BRABANT BUSINESS PANEL


Ondernemers optimistischer dan in juli

Ook voorzichtig positievere verwachtingen over investeringen in duurzaamheid en R&D

Uit de resultaten van de enquête van het Brabants Business Panel blijkt dat ondernemers in de provincie de toekomst voor wat betreft omzet in augustus weer redelijk rooskleurig inzien. Waar deelnemers aan de enquête in juli voor de korte termijn nog pessimistisch waren over de omzet over een half jaar, zijn zij in augustus gemiddeld licht positief.

Voor de productie- en orderportefeuilleverwachting zijn zij nog wel licht pessimistisch, maar minder pessimistisch dan zij in juli waren. Over de personeelsomvang zijn de deelnemende ondernemers in augustus het meest pessimistisch, al geldt ook hier dat het pessimisme een stuk minder is dan dat in juli was. Over de hele linie zien we in augustus toenemend optimisme of afnemend pessimisme. Aan het Brabants Business Panel doen geselecteerde ondernemers mee die zicht hebben op de keten of de sector waarin zij opereren. Geselecteerde deelnemers worden gevraagd naar de sector waarin zij opereren, daarom zeggen de cijfers niets over individuele bedrijven.

Resultaten van de enquête van het Brabant Business Panel. De bovenste grafiek is de meest recente enquête uit augustus, de onderste grafiek betreft de enquête in juli. De grafieken zijn gemaakt op basis van een kwalitatieve enquête. Geënquêteerden konden voor verschillende onderwerpen aangeven of zij daar voor hun sector zeer negatief (-2), negatief (-1), neutraal (0), positief (1) of zeer positief tegenover stonden. Een gemiddelde van de gegeven antwoorden geeft het bovenstaande beeld.

Vast personeel, variabel personeel en zzp’ers Omdat personeel een andere beweging maakt dan de andere grootheden, is in de enquête van augustus specifieker gevraagd naar personeel. De meerderheid van de deelnemers aan de enquête geeft aan het komend halfjaar meer of gelijkblijvende behoefte te hebben aan vast personeel, maar juist minder aan inhuur van zzp’ers. Ongeveer de helft van de deelnemers verwacht het komend half jaar minder variabel personeel in te zullen zetten, terwijl de andere helft verwacht dat variabele inzet gelijk blijft of zelfs toeneemt. De negatieve stemming over de personeelsbehoefte is voor alle categorieën echter sterker dan de stemming van de mensen die denken dat de personeelsbehoefte gelijk blijft of zelfs groter wordt. In lijn met de verwachting en rapportages van anderen loopt op termijn de behoefte aan vast personeel het minst sterk terug, de behoefte aan variabel personeel meer terug en de behoefte aan zzp’ers het meest terug.

Stemming over personeelsomvang volgens Brabants Business Panel.

Investeringen Er zijn meer ondernemers die een daling van investeringen in duurzaamheid en R&D verwachten, dan ondernemers die hier een stijging voorzien. De groepen ondernemers samen die deze investeringen gelijk zien blijven of zelfs een stijging voorzien vorm samen wel een ruime meerderheid van de deelnemers aan de enquête. Dat geeft het belang van deze ondernemers voor deze investeringen aan, juist ook omdat vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen volgens de deelnemers juist vaker worden uitgesteld. Op de onderdelen vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen zijn de deelnemers aan het panel in augustus negatiever dan in juli, terwijl op de onderdelen investeringen in arbeidsproductiviteit, duurzaamheid en R&D de panelleden juist positiever zijn geworden dan in juli.

Stemming over investeringen in augustus volgens Brabants Business Panel.

Stemming over investeringen in augustus volgens Brabants Business Panel.

Over het Brabants Business Panel In de komende maanden breiden we de pool van ondernemers die meedoen langzaam en gericht uit. Samen met partners verzamelt de provincie Noord-Brabant zo informatie over de Brabantse economie die via statistieken van nog niet voorhanden is en ontstaat een uniek inzicht vanuit een bron die verder nergens voorhanden is.