Brabant in cijfers

Hoe staat Brabant er voor in tijden van corona? Aan de hand van verschillende indicatoren geven we een beeld van de situatie in Brabant (en Nederland) op sociaal-maatschappelijk en economisch gebied.

COVID-19 patiënten per gemeente

Deze kaart toont het aantal COVID-19 patiënten per 100.000 inwoners, per gemeente, over de afgelopen 2 weken, zoals gemeld door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdiensten.

In het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten per gemeente

Deze kaart toont het aantal ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners, per gemeente, over de afgelopen 2 weken, zoals gemeld door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdiensten.

image

Vaccinatiebereidheid

In de meetronde van 5 tot en met 9 mei 2021 is deelnemers gevraagd of zij zich willen laten vaccineren tegen het coronavirus nu er een vaccin is. Van de deelnemers geeft 90% aan zich te willen laten vaccineren, en 5,1% geeft aan zich niet te willen laten vaccineren. De overige deelnemers (4,8%) geven aan nog niet te weten of zij zich willen laten vaccineren tegen het coronavirus.

Economische groei

Het CBS publiceert deze regionale kwartaalcijfers over economische groei op basis van een nieuwe methode. Omdat deze ramingen omgeven zijn met een grotere onzekerheid, worden de cijfers weergegeven in klassen met een bandbreedte van 2 procent voor het derde kwartaal van 2020. De percentages betreffen de economische groei ten opzichte van een jaar eerder.

Bruto Binnenlands Product

Het Bruto Binnenlands Product - populair gezegd wat Nederlanders bij elkaar verdienen in een periode - is in het derde kwartaal toegenomen met 7,7%. Deze groei, de grootste ooit, is voor meer dan de helft toe te schrijven aan de sterk gestegen consumptie door huishoudens.

Consumenten- vertrouwen

Het consumentenvertrouwen is een indicator die informatie geeft over het vertrouwen en opvattingen van consumenten ten aanzien van de ontwikkelingen van de Nederlandse economie en hun eigen financiële situatie. Samen met de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid dragen deze bij aan de voorspelling van korte termijn schommelingen van de particuliere consumptie, met in het bijzonder de vraag naar en de aanschaf van duurzame consumptiegoederen.

Financiele situatie eigen huishouden

Ongecorrigeerde gegevens over de opvattingen en verwachtingen van Nederlandse consumenten ten aanzien van de algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie. Op basis van deze gegevens wordt de indicator consumentenvertrouwen en de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid berekend.

Ondernemersvertrouwen

Het ondernemersvertrouwen is een gewogen gemiddelde van de vertrouwensindicatoren van de onderliggende bedrijfstakken/branches die samen een representatieve afspiegeling vormen van het totale Nederlandse bedrijfsleven. Het CBS berekent ieder kwartaal het ondernemersvertrouwen in Nederland.

Ervaren belemmeringen bedrijfsleven

De gewogen percentages op de vraag: - 'Onze productie/zakelijke activiteiten ondervinden belemmeringen: nee, onvoldoende vraag, (tekort aan arbeidskrachten, tekort aan productiemiddelen, materiaal, handelsgoederen, (winkel)ruimte), financiële beperkingen, weersomstandigheden of andere oorzaken?'

Belemmering 'onvoldoende vraag' per bedrijfstak

Het gewogen percentage ondernemers in Brabant die aan het begin van de drie maanden aangeven onvoldoende vraag als belemmering te ondervinden bij hun activiteiten.

Belemmering 'financiele beperkingen' per bedrijfstak

Het gewogen percentage ondernemers in Brabant die aan het begin van de drie maanden aangeven financiële beperkingen als belemmering te ondervinden bij hun activiteiten.

Conjunctuurklok

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in mei 2021 verbeterd. De economie zit diep in laagconjunctuur. In de Conjunctuurklok van mei presteerden 7 van de 13 indicatoren slechter dan hun langjarige trend. Zeven indicatoren wisselden van kwadrant. Export en faillissementen schuiven terug van het oranje naar het groene kwadrant. Deze indicatoren verbeteren en presteren boven hun langjarige trend. De productie industrie en de vacatures gaan van rode naar het groene kwadrant. Deze indicatoren verbeteren en presteren boven hun langjarige trend. Consumptie en werkloosheid gaan van het rode naar het gele kwadrant. Deze indicatoren verbeteren, maar presteren onder de langjarige trend. De investeringen schuiven terug van het groene naar het rode kwadrant. Deze indicator verslechtert en presteert beneden zijn langjarige trend. Drie indicatoren staan in het rode kwadrant, vier in het gele kwadrant en zes in het groene kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarige trend en de groei neemt af. Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarige trend, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend, daar neemt de groei echter af.

