Brabant in cijfers

Hoe staat Brabant er voor in tijden van corona? Aan de hand van verschillende indicatoren geven we een beeld van de situatie in Brabant (en Nederland) op sociaal-maatschappelijk en economisch gebied.

Fotografie: Bart van Overbeeke

COVID-19 patiënten per gemeente

Deze kaart toont het aantal COVID-19 patiënten per 100.000 inwoners, per gemeente, over de afgelopen 2 weken, zoals gemeld door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdiensten.

In het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten per gemeente

Deze kaart toont het aantal ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners, per gemeente, over de afgelopen 2 weken, zoals gemeld door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdiensten.

image

Vaccinatiebereidheid

In de meetronde van 24 tot en met 28 november 2021 is 95% van de deelnemers voldoende beschermd tegen het coronavirus. Dit houdt in dat deze deelnemers volledig gevaccineerd zijn, minder dan 6 maanden geleden hersteld zijn van corona of meer dan 6 maanden geleden hersteld zijn van corona en één vaccinatie hebben gehad. 1% van de deelnemers twijfelt nog of zij zich willen laten vaccineren. Deelnemers die zich recent (na 1 oktober 2021) hebben laten vaccineren geven hiervoor als voornaamste reden dat zij hun omgeving (72%) en zichzelf willen beschermen (71%). Het merendeel van deze groep gaf ook aan dat zij wilde bijdragen aan het bestrijden van de coronacrisis (68%). 44% heeft zich laten vaccineren om een coronatoegangsbewijs te krijgen.

Economische groei

Ten opzichte van een jaar geleden is de economie in alle Nederlandse regio’s fors gegroeid. Dat lag in de lijn der verwachting, omdat door de coronacrisis de economie in 2020 juist kromp.

De Brabantse regio’s zijn – vergeleken met de situatie in 2019 – economisch allemaal hersteld van de coronacrisis. Midden-Brabant is weer terug op de situatie van 2019, de andere regio’s zijn ten opzichte van 2019 zelfs gegroeid.

Bruto Binnenlands Product

Het Bruto Binnenlands Product - populair gezegd wat Nederlanders bij elkaar verdienen in een periode - is in het tweede kwartaal van 2021 toegenomen met 3,8%. De groei in het tweede kwartaal is vooral toe te schrijven aan een stijging van de consumptie door huishoudens en het handelssaldo.

Consumenten- vertrouwen

Het consumentenvertrouwen is een indicator die informatie geeft over het vertrouwen en opvattingen van consumenten ten aanzien van de ontwikkelingen van de Nederlandse economie en hun eigen financiële situatie. Samen met de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid dragen deze bij aan de voorspelling van korte termijn schommelingen van de particuliere consumptie, met in het bijzonder de vraag naar en de aanschaf van duurzame consumptiegoederen.

Financiele situatie eigen huishouden

Ongecorrigeerde gegevens over de opvattingen en verwachtingen van Nederlandse consumenten ten aanzien van de algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie. Op basis van deze gegevens wordt de indicator consumentenvertrouwen en de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid berekend.

Ondernemersvertrouwen

Het ondernemersvertrouwen is een gewogen gemiddelde van de vertrouwensindicatoren van de onderliggende bedrijfstakken/branches die samen een representatieve afspiegeling vormen van het totale Nederlandse bedrijfsleven. Het CBS berekent ieder kwartaal het ondernemersvertrouwen in Nederland.

Ervaren belemmeringen bedrijfsleven

De gewogen percentages op de vraag: - 'Onze productie/zakelijke activiteiten ondervinden belemmeringen: nee, onvoldoende vraag, (tekort aan arbeidskrachten, tekort aan productiemiddelen, materiaal, handelsgoederen, (winkel)ruimte), financiële beperkingen, weersomstandigheden of andere oorzaken?'

Belemmering 'onvoldoende vraag' per bedrijfstak

Het gewogen percentage ondernemers in Brabant die aan het begin van de drie maanden aangeven onvoldoende vraag als belemmering te ondervinden bij hun activiteiten.

Belemmering 'financiele beperkingen' per bedrijfstak

Het gewogen percentage ondernemers in Brabant die aan het begin van de drie maanden aangeven financiële beperkingen als belemmering te ondervinden bij hun activiteiten.

