Vergrijzing en de urgente opgaven op het gebied van wonen, zorg en welzijn

Brabant vergrijst. Dit betekent dat er veel vraagstukken zijn over hoe ouderen prettig en betaalbaar kunnen blijven wonen, met de benodigde zorg. Zo is er behoefte aan meer geclusterde woonvormen (met goede voorzieningen in de wijk of het dorp) als tussenvorm tussen het eigen huis en het verpleeghuis, benadrukt gedeputeerde Erik Ronnes.

Hoewel veel ouderen graag zelf in het eigen huis oud willen worden, is dit niet voor iedereen mogelijk of wenselijk. Een groep ouderen wil wel verhuizen naar een voor hen beter passende woning, maar een aantrekkelijk aanbod is er niet. Erik Leijten (projectontwikkelaar BPD) pleit daarom voor het meer verleiden van ouderen om de stap te zetten. Dat begint met het goed begrijpen wat de wensen van ouderen zijn en hen te betrekken en mee te laten doen. Leo Bisschops (voorzitter KBO-Brabant) pleit in dit kader voor een focus op consumentenkracht in verbinding met de bouwopgave. Brabant is al rijk aan vele initiatieven rond wonen met zorg. Er is veel gemeenschapszin en er wordt gezorgd voor elkaar. Overheden en andere partijen zullen echter de komende tijd gezamenlijk meer stappen voorwaarts moeten zetten. Niet alleen om initiatieven te ondersteunen, maar ook door de gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen voor de vraagstukken rond wonen met zorg en welzijn. De ‘sense of urgency’ groeit. Er zijn naast de ’harde’ woningbouwvraagstukken ook grote financiële en arbeidsmarktvraagstukken. Er moeten keuzes gemaakt worden. Ook over de eigen inzet en verantwoordelijkheid van ouderen, zo geeft Leo Bisschops aan. Gedeputeerde Erik Ronnes vult hierop aan dat het de rol van de overheid is om de randvoorwaarden in te vullen om dit mogelijk te maken. De opgave is onderdeel van een ‘Brede Welvaartagenda’.

Je moet het willen, zeg het hardop

Hardop zeggen als overheden en andere partijen dat we deze vraagstukken domeinoverstijgend willen oppakken, is het begin, stelt Hans Adriani (voorzitter Taskforce Wonen met Zorg). Wies Arts (programmamanager ZET) geeft daarbij aan, dat er nu te veel gewezen wordt naar elkaar. Er is meer eigenaarschap nodig van alle betrokken partijen. Wies Arts verwijst als voorbeeld naar het platform voor dementievriendelijke gemeenschappen (www.dementievriendelijk.nl).

Je moet het samen doen, actie!

Roel van Gurp (bestuurder woningcorporatie Casade) begint met het woord DOEN! Dit kan soms ook in kleine dingen zitten, zoals het installeren van douchebeugels, gewoon door de woningcorporatie zelf. Op het lokale niveau moet er tussen partijen als gemeente-woningcorporatie-zorginstelling-ziekenhuis een goede ketensamenwerking zijn.

En ook op het regionale en provinciale niveau moet er vanuit de keten samengewerkt worden en het maatschappelijk debat gevoerd worden. Ria van de Hamsvoord (wethouder gemeente Best en ambassadeur Zuidoost-Brabant Taskforce Wonen met Zorg) roept daarbij op om aan te sluiten bij netwerken die er regionaal al zijn en deze beter te benutten.

Proof op the pudding

Gedeputeerde Erik Ronnes geeft aan dat hij graag met alle betrokken partijen de komende tijd een ‘Actieagenda wonen met zorg en welzijn’ wil maken en uitvoeren. De provincie Noord-Brabant wil een stimulerende, verbindende en faciliterende rol spelen tussen de partijen in de regio’s en in Brabant. De agenda moet concrete uitvoeringsgerichte acties gaan bevatten waar we samen mee aan de slag gaan. Zoals bijvoorbeeld goede voorbeelden van initiatieven delen en zo anderen inspireren om ook mee te doen. Immers, er zal de komende jaren veel woonruimte moeten worden gerealiseerd voor ouderen, waaronder ook de nodige nieuwe geclusterde en collectieve woonvormen voor en ook door ouderen, al dan niet met zorg.

Kijk hier het hele webinar. Duur: 1:34

Deel op social media