bouw 100 tiny houses voor vrijwilligers op zorglocaties

Het bedrijf Butterfly Effect krijgt een lening van €2 miljoen van de provincie. Het bedrijf wil de komende jaren 100 tiny houses bouwen op terreinen van zorginstellingen. Deze nieuwe woonvorm speelt goed in op sociaal-maatschappelijke behoeften en deze lening helpt de sociale veerkracht van Brabant te versterken, een belangrijk doel van het provinciebestuur.

Gedeputeerde Erik Ronnes en directeur Stijn van Kreij ondertekenen de overeenkomst op de afsluitende dag van de Brabantse Week van het Wonen

Het concept van Butterfly Effect is gebaseerd op het geloof van de waarde van natuurlijke verbindingen tussen mensen mét en zonder zorgvraag. Door gemotiveerde vrijwilligers te werven en te verbinden aan zorglocaties en door huisjes te verhuren aan deze vrijwilligers, ontstaan er zorgzame gemeenschappen voor jong en oud. Daarbij is oog voor een goede match op basis van talent en interesse én het beheer van de huisjes, zodat zorgorganisaties zich kunnen richten op hun kerntaak: het leveren van de best mogelijke zorg.

Lening maakt opschaling mogelijk

Stijn van Kreij van Butterfly Effect: “De lening van de provincie stelt ons in staat om sociale investeerders en banken te overtuigen om deze nieuwe manier van wonen mogelijk te maken. Daardoor kunnen we woningen plaatsen op tientallen zorglocaties in Brabant.” Naar verwachting worden de eerste 10 tiny houses voor vrijwilligers in de zomer van 2021 gebouwd op Landpark Assisië in Biezenmortel. Het concept past volledig in het Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw van de provincie.

Nieuwsbericht 20-11-2020

Terugblikken op de Brabantse Week van het Wonen

Erik Ronnes kijkt terug op de webinars en wat deze hebben opgeleverd. Hij neemt ons mee in hoe hij samen met u de vervolgstappen wil zetten. Webinars ‘Bouwen aan zorgzame gemeenschappen’ en ‘Meer dan een mooi verhaal – Impactmanagement voor wooninitiatieven’ In gesprek met Theo Verbruggen over de webinars concludeert Erik Ronnes dat gemeenten ruimte kunnen creëren voor meer zorgzame gemeenschappen door als meedenkende partner de randen van wat mogelijk is op te zoeken. De provincie kan onder meer kennis en expertise delen. Dat vergt soms echt een mentaliteitsverandering maar het is een mooie opmaat naar de nieuwe Omgevingswet. Wat het webinar nu al oplevert is dat een aantal initiatiefnemers zich gemeld hebben bij Stérk.Brabant (community voor maatschappelijk initiatief) met interesse wat zij voor hen kunnen betekenen. En vanuit de deelnemers kwam het voorstel structureler te overleggen over zorgzame gemeenschappen en dan echt stappen te zetten.

Webinar ‘Bevolking, woningbouw en planaanbod in Brabant’ Erik Ronnes wil de flinke bouwopgave de komende 10 tot 15 jaar inzetten voor versterking omgevingskwaliteit (inbreiden, herstructureren, transformeren) en het herbestemmen van leegstaand vastgoed, soms ook in het buitengebied. Gezien de vergrijzing en de groei van het aantal alleenstaanden en kleine huishoudens moeten we de bestaande woningvoorraad verrijken met (nieuwe) woonvormen. Brabanders willen dat gemeenten die nieuwe woonvormen en andere initiatieven omarmen en zo optimaal mogelijk faciliteren. Dat kan de provincie op bepaalde gebieden, maar zeker ook gemeenten moeten daarmee aan de slag.

