Verduurzaming van de bouw

Opschaling is het motto, stop met pilots, ga nu voor het toepassen van de mogelijkheden op grote(re) schaal. Circulair en conceptueel - duurzaam - is het nieuwe normaal. Wij hebben daarvoor de Brabantse methode.

Drie thema's kwamen aan bod:

1. Circulair en conceptueel bouwen

Als eerste werden de kijkers meegenomen in de ambities van Rijk en provincie om meer circulair en conceptueel te bouwen. De provincie hecht hier belang aan om zo ook bij te dragen aan de versnelling van de woningbouw en de realisatie van een goed en betaalbaar woningaanbod, met de laagst mogelijke ecologische voetafdruk. Door al vanaf het begin in het ontwerp rekening te houden met de woonwensen, het materiaal (verbeterd regulier en biobased), energiegebruik van de bewoners en de mogelijkheid om de bouw flexibel te kunnen aanpassen aan een andere invulling (‘losmaakbaarheid’), kan snel invulling gegeven worden aan de forse woningbouwopgaven in Brabant en Nederland. Dat kan met nieuwbouw, waar vooral ook met renovatie, inbreiding en ‘optoppen’.

2. Verduurzaming en innovatieve financieringssytemen

In een tweede sessie werd ingegaan op de toenemende behoefte om een financieringssysteem te ontwikkelen, waarbij investeerders het comfort krijgen dat investeren in duurzame bouw loont. Doordat het nieuwe duurzame bouwen vaak conceptueel, biobased en steeds meer industrieel gebeurd, kan sneller en met minder risico de gewenste kwaliteit geleverd worden. Door te werken met biobased materiaal wordt er tijdens het groeiproces ook nog eens een grote hoeveelheid CO², stikstof en fijnstof uit de lucht gehaald. Deze ecosysteem-diensten kunnen ook verrekend worden in de nieuwe financieringsstructuur. Dit is uitgewerkt in het gepresenteerde voorstel van het ‘ZeroCarbonFund’ en werd onderschreven door mensen uit de praktijk.

3. Duurzaam bouwen 'The Next Step'

Onder de titel ‘The Next Step’ werd in de laatste sessie ingegaan op een inspirerend praktijkvoorbeeld van duurzaam bouwen. Hoewel het toekomstig ruimtebeslag voor nieuwe woningen grotendeels binnen onze steden en dorpen opgelost kan worden, zal zeker ook nog de nodige woningbouw op de grens van stad (bebouwde kom) en land worden gerealiseerd. Plekken waar je vaak ook tegen tal van ruimtelijke grenzen aan zult lopen. Daar gaat dit voorstel over. Twee particulieren (tuinarchitect en architect) hebben een visie en methodiek ontwikkeld, hoe er duurzaam gebouwd kan worden (tot nu toe niks nieuws onder de zon!), waarbij uitgegaan wordt van de geomorfologische karakteristieke kenmerken van het gebied (bodem- en waterlagen/lopen) in combinatie met de sociaal-cultuurhistorische lagen en lijnen in het gebied. Daarmee wordt een grit gevormd die uitgangspunt is voor de stedenbouwkundige invulling. Bebouwen volgt natuur, water, gezonde bodem en biodiversiteit. De methodiek gaat toegepast worden in Oisterwijk, maar is in feite overal toepasbaar.

Kijk het webinar Circulair en conceptueel bouwen terug. Duur:1.34 minuten.

Kijk het webinar Verduurzaming en innovatieve financieringssystemen terug. Duur:0.40 minuten.

Kijk het webinar Duurzaam bouwen 'The Next Step' terug. Duur:1.07 minuten.

Deel op social media