Bouwstenen voor morgen

Recente feiten en cijfers laten zien dat het economisch goed gaat in Brabant. Succes vandaag is echter geen garantie voor de toekomst. Er zijn voortgaande investeringen in een concurrerende en duurzame economie nodig omdat:

  1. Een concurrerende en duurzame economie allereerst zorgt voor werk en inkomen voor de Brabanders en dit is een belangrijke voorwaarde voor sociale veerkracht.
  2. Het de provinciale ambitie is om een top kennis- en innovatieregio te blijven, niet alleen als doel op zich maar ook omdat de grote transities waar onze samenleving voor staat vragen om de technologie en de innovatiekracht van het bedrijfsleven.
  3. Deze transities de samenleving veel gaan kosten, zodat we ons verdienvermogen op peil moeten houden.Gedeputeerde Bert Pauli:
"Prachtig kader"


Economie groeit, werkloosheid daalt

Economie groeit , werkloosheid 833.

Experts aan het woord


Tussen evaluatie


Provinciale Staten hebben in mei 2012 het Economisch Programma Brabant 2020 vastgesteld. Met het Economisch Programma beoogt de Provincie Noord-Brabant de Brabantse economie veerkrachtiger te maken. Technopolis heeft half 2018 in het kader van art 217a Provinciewet onderzocht in hoeverre het onderdeel ‘Op weg naar de top’ van het Economisch Programma Brabant 2020 in uitvoering is genomen en op koers ligt.

Uit het evaluatieonderzoek komt naar voren dat het programma doelgericht en efficiënt functioneert en ernaar streeft doeltreffende inzet van instrumenten te realiseren. Binnen de beperkingen van het beschikbare budget wordt veel bereikt.