Conjunctuurklok

In december was het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok minder positief. De economie verkeerde in een fase van hoogconjunctuur. In de Conjunctuurklok van december presteerden 10 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend. De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben voor veel indicatoren in de klok vanaf verslagmaand maart 2020 grote invloed. Van een aantal indicatoren is de mutatie ten opzichte van de vorige maand (X-waarde) zo groot dat ze niet meer binnen de coördinaten van de visualisatie passen. De coördinaten van de indicatoren zijn daarom afgekapt om ze toch in de klok te laten zien. Ze liggen tegen de rand.In december is van alle indicatoren, behalve de vacatures, in de klok nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Hierdoor is de verdeling van de indicatoren over en in de kwadranten gewijzigd. Drie indicatoren wisselden van kwadrant. De werkloosheid ging van het gele naar het groene kwadrant. Deze indicator verbeterde en presteerde boven zijn trend. De export schoof van het groene naar het oranje kwadrant. Deze indicator verslechterde, maar presteerde boven zijn trend. De faillissementen gingen van het groene naar het rode kwadrant. Deze indicator verslechterde en presteerde onder zijn trend. Negen indicatoren staan in het groene, drie in het rode en een in het oranje kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarige trend en de groei neemt af. Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarige trend, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend, daar neemt de groei echter af.

Faillisementen in Brabant

Deze grafiek bevat de aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen in Brabant in het afgelopen jaar, uitgesplitst naar type gefailleerde (natuurlijke personen met eenmanszaak, bedrijven en instellingen).

Huizenprijzen in Brabant

De prijzen van bestaande koopwoningen blijven ook in het derde kwartaal van 2021 stijgen, ondanks de coronacrisis. In de grafiek de ontwikkeling ten opzichte van 1996 voor de provincie Noord-Brabant.

Hotelovernachtingen in Brabant

Deze tabel bevat cijfers tot en met het derde kwartaal van 2021 over het aantal gasten en hun overnachtingen in Brabant per maand in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.

Horeca-omzet

Als gevolg van de coronacrisis is de omzet in de horeca in het derde kwartaal van 2021 over de volle breedte gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021. De grafiek heeft betrekking op de horeca in heel Nederland.

Passagiers Eindhoven Airport

Het maandelijks aantal passagiers dat vliegt vanaf Eindhoven Airport tot en met november 2021.

image

Arbeidsdeelname

Deze tabel bevat kwartaalcijfers over de arbeidsdeelname in absolute aantallen in Brabant tot en met het derde kwartaal van 2021.

Vacatures

Het aantal openstaande vacatures in Zuid-Nederland tot en met het derde kwartaal van 2021.

Bruto en netto arbeidsparticipatie

Bruto arbeidsparticipatie: het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking) bedroeg in Brabant 71,2% in het derde kwartaal van 2021. Netto arbeidsparticipatie: het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking) bedroeg in Brabant 68,9% in het derde kwartaal van 2021.

Werkloosheid

De werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking bedroeg in Brabant 3,3% in het tweede kwartaal van 2021.

Verwachting consumenten over werkloosheid

Houdingen en verwachtingen van consumenten in Brabant ten aanzien van werkloosheid, weergegeven als procentuele verdeling van antwoorden op de vraag "Wat verwacht u van de werkloosheid in Nederland voor de komende 12 maanden?"

Totaal aantal lopende WW-uitkeringen (UWV)

Het aantal lopende WW-uitkeringen in november 2021 staat op 189.228.

Aantal WW-uitkeringen, naar beroepsklasse

Het totaal aantal lopende WW-uitkeringen naar beroepsklasse. Uitkering aan werknemers die buiten hun schuld hun baan zijn kwijtgeraakt. De aantallen zijn exclusief werkloosheid als gevolg van faillissementen, werktijdverkorting en weersomstandigheden.

Aantal WW-uitkeringen, naar bedrijfsindeling

Het totaal aantal lopende WW-uitkeringen naar bedrijfsindeling. Uitkering aan werknemers die buiten hun schuld hun baan zijn kwijtgeraakt. De aantallen zijn exclusief werkloosheid als gevolg van faillissementen, werktijdverkorting en weersomstandigheden.

Online nieuwe vacatures, naar beroepsklasse en week

Vacatures; naar beroepsklasse per week.

Ontwikkeling aantal online vacatures, per dag

In week 42 zijn er in de Provincie Noord-Brabant gemiddeld 561 online vacatures per dag geplaatst. In de beschrijving van de vacaturemarkt wordt onderscheid gemaakt tussen het aantal ontstane (nieuwe) vacatures en het aantal openstaande vacatures op een bepaald moment.

Verwachte economisch klimaat

Dit saldo geeft inzicht in de verwachten ontwikkeling van het economisch klimaat in de komende drie maanden. Dit saldo wordt berekend door het gewogen percentage van ondernemers met een melding dat het economisch klimaat gaat verbeteren te verminderen met het gewogen percentage van ondernemers met een melding dat het economisch klimaat gaat verslechteren.

Aantal toekenningen (bedrijfstak), NOW-regeling

Het aantal toekenningen van de NOW-regeling, uitgesplitst naar bedrijfstak per week.