FEBRUARI 2021

Resultaten Brabant Business Panel

In het Brabants Business Panel geven Brabantse ondernemers hun stemming weer over een aantal indicatoren. Het panel is geïnitieerd naar aanleiding van de coronacrisis, maar heeft ook daarbuiten grote waarde om specifiek voor Brabant voorspellingen te doen.

De vragenlijst heeft overeenkomsten met de conjunctuurenquête van het CBS, waardoor de cijfers ook vergelijkbaar zijn met de landelijke ontwikkelingen. Omdat deelnemers verspreid zijn over de hele provincie Noord-Brabant en ook over alle sectoren, is het mogelijk om per Brabantse regio en per sector ontwikkelingen te zien. Omwille van bedrijfsvertrouwelijkheid van gegevens, publiceert de provincie Noord-Brabant alleen op totaalniveau van de enquête.

Op een aantal onderwerpen is aan de leden van het Brabants Business Panel gevraagd of zij daarover heel positief, positief, neutraal, negatief of heel negatief zijn. De antwoorden zijn vervolgens vertaald in een getal:

  • heel positief = 2
  • positief = 1
  • neutraal = 0
  • negatief = -1
  • heel negatief = -2

In de grafieken hieronder ziet u het gemiddelde van de aldus berekende uitkomsten.

Stemming is verbeterd, minder positief over personeelsomvang

De stemming bij de leden van het Brabants Business Panel is op drie van de vier hoofdindicatoren verbeterd. Zowel op nu, over zes maanden als over twaalf maanden zijn de indicatoren ‘omzet’, ‘orderportefeuille’ en ‘productie/bedrijvigheid’ verbeterd. Over de personeelsomvang zijn de ondernemers echter minder positief gestemd, met name op het moment ‘over zes maanden’. Daar bereikt de stemming al bijna het negatieve niveau dat in januari alleen nog bij ‘over twaalf maanden’ werd gevonden. Deze ontwikkeling lijkt in lijn met aangekondigde ontslagen door grotere bedrijven. Overigens lijkt de stemming van het panel over twaalf maanden sinds januari nauwelijks gewijzigd.

figuur 1: Stemming Brabants Business Panel februari 2021 - hoofdindicatoren

figuur 2: Stemming Brabants Business Panel januari 2021 - hoofdindicatoren

figuur 3: Stemming BBP februari 2021 - werkdruk, opleiding en stages

figuur 4: Stemming BBP januari 2021 - werkdruk, opleiding en stages

Grote verbetering van de stemming bij stages en leerbanen

Ten opzichte van januari beoordelen de panelleden de werkdruk gemiddeld hoger. Over een jaar komt de werkdruk nu echter ongeveer gelijk uit met de enquête in januari. Blijvende lockdown, avondklok, maar ook verbeterd perspectief door eerste goede berichten over vaccinaties hebben mogelijk hun weerslag. Bij opleidingen voor eigen personeel zijn slechts lichte stemmingsschommelingen te zien, maar bij stages en leerbanen is een grote verbetering van de stemming ten opzichte van een maand geleden.

Ruim 40 procent werkt thuis

In februari was er in het Brabant Business Panel speciale aandacht voor thuiswerk. De deelnemers schatten in dat vóór het coronatijdperk acht procent van de werknemers thuiswerkt. Inmiddels is dat ruim veertig procent geworden. Als de coronamaatregelen weer zijn afschaft zal dat percentage flink dalen naar twintig procent, zo verwachten de deelnemers. Maar dat is nog altijd tweeënhalf maal zoveel als voor de coronamaatregelen. In de enquête ondervragen we ondernemers naar hun eigen personeel. Een geselecteerde groep ondernemers, allemaal uit de Brabantse topsectoren, vragen we naar hun visie op hun sector. Opvallend is dat de tweede groep wat uitgesprokener is. Over contacten met klanten en leveranciers zijn de ondernemers veel minder tevreden tijdens thuiswerken, terwijl de topsector-ondernemers juist veel tevredener zijn over intern gerichte activiteiten als vergaderen. Een mogelijke verklaring is dat de ondernemers in de topsector-categorie uitsluitend business-to-business handel bedrijft, terwijl de brede groep bedrijven veel gemêleerder is; een groot gedeelte van deze bedrijven handelt ook met consumenten.

figuur 6

figuur 7

figuur 7

Meld u aan voor het Brabant Business Panel

Hoe meer mensen aan het Brabants Business Panel meedoen, hoe beter het inzicht wordt. Met goed inzicht kunnen we beter beleid maken. Dat is goed voor Brabant, zijn ondernemers en zijn inwoners. Met inzicht kunnen we elkaar helpen!

U kunt zich aanmelden voor het Brabants Business Panel door een mail te sturen met uw naam, functie, bedrijfsnaam, vestigingsplaats en sector naar Jeroen van Oort: jvoort@brabant.nl.