Recente ontwikkelingen

Wat is de maatschappelijke en economische impact van corona in Brabant? Hieronder zetten we de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen tijd op een rij.

Beleidskader Economie 2030 vastgesteld

Gedeputeerde Staten heeft een nieuw Beleidskader Economie 2030 vastgesteld. In dit kader legt de provincie een visie neer hoe de economie van de provincie meer toekomstbehendig te maken. Het provinicaal bestuur focust op het versterken van het stuwende deel van de economie en zet in op innovaties die bijdragen aan de maatschappelijke transities. Brabant wil versnellen op het gebied van data en digitale technieken, inzetten op circulariteit en blijven investeren in talent. Met het nieuwe beleidskader maakt de provincie 69 miljoen euro vrij voor de versterking van de Brabantse economie.

Lees meer op toekomstbehendigbrabant.nl >

Denktank adviseert provincie om Brabant sterker uit de crisis te leiden

Gedeputeerde Staten hebben een denktank ingericht om zich te laten adviseren hoe Brabant sterker uit de crisis kan komen. Een diverse groep ambassadeur met binding met Brabant is vanuit hun persoonlijke expertise gevraagd de provincie te inspireren en mee te denken en zich te buigen over de veerkracht van Brabant en de Brabanders.

De leden zijn gevraagd deel te nemen vanwege hun binding met Brabant, hun verbondenheid met regio’s of hun ervaringen in bepaalde professionele domeinen of economische sectoren.

Lees meer over de denktank >

De sociale staat van Nederland 2020

De coronacrisis lijkt tot nu toe een beperkte impact te hebben op ons welbevinden, maar er zijn ook zorgen: bijvoorbeeld over de verdubbeling van het aantal eenzame ouderen en het gedaalde welbevinden onder mensen die onzeker zijn over hun baan en inkomen. De kans bestaat dat ook bij andere groepen op termijn de rek eruit gaat. Het SCP verwacht dat een deel van de sociale en economische gevolgen van de coronacrisis nog zichtbaar moet worden. Nieuwe problemen stapelen zich op oude problemen, wat de veerkracht van de samenleving onder druk kan zetten. Het SCP pleit daarom voor een brede aanpak die zich richt op het behoud van de welvaart én het welbevinden.

Lees meer op scp.nl >

Brabantse ondernemers optimistischer

Uit de resultaten van de enquête van het Brabants Business Panel blijkt dat ondernemers in de provincie de toekomst voor wat betreft omzet in augustus weer redelijk rooskleurig inzien. Waar deelnemers aan de enquête in juli voor de korte termijn nog pessimistisch waren over de omzet over een half jaar, zijn zij in augustus gemiddeld licht positief. Voor de productie- en orderportefeuilleverwachting zijn zij nog wel licht pessimistisch, maar minder pessimistisch dan zij in juli waren. Over de personeelsomvang zijn de deelnemende ondernemers in augustus het meest pessimistisch, al geldt ook hier dat het pessimisme een stuk minder is dan dat in juli was. Over de hele linie zien we in augustus toenemend optimisme of afnemend pessimisme.

Lees meer over de resultaten van het Brabant Business Panel >

Provincie investeert in herstel uit coronacrisis

Brabant de crisis uit investeren, dat is het doel. Gedeputeerde Staten maakten in juli bekend te investeren in maatschappelijke opgaven om Brabant sterker de crisis uit te laten komen, allereerst met een pakket van zo’n € 3,3 miljoen. Tegelijkertijd werd aangekondigd om na de zomer, in het kader van de begroting 2021, te gaan werken aan een investeringsagenda. De agenda wordt op dit moment voorbereid met de B5-steden en zal breder worden opgepakt. Insteek is om op projecten op de agenda te zetten die de provincie in de breedte uit de crisis kunnen helpen. Daarvoor zullen ook slimme koppelingen gelegd worden met de agenda van het Rijk (herstelpakketten corona, Nationaal Groeifonds) en de EU (Herstelfonds).

Lees meer op brabant.nl >

Maatschappelijke ondernemers in Brabant verwachten groei

Tweederde van de maatschappelijke ondernemers in Brabant verwacht groei ondanks coronacrisis. Dat blijkt uit een onderzoek van Social Enterprise NL onder een honderdtal Brabantse maatschappelijke ondernemers. Dat is een verschil met de resultaten van een CBS-onderzoek in mei waaruit bleek dat 60% van de bedrijven verwacht dat het doek voor hun bedrijf valt als de coronacrisis langer dan twaalf maanden duurt.

Lees meer op brabant.nl/bof >

Coronaherstel gemeenten

Ook gemeenten in Brabant werken aan extra investeringen. De gemeente Helmond heeft begin september een herstelpakket van 11 miljoen euro aangekondigd. Eindhoven werkt samen met de regio aan investeringsmaatregelen. In Breda ligt er een ondersteuningspakket voor o.a. de horeca en de binnenstad. In Den Bosch worden keuzes gemaakt om een aantal projecten in de binnenstad versneld uit te voeren. Met De Bossche Zomer is de stad er in geslaagd - ondanks de beperkingen - toch diverse evenementen in aangepaste vorm door te laten gaan. Ook Tilburg komt komende weken met extra maatregelen.

