Woningbouw in de versnelling!?

We willen heel graag dat de woningbouw versnelt (!), maar krijgen we dat ook voor elkaar (?). Volgens 60% van de deelnemers aan de mentimeter zitten we met een gemiddelde jaarlijkse groei van zo'n 12.000 woningen niet op een 'natuurlijk maximum' in Brabant. Velen zien dus nog mogelijkheden om de woningbouwaantallen verder op te schroeven. In 2021 en 2022 wordt een toename van 13.000 woningen verwacht.

Kijkend naar de demografisch ontwikkelingen, de flinke groei van het aantal huishoudens en de roep om het bestaande woningtekort in Brabant terug te dringen moet het bouwtempo de eerstkomende jaren tenminste op peil blijven. Liever zien we op korte termijn de voorraadgroei richting de 14.000 of 15.000 gaan. Als het maar wel om de goede woningtypen gaat, voor de juiste doelgroep én op de juiste plaats gebouwd. Zo kan het woningtekort in Brabant versneld worden ingelopen. Provinciale cijfers laten zien dat er voor de eerstkomende vijf jaar plannen zijn voor de bouw van liefst 100.000 woningen, met een verdere toename tot 145.000 in 2030. Het gaat om ‘versnellen met beleid’, met naast de kwantitatieve opgave om voldoende nieuwe woonruimte te realiseren ook het belang om het woningbouwprogramma vooral in te zetten om de ruimtelijke kwaliteit van steden en dorpen te versterken (inbreiden, herstructureren, transformeren) en om leegstaand vastgoed her te bestemmen naar wonen. Daarnaast moet de bestaande woningvoorraad met nieuwe woonvormen worden verrijkt (collectief, flex, tiny etc.). Tegelijkertijd moet de woningvoorraad en -bouw verder worden verduurzaamd.

Blokkades

Deelnemers aan het webinar signaleren diverse ‘blokkades’ die (verdere) versnelling in de weg zitten, zoals procedures en inspraak, wet- en regelgeving, personele capaciteit bij gemeenten, tekort aan ‘handjes en heipalen’ in de bouw, onvoldoende capaciteit op het energienetwerk, en complexiteit van (binnenstedelijke) gebieds- en locatie-ontwikkelingen.

Kansen

Versnelling kan worden gerealiseerd door het veel meer toepassen van industriële, goeddeels fabrieksmatig te produceren bouwconcepten (snelheid, duurzaam, betaalbaar, circulair). Door meer en betere samenwerking, het formuleren van gemeenschappelijke doelen, onderling vertrouwen, werken met een gemandateerde projectleider met beslissingsbevoegdheid, en het niet steeds tijdens de wedstrijd veranderen van spelregels kan tempo worden gemaakt. Iedere aanpassing zorgt namelijk voor extra vertraging voor projecten die sowieso al de nodige jaren duren. Daan Quaars liet aan de hand van een succesvol voorbeeld uit Breda zien dat een voor alle partijen heldere werkwijze z’n vruchten afwerpt. Met een ‘100-dagen-aanpak’ wordt aan initiatiefnemers van een woningbouwontwikkeling snel duidelijkheid verschaft over hun plannen. Met de werkwijze die de gemeente vervolgens toepast kunnen de doorlooptijden richting ‘schop in de grond’ worden gehalveerd! Kansen liggen er ook voor semi-permanente en flexibele woonvormen die bijvoorbeeld kunnen worden toegepast op (tijdelijke) locaties die voorlopig niet gebruikt worden.

Kijk het webinar terug. Duur:1.27 minuten.

Deel op social media