Resultaten Brabant Business Panel

JANUARI 2021

In het Brabants Business Panel geven Brabantse ondernemers hun stemming weer over een aantal indicatoren. Het panel is geïnitieerd naar aanleiding van de coronacrisis, maar heeft ook daarbuiten grote waarde om specifiek voor Brabant voorspellingen te doen.

De vragenlijst heeft overeenkomsten met de conjunctuurenquête van het CBS, waardoor de cijfers ook vergelijkbaar zijn met de landelijke ontwikkelingen. Omdat deelnemers verspreid zijn over de hele provincie Noord-Brabant en ook over alle sectoren, is het mogelijk om per Brabantse regio en per sector ontwikkelingen te zien. Omwille van bedrijfsvertrouwelijkheid van gegevens, publiceert de provincie Noord-Brabant alleen op totaalniveau van de enquête.

Op een aantal onderwerpen is aan de leden van het Brabants Business Panel gevraagd of zij daarover heel positief, positief, neutraal, negatief of heel negatief zijn. De antwoorden zijn vervolgens vertaald in een getal:

  • heel positief = 2
  • positief = 1
  • neutraal = 0
  • negatief = -1
  • heel negatief = -2

In de grafieken hieronder ziet u het gemiddelde van de aldus berekende uitkomsten.

Ondernemers positiever dan in juli, zorgen om werkgelegenheid

Sinds de enquête in juli voor het eerst werd gehouden, is de stemming op hoofdindicatoren aanzienlijk verbeterd. Dat is in lijn met de conjunctuurenquête van het CBS.

Brabantse ondernemers zijn over omzet en orderportefeuille aanzienlijk positiever dan een half jaar geleden. Ook is belangrijk dat de oranje lijn van de orderportefeuille boven de blauwe omzetlijn is gekomen. Immers, de orderportefeuille is een goede indicator voor toekomstige omzet.

De stemming is opmerkelijk omdat er in juli geen lockdown met avondklok was en in januari wel. Het is interpretatie, maar het grote verschil tussen juli en januari is dat nu begonnen is met vaccineren. Dat verschil geeft blijkbaar hoop.

Over de personeelsomvang zijn ondernemers gemiddeld genomen op termijn nauwelijks minder somber dan een half jaar geleden. Opvallend is wel dat de stemming in juli ‘over 6 maanden’ ongeveer op hetzelfde niveau ligt als de stemming ‘nu’ in januari. In juli voorspelden ondernemers na zes maanden nog geen groot verschil. Dat is in januari uitgekomen. Dat komt ook overeen met de cijfers die het CBS publiceert: het aantal mensen met een WW-uitkering is in Noord-Brabant relatief licht gestegen en in heel Nederland daalde het aantal werkzame mensen met ongeveer 50.000.

figuur 1: Stemming Brabants Business Panel over omzet, orderportefeuille en personeelsomvang in juli 2020

figuur 2: Stemming Brabants Business Panel over omzet, orderportefeuille en personeelsomvang in januari 2021

figuur 3: Ondernemersvertrouwen volgens conjunctuurenquête CBS in Nederland en Noord-Brabant

Stagemogelijkheden verslechterd tijdens lockdown

In de enquête voor het Brabants Business Panel is aandacht voor opleiding van eigen en toekomstig personeel. Gemiddeld genomen zien ondernemers de opleidingsmogelijkheden voor hun eigen personeel een fractie somberder in dan een jaar geleden. Naar de toekomst toe blijft dat ongeveer gelijk.

Over stagemogelijkheden zijn ondernemers nu echter wel echt negatief. Naar de toekomst toe wordt dat beeld wel wat minder negatief, maar blijft toch wel somber. In december 2020 was de stemming over stages nog aanzienlijk positiever dan in januari. De decemberenquête is gehouden vlak voor de nieuwe lockdown inging, terwijl tijdens de januari-enquête de avondklok werd ingesteld. Wellicht dat opheffen van de lockdown de oranje lijn daarom weer in de richting van de grijze lijn kan schuiven.

figuur 4: Ruimte voor stages en opleidingen eigen personeel

Bedrijven blijven investeren

Voor alle onderzochte categorieën investeringen geldt dat een meerderheid van de ondernemers geen veranderingen in zijn investeringsplannen heeft. Vervangings- en uitbreidingsinvesteringen worden veel vaker af- en uitgesteld dan naar voren gehaald of zelfs verhoogd. Veranderingen in investeringen in duurzaamheid houden elkaar ongeveer in evenwicht, zodat die investeringen voor de regio als geheel ongeveer ongewijzigd doorlopen. R&D-investeringen en investeringen in het verhogen van de arbeidsproductiviteit worden iets vaker geïntensiveerd dan uit- of afgesteld. Dit beeld op investeringen is goed nieuws. Het ligt in de lijn der verwachting dat uitbreidings- en vervangingsinvesteringen in onzekere tijden naar beneden gaan. Met blijvende investeringen in arbeidsproductiviteit, duurzaamheid en R&D laten de ondernemers zien te blijven investeren in de concurrentiekracht van de regio. Die concurrentiekracht is nodig om snel te kunnen herstellen.

figuur 5: Ruimte voor investeringen

Meld u aan voor het Brabant Business Panel

Hoe meer mensen aan het Brabants Business Panel meedoen, hoe beter het inzicht wordt. Met goed inzicht kunnen we beter beleid maken. Dat is goed voor Brabant, zijn ondernemers en zijn inwoners. Met inzicht kunnen we elkaar helpen!

U kunt zich aanmelden voor het Brabants Business Panel door een mail te sturen met uw naam, functie, bedrijfsnaam, vestigingsplaats en sector naar Jeroen van Oort: jvoort@brabant.nl.