RESULTAAT
FINANCIERING
I
N DE PRAKTIJK


Een intensief teamproces

In de periode van februari tot juli 2019 zijn de businessplannen met de vijf geselecteerde ondernemers doorontwikkeld tot resultaatcontracten. De ambitie was om tenminste uit te komen op drie contracten.


Rondom elke ondernemer werd een team gevormd: één vertegenwoordiger van de provincie, één vertegenwoordiger van de investeerders en één procesbegeleider met kennis van resultaatfinanciering. Deze teams werkten in verschillende workshops intensief samen en doorliepen op hoofdlijnen drie stappen:

1. Doorontwikkeling van het businessplan

Dit was de kern van het teamproces. Samen onderzochten we hoe de ondernemers het beste duurzaam konden opschalen en wat daar dan voor nodig was. Bijvoorbeeld op gebied van financiering en governance.

2. Waarderen van de resultaten

Een belangrijk onderdeel van het businessplan was het waarderen van resultaten: welke sociale en ecologische waarde creëert de opschaling? Wat is de objectieve en subjectieve waarde van de opschaling? En hoe vertalen we deze waarde vervolgens naar een financiële waardering voor de investeerders én voor de outcome payers?

Bijzonder aan het proces was dat de doelgroepen (of rightsholders) werden betrokken bij het bepalen van de waarde. Zo werd bijvoorbeeld in het geval van Refugee Team een groep bij elkaar geroepen die al eerder door de ondernemer werd begeleid. Aan deze groep werd gevraagd wat de geboden ondersteuning waard was voor hen. Op onderdelen subjectief, maar waar mogelijk is deze waardering ook meegenomen in de contracten.

3. Vertaling van de contracten

Vervolgens werd het doorontwikkelde businessplan en de resultaatwaardering vertaald naar contracten. Daarbij kwamen veel praktische en technische vragen om de hoek kijken die niet allemaal vooraf aan de tekentafel konden worden doordacht en uitgewerkt. Hoe werkt het bijvoorbeeld precies met btw-afdracht? Wat zijn de concrete voorwaarden om op resultaat uit te betalen? En hoe past het type contract in de subsidiestructuur van de provincie?

Een investeerder: “Dit proces heeft kennis gebracht over het waarderen van waarde, hoe je dat omzet in outcome payments en hoe je die afspraken uitwerkt in contracten.”

Het eindresultaat: vier ondertekende contracten

De contracten werden ondertekend door de ondernemers en door een stichting van investeerders. Deze stichting was speciaal voor de gelegenheid opgericht. De ondernemers sloten dus geen contract af met de individuele investeerder. Ook de subsidieafspraken met de provincie werden gemaakt met de stichting.

Van de vijf geselecteerde ondernemingen zijn we met één dus niet tot een overeenkomst gekomen. Dat was Samen Slim Zorgen Thuis. In de coalitie van partijen trok één partij zich op het laatste moment terug.

Stichting Sarban de Toekomst

In het contract met Sarban wordt het doel omschreven om op 1 december 2019 een nieuw restaurant te openen in Tilburg. In de drie jaar daarna luiden de doelen:


  1. Instroom van 27 vluchtelingen, waarvan 80% naar werk (intern of extern). Elke instromer doet 14 maanden aaneengesloten betaald werk bij Sarban, voor minstens 24 uur per week, en krijgt een MBO 1 of 2 opleiding. Binnen die tijd werken ze voor 6 maanden bij een externe werkgever.
  2. 80% van de instromers ontwikkelen zichzelf positief op 2 van de 3 gebieden van zefredzaamheid: sociaal vangnet, professioneel vangnet en toekomstperspectief.
  3. Daarnaast leidt Sarban 1 restauranthouder op, die na de drie jaar het restaurant kan continueren.


Fladderfarm Mobiel

Een resultaatcontract kwam voor Fladderfarm Mobiel nog iets te vroeg. Daarom is een prestatiecontract getekend. Dat wil zeggen dat er eerst afspraken zijn gemaakt op basis van activiteiten in plaats van op resultaten. Zo kan Fladderfarm een track record opbouwen, waar in de toekomst resultaatcontracten mee kunnen worden afgesloten. Bijvoorbeeld met GGZ en gemeenten.


In de komende twee jaar is het doel om vier nieuwe mobiele ‘kipcaravans’ te realiseren, waarin minstens vijf dagen per week in totaal 42 ‘hulpboeren’ actief zijn.