Coronacrisis vergroot economische verschillen tussen regio’s

De Nederlandse economie krabbelt voorzichtig op na een historische klap in de eerste helft van dit jaar. Delen van de economie kunnen weer volop draaien, maar sommige sectoren houden langer vast van de coronamaatregelen en hebben daardoor langdurig minder economische activiteit. Volgens economen van de Rabobank kunnen we rekenen op een economische krimp van 5,2% van de Nederlandse economie. Er zijn echter grote verschillen tussen regio’s, omdat de kenmerken van regionale economieën sterk uiteenlopen, bijvoorbeeld door aanwezigheid van groeisectoren, nabijheid van kennisinstellingen, kwaliteit van de beroepsbevolking en goede bereikbaarheid. Volgens de Rabobank valt de krimp in de regio Noordoost-Brabant waarschijnlijk mee ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Deze regio heeft geen uitgesproken gunstige economische structuur, maar de daling van de economische activiteit was relatief klein.

Lees meer op rabobank.com >

Provincies bundelen de krachten voor duurzaam economisch herstel

De provincies spelen een krachtige rol in het duurzaam herstellen en vernieuwen van de economie. Er is geen tijd meer te verliezen. Daarom hebben de provincies een Herstelplan Regionale Economie gemaakt, waarin ze het Rijk en hun partners in de regio oproepen om gezamenlijk aan de slag te gaan. Naar aanleiding van dit aanbod is tijdens de Algemene Poltieke Beschouwingen in de Tweede Kamer een motie aangenomen om o.a. met provincies in gesprek te gaan over het herstelplan.

Lees meer op ipo.nl > Download het herstelplan >

Kabinet verlengt coronasteun banen en economie tot en met 2021

De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. Het nieuwe pakket loopt tot in 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren.

Lees meer op rijksoverheid.nl > Download de infographic met financiële regelingen >

Welvaart in coronatijd

In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat de uitbraak van het coronavirus en de daarop volgende maatregelen een grote impact hebben op onze economie en samenleving. Maar wat voor impact heeft de crisis op onze welvaart? Het CBS heeft op 5 september het nieuwe dashboard 'Welvaart in coronatijd' gelanceerd. Van negen economische en sociaal-maatschappelijke thema’s wordt daarin de meest recente stand van zaken weergegeven.

Naar het dashboard >

Meer mensen laten zich testen bij klachten, toename draagvlak voor maatregelen

76% van de Nederlanders acht het (heel) waarschijnlijk dat er een tweede coronagolf komt. 43% maakt zich (veel) zorgen over het virus. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Tegelijkertijd ziet het RIVM – na een periode waarin het draagvlak voor de maatregelen gestaag afnam – een forse toename in de steun voor maatregelen zoals anderhalve meter afstand houden (+14%) en drukte vermijden (+7%). De meest opvallende verandering in gedrag is het aantal mensen met klachten die op een coronabesmetting kunnen wijzen, dat zich heeft laten testen (bijna verdubbeld, naar 32% van de onderzoeksdeelnemers).

Lees meer op rivm.nl >

Tweede monitor Tilburg onder corona

De gemeente Tilburg heeft de 'Tweede Monitor Tilburg onder corona' uitgegeven. Het is een actualisatie van de eerste monitor die in juni uitkwam. De monitor geeft inzicht in de belangrijkste gevolgen van corona in Tilburg en de maatschappelijke en financiële impact daarvan.

Download 'Tweede monitor Tilburg onder corona' >

Eindhoven lanceert corona dashboard

De gemeente Eindhoven heeft een corona dashboard gelanceerd. Met het dashboard biedt Eindhoven een inkijkje in het vele onderzoek dat gaande is om de effecten van de crisis te duiden. In het dashboard wordt informatie samengebracht die een beeld vormt van de impact van de coronacrisis op verschillende terreinen op korte en middellange termijn. Het dashboard wordt regelmatig geactualiseerd.

Naar het corona dashboard >

En verder...

 • Het SCP onderzocht in hoeverre het welbevinden van Nederlanders is veranderd ten opzichte van de periode vóór corona (SCP)
 • Brabanders zijn steeds somberder over corona-ontwikkelingen, bijna iedereen verwacht een tweede golf. (Omroep Brabant)
 • Corona of geen corona: Brainport Eindhoven is een internationale wervingscampagne begonnen om personeel aan te trekken. (Trouw)
 • Vooral jongeren tot 35 jaar lijden mentaal onder de crisis: 74% zegt tot nu toe last te hebben gehad van klachten. (EenVandaag)
 • Er komt een systeem waarbij wekelijks wordt beoordeeld hoe het in de regio's gesteld is met de corona-uitbraak. (NOS)
 • De coronacrisis vraagt om een krachtige aanpak om toename en verergering van schuldenproblematiek te voorkomen. (Movisie)
 • Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn structuur, ‘echt’ contact met anderen en maatschappelijke inbedding van groot belang om het hoofd boven water te houden. (Trimbos)
 • De laatste weken stijgt het aantal psychische crisisgevallen sterk. Zijn mensen er klaar voor als er opnieuw een lockdown komt? (NRC)
 • Het opsporen van ouderen met een hulpvraag is voor alle vrijwilligersorganisaties een enorme uitdaging. (KNHM)
 • 65% van de welzijnsorganisaties in Nederland verwacht dat gemeenten het komend jaar de financiële coronatekorten vertalen in bezuinigingen op het sociaal domein. (Sociaal Werk Nederland)
 • Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen een tweede steunpakket van € 777 miljoen voor de compensatie van inkomsten die zij mislopen en de extra kosten die zij maken door corona. (Rijksoverheid)