Veranderende Kracht van Brabant

We leven in een bijzondere tijd. De veerkracht van de samenleving wordt door de Covid-19 pandemie flink op de proef gesteld. Maar ook bijvoorbeeld de stikstofcrisis en energietransitie doen een beroep op de veerkracht van mensen en gemeenschappen.

Het is daarom relevant om te weten hoe het nu staat met de Brabantse veerkracht. Is die anders dan in vorige jaren? Kennis over de veranderende kracht van Brabant helpt bestuurders en beleidsmakers van en in de provincie Noord-Brabant om de dynamiek in de samenleving te adresseren. Dat is belangrijk, omdat het bijdraagt aan het daadwerkelijk realiseren van de doelen zoals die bijvoorbeeld zijn geformuleerd in het bestuursakkoord 2020 -2023 en de Brabantse Omgevingsvisie.

Vaak wordt er verondersteld dat veerkrachtige burgers voorop zullen lopen in de transitie naar een duurzamere samenleving en dat ze overheden kunnen helpen om hun doelen te behalen. Het is echter zo dat veerkracht alleen niet voldoende is maar dat burgers ook een bepaald belang of noodzaak moeten voelen om zich ergens voor in te zetten. Het is zelfs zo dat wanneer veerkrachtige burgers het niet eens zijn met de visie of het beleid van de overheid, zij zich hier eerder tegen zullen verzetten, gebruik makende van hun zelf organiserend vermogen en mondigheid. Het is daarom belangrijk om naast de veerkracht, ook inzicht te krijgen in de actiebereidheid van Brabanders ten aanzien van maatschappelijke thema’s waar we als samenleving voor aan de lat staan. Denk daarbij aan thema’s als de energietransitie, zorg en welzijn en het voedselsysteem.

In voorliggende publicatie vindt u de resultaten van de derde Brabantse veerkrachtmonitor die het PON & Telos in opdracht van de Provincie Noord-Brabant heeft uitgevoerd. De eerste monitor (2016) was gericht op de definiëring en meetbaar maken van het concept veerkracht, de tweede monitor (2018) op het beter begrijpen van de werking van veerkracht middels het verklaringsmodel en deze derde monitor (2020) bouwt daarop verder met kennis over actiebereidheid op de thema’s: wateroverlast en verdroging, het voedselsysteem, energietransitie, biodiversiteit, mobiliteit en circulariteit. De publicatie bestaat uit drie delen. In het eerste deel Veranderende Veerkracht maken we de balans op. In dit beschrijvende deel gaan na hoe het staat met de veerkracht van Brabant en in hoeverre dat is veranderd over de tijd. In deel twee Actiebereid of niet laten we zien in hoeverre Brabanders het belangrijk vinden dat er in de samenleving aandacht is voor bovengenoemde thema’s, of ze zich verantwoordelijk voelen om zich hiervoor in te zetten en of ze dat in het afgelopen jaar ook daadwerkelijk hebben gedaan. Tot slot in deel drie Veerkracht & Actiebereidheid bezien in een bijzondere tijd staan we stil bij de mogelijke impact van de Covid-19 pandemie en reflecteren we op de belangrijkste conclusies over veerkracht en actiebereidheid.

Download hier de samenvatting en het volledige rapport