Ctalents

Mensen met een zintuigelijke uitdaging – dat zijn mensen met gehoorverlies of zichtverlies – doorlopen bij Ctalents een zorgvuldig traject om tot een duurzame baan te komen. De resultaatafspraken met Ctalents zijn gemaakt op basis van stappen in dit traject. Concreet betekent dit dat in drie jaar:


  1. 53 personen starten met een arbeidstraining en 41 personen dit succesvol afronden.
  2. Uiteindelijk 35 personen een baan vinden voor minimaal 24 uur met passend werk en salaris.
  3. Niet meer dan 11 van deze personenen werkzaam zijn onder hun opleidingsniveau, minder dan 24 uur werken, of niet-uitkeringsgerechtigd zijn.

Refugee Team

In drie jaar tijd beoogt Refugee Team de volgende doelen te realiseren met het inzetten van vluchtelingen (statushouders) als vrijwilliger bij sportevenementen en met het ondersteunen van vluchtelingen bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling:


  1. 220 statushouders met een uitkering zijn dankzij Refugee Team minimaal 5 maanden actief. Zij ontwikkelen zich op professioneel gebied, denk aan werkhouding. En ze worden in hun kracht gezet, bijvoorbeeld op gebied van vertrouwen en regie.
  2. Een deel daarvan, namelijk 120 statushouders, krijgt een arbeidscontract van minimaal 10 maanden.

Welke resultaten zijn geboekt?

Met het afsluiten van de contracten is een belangrijke fase van de eerste ronde van het Brabant Outcomes Fund afgerond. Maar we zijn er nog niet, want de ondernemers zijn de komende jaren hard aan de slag om de afgesproken resultaten te behalen. Als we reflecteren op de bredere ambitie van het Brabant Outcomes Fund zien we de volgende opbrengsten:

1. Er is meer kennis over resultaatfinanciering en meervoudige waarde

Nieuwe kennis en ervaring opdoen over resultaatfinanciering, meervoudige waarde en de oplossingen die het kan bieden voor ondernemers met een positieve impact op de samenleving. Dat is wat we wilden en dat is ook gebeurd. In de evaluatie lieten partijen weten te hebben geleerd, zowel over de voordelen als over de nadelen van resultaatfinanciering. Ook weten we veel beter dan voorheen hoe meervoudige waarde onderdeel kan zijn van financiële waardering.

2. Meer onderling begrip tussen partijen

In de intensieve samenwerking rondom de contracten kwamen verschillende werelden bij elkaar. De organisatiecultuur, de werkwijze en belangen van ondernemers zijn anders dan die van investeerders of de provincie. Dat merkten we in het traject. Investeerders en ondernemers hebben bijvoorbeeld de interne procedures en regelgeving van de provincie ervaren. Dat heeft geleid tot meer inzicht over hoe andere organisaties werken en over hoe je met de verschillen kunt omgaan.

Een provinciemedewerker: "Betrokkenheid van buiten hangt zó af van de mensen die je tegenkomt. Het maakt niet uit waar mensen wonen: mensen moeten het snappen en het moet klikken".

3. Zaadjes geplant bij anderen in de provincie

Resultaatfinanciering wijkt af van hoe subsidies in de provincie tot stand komen. Het borgen van resultaatgericht werken binnen de provincie is daarom ook een doelstelling. Gedurende het traject is er veel interesse getoond door geïnspireerde provinciemedewerkers, zoals het subsidieteam. De eerste zaadjes zijn geplant.

4. Interesse gecreëerd van buiten

Deze eerste ronde van het Brabant Outcomes Fund was ook bedoeld om externe partijen mee te laten kijken en mee te laten leren. Ook hen wilden we zo betrekken. Denk aan gemeenten, ‘traditionele’ ondernemers en internationale partners. In praktijk bleek het proces met de primaire partners zo intensief, dat dit niet altijd lukte. Wel zijn er gesprekken geweest met gemeente Tilburg en is interesse getoond door andere provincies, diverse Europese regio’s en de Rijksoverheid. Dit biedt mogelijkheden voor de toekomst.

Voor de pilot hebben we onze verandertheorie in kaart gebracht. Hierin staat welke beweging we met het Brabant Outcomes Fund in gang willen zetten en wat we willen bereiken.