Gezondheid

Door: Jeroen van Oort

In een periode waarin corona het dagelijks leven bepaalt, is het woord ‘gezondheid’ van groot belang. Nu het nieuwe landelijke coalitieakkoord gepresenteerd is, keek Brabant Impact Monitor wat de Haagse politiek over gezondheid te zeggen heeft.

We constateren dat het coalitieakkoord op een aantal vlakken mooi aansluit bij de ambities die de provincie Noord-Brabant heeft op het gebied van gezondheid. Om te beginnen wordt het brede belang van de gezondheid in het coalitieakkoord onderstreept. Dat sluit aan bij de visie van de provincie. Preventie, gezond voedsel en mentale weerbaarheid zijn onderwerpen die ook nadrukkelijk aan de orde komen in het pas vastgestelde provinciale beleidskader. Ook het aspect ‘positieve gezondheid’ is daarin een belangrijk onderwerp.

Positieve gezondheid

Positieve gezondheid is een benadering waarbij het niet in de eerste plaats om de daadwerkelijke gezondheid, maar vooral om de ervaren gezondheid gaat. De provincie Noord-Brabant heeft als doelstelling dat Brabanders er drie gezonde jaren bijkrijgen. Vanuit de provinciale rol kijkt Noord-Brabant dan bijvoorbeeld hoe mensen meer kunnen bewegen, maar bijvoorbeeld ook hoe de arbeidsparticipatie verbeterd kan worden. Arbeidsparticipatie maakt dat mensen makkelijker kunnen deelnemen aan sport of gezond voedsel kunnen kopen en draagt bovendien in belangrijke mate bij aan de mentale gezondheid. Mentale gezondheid is een heel belangrijk element in de wijze waarop mensen hun gezondheid ervaren.

Opvallend in het coalitieakkoord is het zinnetje “Onze zorg is van hoog niveau en het stelsel staat niet ter discussie, maar verbeteringen in het stelsel zijn nodig”. Als preventie een belangrijker rol mag krijgen, zullen ook geldstromen daarheen omgebogen moeten worden. In het huidige zorgstelsel zitten weinig prikkels voor preventie, dus daar zou het echt anders moeten. Overigens zit in het Brabantse beleid gezondheid nadrukkelijk in allerlei programma’s. Met bijvoorbeeld het onderwerp ‘brede welvaart’ komt het ook in het Economisch Kader 2030 en bijvoorbeeld de Omgevingsvisie terug. Door brede welvaart serieus te nemen, neemt de provincie Noord-Brabant ook onderwerpen als welzijn en preventie serieus. Een sterke economie, een schone lucht, ruimte voor natuur, goede woningen; ze dragen allemaal bij aan een gezonde leefomgeving en daarmee aan een gezondere bevolking.

Beleidskader Gezondheid 2021-2030

De provincie Noord-Brabant wil 3 gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030. Alle provinciale programma’s worden maximaal ingezet om dat doel te bereiken. Dit staat beschreven in het beleidskader Gezondheid 2021-2030 dat Gedeputeerde Staten ter besluitvorming willen voorleggen aan Provinciale Staten.

Webinar positieve gezondheid 31 januari 2022

Positieve gezondheid is het uitgangspunt van het beleidskader Gezondheid. Op 31 januari wordt er een webinar georganiseerd over dit onderwerp. Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, waarbij er bijgedragen wordt aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.