Faillisementen in Brabant

Deze grafiek bevat de aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen in Brabant in het afgelopen jaar, uitgesplitst naar type gefailleerde (natuurlijke personen met eenmanszaak, bedrijven en instellingen).

Huizenprijzen in Brabant

De prijzen van bestaande koopwoningen blijven ook in het eerste kwartaal van 2021 stijgen, ondanks de coronacrisis. In de grafiek de ontwikkeling ten opzichte van 1996 voor de provincie Noord-Brabant.

Hotelovernachtingen in Brabant

Deze tabel bevat cijfers tot en met het eerste kwartaal van 2021 over het aantal gasten en hun overnachtingen in Brabant per maand in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.

Horeca-omzet

Als gevolg van de coronacrisis is de omzet in de horeca in het eerste kwartaal van 2021 over de volle breedte gedaald ten opzichte van het (slechte) vierde kwartaal van 2020. De grafiek heeft betrekking op de horeca in heel Nederland.

Passagiers Eindhoven Airport

Het maandelijks aantal passagiers dat vliegt vanaf Eindhoven Airport tot en met juni 2021.

Arbeidsdeelname

Deze tabel bevat kwartaalcijfers over de arbeidsdeelname in absolute aantallen in Brabant tot en met het eerste kwartaal van 2021

Vacatures

Het aantal openstaande vacatures in Zuid-Nederland tot en met het eerste kwartaal van 2021.

Bruto en netto arbeidsparticipatie

Bruto arbeidsparticipatie: het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking) bedroeg in Brabant 71,1% in het eerste kwartaal van 2021.

Netto arbeidsparticipatie: het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking) bedroeg in Brabant 68,4% in het eerste kwartaal van 2021.

Werkloosheid

De werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking bedroeg in Brabant 3,8% in het eerste kwartaal van 2021.

Verwachting consumenten over werkloosheid

Houdingen en verwachtingen van consumenten in Brabant ten aanzien van werkloosheid, weergegeven als procentuele verdeling van antwoorden op de vraag "Wat verwacht u van de werkloosheid in Nederland voor de komende 12 maanden?"

Totaal aantal lopende WW-uitkeringen (UWV)

Het aantal lopende WW-uitkeringen in maart 2021 staat op 266.386.

Aantal WW-uitkeringen, naar beroepsklasse

Het totaal aantal lopende WW-uitkeringen naar beroepsklasse. Uitkering aan werknemers die buiten hun schuld hun baan zijn kwijtgeraakt. De aantallen zijn exclusief werkloosheid als gevolg van faillissementen, werktijdverkorting en weersomstandigheden.

Aantal WW-uitkeringen, naar bedrijfsindeling

Het totaal aantal lopende WW-uitkeringen naar bedrijfsindeling. Uitkering aan werknemers die buiten hun schuld hun baan zijn kwijtgeraakt. De aantallen zijn exclusief werkloosheid als gevolg van faillissementen, werktijdverkorting en weersomstandigheden.

Online nieuwe vacatures, naar beroepsklasse en week

Vacatures; naar beroepsklasse per week.

Ontwikkeling aantal online vacatures, per dag

In week 6 zijn er in de Provincie Noord-Brabant gemiddeld 417 online vacatures per dag geplaatst. In de beschrijving van de vacaturemarkt wordt onderscheid gemaakt tussen het aantal ontstane (nieuwe) vacatures en het aantal openstaande vacatures op een bepaald moment.

Verwachte economisch klimaat

Dit saldo geeft inzicht in de verwachten ontwikkeling van het economisch klimaat in de komende drie maanden. Dit saldo wordt berekend door het gewogen percentage van ondernemers met een melding dat het economisch klimaat gaat verbeteren te verminderen met het gewogen percentage van ondernemers met een melding dat het economisch klimaat gaat verslechteren.

Aantal toekenningen (bedrijfstak), NOW-regeling

Het aantal toekenningen van de NOW-regeling, uitgesplitst naar bedrijfstak per week.