Webinar ‘Vergrijzing: urgente opgave, maar ook een kans!’ Brabant vergrijst de komende twintig jaar, 90% van de toename huishoudens betreft 65+huishoudens (ruim 90.000), en dus kleine huishoudens. Dat vraagt om een snelle aanpak, dus daarover hebben we een apart webinar georganiseerd. De aanpak begint met snel de woonzorg opgave in beeld hebben (woonzorganalyse) en delen met alle partners. We moeten het anders opzetten, zorgschaarste en de kosten maken dat nodig. Wonen en Zorg moeten veel meer samen gaan optrekken en daarbij kan landelijke Taskforce Wonen en Zorg helpen. En heel belangrijk, betrek de doelgroep bij de oplossingen en geef die ruimte om woonwensen te vervullen. Als we maar een deel van de groeiende groep ouderen aan een passender gewenste woning helpen doorstromen, helpen we de hele woningmarkt.

Webinar ‘Flexpool Versnelling woningbouw’ De woningbouwproductie in ons land moet versnellen. Het is daarom belangrijk dat de overheden tempo houden in de beoordeling en verwerken van alle plannen. De regeling Flexpool gaat de gemeenten helpen om het allemaal te verwerken. Want daar blijkt grote behoefte aan ‘helpende handjes’; kwantitatief én kwalitatief. Uit het webinar blijkt ook, dat bijvoorbeeld adviesbureaus al handjes aanbieden. We varen ook op ervaringen uit andere provincies zoals de proef met ‘Vliegende Brigade’ in Zuid-Holland. De provincie gaat naast het financieren, ook regisseren en verbinden. We gaan de vraag van de gemeenten en het aanbod van handjes en expertise vanuit de markt bij elkaar brengen, efficiënt en effectief. We starten snel in 2021 met de flexpools in Brabant.

Webinar ‘Woonwagenbeleid’ Bijzonder is dat 17 gemeenten in Noordoost-Brabant de implementatie van het Rijksbeleid (juli 2018) regionaal hebben opgepakt. En dat we nu vooral aan de uitvoering ervan beginnen. De ongeveer 50 deelnemers in de webinar stelden in de chat vooral praktische vragen, hoe ziet het behoefteonderzoek eruit, hoe bepaal je een puntentelling voor vestiging van bewoners, is een en ander juridisch getoetst, wat is de rol van de provincie, hoe zien de toewijzingscriteria eruit, hoe krijg je andere gemeenten over de streep, etcetera. Met team Wonen gaat Erik Ronnes in gesprek over mogelijke uitbreiding van locaties die op basis van het huidige provinciale beleid niet mogelijk zijn, maar misschien wel op basis van de omgevingsverordening. Bovendien gaat de provincie in andere regio's dit proces toelichten. We kunnen ook daar een coördinerende rol vervullen.

Webinar ‘Een flexibel huis als tijdelijk thuis’ In Brabant geen actief beleid, gemeenten gaan heel verschillend mee om met flexwonen. Flexwonen krijgt veel aandacht, kan een oplossing zijn voor veel acute problemen van huisvesting. Statushouders, arbeidsmigranten maar ook kwetsbare mensen die na begeleid wonen weer een stap maken, maar misschien ook wel studenten die na hun studie een eigen betaalbare plek zoeken. Het interessante is de snelheid waarmee je dingen mogelijk kunt maken. Maar ook interessant welke partijen in zo’n geval bij elkaar komen: gemeenten, maar ook bijvoorbeeld woningbouwcorporaties, en ook vanuit de markt bijvoorbeeld innovatieve bedrijven met link naar circulaire bouw, houtbouw, duurzame woning. Voorjaar 2020 is de provincie gestart met het Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw. Flexwonen is nog zo nieuw dat we nog geen zicht hebben op hoeveel plannen er zijn of gerealiseerd zijn. Per definitie dus een onderwerp van de toekomst.

Kijk hier het hele webinar met Erik Ronnes, Floris Alkemade (Rijksbouwmeester) en Stijn van Kreij (Butterfly Effect). Duur: 27:03

Tijdens het webinar is dit filmpje over het Butterfly Effect getoond. Duur: 0:57

Deel op social media