Aanpak jeugdwerkloosheid in Noord-Brabant in acht activiteiten

Door: Jeroen van Oort

In 2020 is de jeugdwerkloosheid, gemeten naar het aantal werkloosheidsuitkeringen, gegroeid tot 14.976, vijftig procent hoger dan het jaar ervoor. Omdat de duur van een werkloosheidsuitkering gekoppeld is aan de omvang van het arbeidsverleden, duurt een werkloosheidsuitkering voor jongeren maar kort. Als nog geen baan is gevonden, wacht na de werkloosheidsuitkering de bijstand. Ook het aantal jongeren in de bijstand is het afgelopen jaar fors toegenomen.

Werkloosheid is ten eerste natuurlijk erg vervelend voor degene die het overkomt. De provincie Noord-Brabant wil er daarom aan bijdragen dat jongeren onafhankelijk van hun ouders en de overheid kunnen leven. Werkloosheid is ook vervelend voor de economische ontwikkeling van de provincie. Een aantal sectoren heeft grote behoefte aan nieuwe arbeidskrachten. Talent inschakelen is daarom zowel goed voor de jongere als voor de economie. Jeugdwerkloosheid krijgt daarom op verschillende manieren aandacht in de provincie:

1

Expertgroep Jeugdwerkloosheid

Om een onderwerp goed aan te kunnen pakken is het van belang kennis van het onderwerp te hebben. Daarom coördineert de provincie Noord-Brabant een expertgroep jeugdwerkloosheid, waarin arbeidsmarktregio’s, Universiteit van Tilburg, Kennispact mbo-hbo en SBB zich hebben verenigd. De expertgroep richt zich op:

  • verbinden van aanpak van de verschillende partijen
  • stimuleren van samenwerking en kennisdeling
  • zorgen voor uitvoering van activiteiten
  • zorgen dat het onderwerp jeugdwerkloosheid blijvende aandacht op bestuurlijke tafels geniet.

2

Stages bij provincie, BOM en Omgevingsdienst

Veel studenten in het mbo, hbo en wo hebben moeite een passende stage te vinden. De provincie vraagt hier bij al zijn partners aandacht voor en geeft zelf het goede voorbeeld door stageplaatsen aan te bieden bij de provincie zelf, bij de BOM en bij de Omgevingsdienst.

3

Jeugdwerkloosheid is onderwerp bij Denktank Coronaherstel

De provincie heeft een Denktank Coronaherstel ingericht. Ook in deze denktank is speciale aandacht voor jeugdwerkloosheid. Vanuit de denktank wordt gedacht over stageplekken, netwerkevenementen en uitdagingen ofwel ‘challenges’. In een challenge gaan een lid van een de Denktank en een medewerker van de provincie Noord-Brabant actief aan de slag om jongeren de mogelijkheid te geven hun ideeën uit te voeren.

4

Verbinding tussen arbeidsmarktregio en grote werkgevers

De provincie Noord-Brabant zet zich in om grote werkgevers te koppelen aan de arbeidsmarktregio’s. Zo krijgen de arbeidsmarktregio’s inzicht in beschikbare banen en werkgevers in beschikbare mensen. Zo is het Ministerie van Defensie, dat veel arbeidsplaatsen beschikbaar heeft op bijvoorbeeld Gilze-Rijen, gekoppeld aan de arbeidsmarktregio Midden-Brabant.

5

Samenwerking op campussen en werklocaties

De provincie investeert voor verschillende kansrijke, toekomstbestendige sectoren in campussen en werklocaties. Hier stimuleren we de samenwerking tussen de locaties, ondernemers en onderwijs met het doel te innoveren. Een doel is ook om samen met arbeidsmarktregio’s en werkgevers werkplekken te creëren voor startende jongeren die moeilijk aan een baan komen omdat ze zijn opgeleid voor een sector die het in de coronacrisis moeilijk heeft. De werkgever krijgt hiervoor een (nader te bepalen) subsidie over het brutoloon, de jongere een arbeidscontract voor minimaal een jaar. Zo draagt de provincie bij aan het terugdringen van tekorten aan technici en IT-ers. Betrokken onderwijsinstellingen krijgen rijksbijdragen om mbo-leerlingen met een grote kans op werkloosheid te ondersteunen.

6

Opleiden van 4.000 nieuwe datatalenten

De provincie zet vol in op het opleiden van 4.000 extra mensen in de datascience. Deze sector springt letterlijk om mensen en de economische kansen zijn zeer rooskleurig. Zowel databedrijven als bedrijven die data toepassen in andere producten hebben behoefte aan goed opgeleide datatalenten. Opleiding in een datagerelateerd beroep geldt daarom als zeer toekomstgericht, zowel voor de deelnemers zelf als voor het Brabantse bedrijfsleven.

7

Stimuleren ontmoeting jongeren en bedrijfsleven

De provincie stimuleert evenementen waar jongeren en bedrijfsleven elkaar ontmoeten, zodat zij elkaar leren kennen. Hierdoor wordt het makkelijker contact met elkaar op te nemen voor een vacature.

8

Vergroten zichtbaarheid MKB voor jongeren

De provincie zet zich in om de zichtbaarheid van het MKB voor jongeren te vergroten. De meeste mensen werken in het MKB, maar toch is het MKB voor jongeren vaak niet goed zichtbaar voor een carrière.