Brabant in cijfers

Hoe staat Brabant er voor in tijden van corona? Aan de hand van verschillende indicatoren geven we een beeld van de situatie in Brabant (en Nederland) op sociaal-maatschappelijk en economisch gebied.

COVID-19 patiënten per gemeente

Deze kaart toont het aantal COVID-19 patiënten per 100.000 inwoners, per gemeente, over de afgelopen 2 weken, zoals gemeld door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdiensten.

In het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten per gemeente

Deze kaart toont het aantal ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners, per gemeente, over de afgelopen 2 weken, zoals gemeld door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdiensten.

image

Vaccinatiebereidheid

In de meetronde van 30 december 2020 tot 3 januari 2021 is deelnemers gevraagd of zij zich willen laten vaccineren tegen het coronavirus nu er een vaccin is. Van de deelnemers geeft 77% aan zich te willen laten vaccineren, en 3% wil zich laten vaccineren maar wil eerst weten of zij corona hebben gehad. Van de deelnemers geeft 4% aan zich niet te willen laten vaccineren. Daarnaast geeft minder dan 1% van de deelnemers aan zich niet te willen laten vaccineren omdat zij al corona hebben gehad. De overige deelnemers (15%) geven aan nog niet te weten of zij zich willen laten vaccineren tegen het coronavirus.

Economische groei

Het CBS publiceert deze regionale kwartaalcijfers over economische groei op basis van een nieuwe methode. Omdat deze ramingen omgeven zijn met een grotere onzekerheid, worden de cijfers weergegeven in klassen met een bandbreedte van 2 procent voor het derde kwartaal van 2020. De percentages betreffen de economische groei ten opzichte van een jaar eerder.

Bruto Binnenlands Product

Het Bruto Binnenlands Product - populair gezegd wat Nederlanders bij elkaar verdienen in een periode - is in het derde toegenomen met 7,7%. Deze groei, de grootste ooit, is voor meer dan de helft toe te schrijven aan de sterk gestegen consumptie door huishoudens.

Consumenten- vertrouwen

Het consumentenvertrouwen is een indicator die informatie geeft over het vertrouwen en opvattingen van consumenten ten aanzien van de ontwikkelingen van de Nederlandse economie en hun eigen financiële situatie. Samen met de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid dragen deze bij aan de voorspelling van korte termijn schommelingen van de particuliere consumptie, met in het bijzonder de vraag naar en de aanschaf van duurzame consumptiegoederen.

Financiele situatie eigen huishouden

Ongecorrigeerde gegevens over de opvattingen en verwachtingen van Nederlandse consumenten ten aanzien van de algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie. Op basis van deze gegevens wordt de indicator consumentenvertrouwen en de deelindicatoren economisch klimaat en koopbereidheid berekend.

Ondernemersvertrouwen

Het ondernemersvertrouwen is een gewogen gemiddelde van de vertrouwensindicatoren van de onderliggende bedrijfstakken/branches die samen een representatieve afspiegeling vormen van het totale Nederlandse bedrijfsleven. Het CBS berekent ieder kwartaal het ondernemersvertrouwen in Nederland.

Ervaren belemmeringen bedrijfsleven

De gewogen percentages op de vraag: - 'Onze productie/zakelijke activiteiten ondervinden belemmeringen: nee, onvoldoende vraag, (tekort aan arbeidskrachten, tekort aan productiemiddelen, materiaal, handelsgoederen, (winkel)ruimte), financiële beperkingen, weersomstandigheden of andere oorzaken?'

Belemmering 'onvoldoende vraag' per bedrijfstak

Het gewogen percentage ondernemers in Brabant die aan het begin van de drie maanden aangeven onvoldoende vraag als belemmering te ondervinden bij hun activiteiten.

Belemmering 'financiele beperkingen' per bedrijfstak

Het gewogen percentage ondernemers in Brabant die aan het begin van de drie maanden aangeven financiële beperkingen als belemmering te ondervinden bij hun activiteiten.

Conjunctuurklok

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in februari 2021 niet veel veranderd. De economie blijft diep in laagconjunctuur. In de Conjunctuurklok van januari presteren 10 van de 13 indicatoren slechter dan hun langjarige trend. Drie indicatoren wisselden van kwadrant. De export en de huizenprijzen schuiven van het groene naar het oranje kwadrant. Deze indicatoren presteren boven hun trend, maar de groei neemt af. De industriële productie gaat terug van het gele naar het rode kwadrant. Deze indicator presteert onder zijn trend, maar de groei neemt nu af. Zeven indicatoren van de Conjunctuurklok staan in het gele, drie in het rode, twee in het oranje en een in het groene kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarige trend en de groei neemt af. Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarige trend, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarige trend, daar neemt de groei echter af.

Faillisementen in Brabant

Deze grafiek bevat de aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen in Brabant in het afgelopen jaar, uitgesplitst naar type gefailleerde (natuurlijke personen met eenmanszaak, bedrijven en instellingen).

Huizenprijzen in Brabant

De prijzen van bestaande koopwoningen blijven ook in het vierde kwartaal van 2020 stijgen, ondanks de coronacrisis. In de grafiek de ontwikkeling ten opzichte van 1996 voor de provincie Noord-Brabant.

Hotelovernachtingen in Brabant

Deze tabel bevat cijfers tot en met november 2020 over het aantal gasten en hun overnachtingen in Brabant per maand in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.

Horeca-omzet

Als gevolg van de coronacrisis is de omzet in de horeca in het derde kwartaal over de volle breedte flink gestegen ten opzichte van het (slechte) tweede kwartaal van 2020. De grafiek heeft betrekking op de horeca in heel Nederland.

Passagiers Eindhoven Airport

Het maandelijks aantal passagiers dat vliegt vanaf Eindhoven Airport tot en met oktober 2020.

Arbeidsdeelname

Deze tabel bevat kwartaalcijfers over de arbeidsdeelname in absolute aantallen in Brabant tot en met het vierde kwartaal van 2020.

Vacatures

Het aantal openstaande vacatures in Zuid-Nederland tot en met het derde kwartaal van 2020.

Bruto en netto arbeidsparticipatie

Bruto arbeidsparticipatie: het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking) bedroeg in Brabant 72,4% in het derde kwartaal van 2020. Netto arbeidsparticipatie: het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking) bedroeg in Brabant 69,5% in het derde kwartaal van 2020.

Werkloosheid

De werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking bedroeg in Brabant 4% in het vierde kwartaal van 2020.

Verwachting consumenten over werkloosheid

Houdingen en verwachtingen van consumenten in Brabant ten aanzien van werkloosheid, weergegeven als procentuele verdeling van antwoorden op de vraag "Wat verwacht u van de werkloosheid in Nederland voor de komende 12 maanden?"