Trendbreuken

De komende jaren wil het bestuur van de provincie een stevige bijdrage leveren aan de ontwikkelingen die op ons afkomen. Met extra investeringen op een aantal trendbreuken. Met als doel om op weg naar 2030 een trend te keren of juist te bevorderen. Kort samengevat, wil het bestuur van de provincie extra accenten zetten op:

Trendbreuk:

Stoppen van verdroging met een waterrobuuste inrichting van Brabant

In 2030 is het herstel van onze natuur, de biodiversiteit en het welbevinden van de mens omgezet in een onomkeerbare trend.

Portefeuille Rik Grashoff

Trendbreuk:

Versnellen van de energietransitie

In 2030 wordt 50% van onze energie in Brabant opgewekt uit duurzame bronnen en is er 50%-reductie van de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 gerealiseerd.

Portefeuille Anne-Marie Spierings

Trendbreuk

Verstevigen van de internationaal concurrerende innovatieve economie

In 2030 staat onze positie in de top van Europese kennis- en innovatieregio’s vast bij voorkeur op een duurzame wijze.

Portefeuille Martijn van Gruijthuijsen

Trendbreuk

Terugdringen van het woningtekort en de leegstand

In 2030 is het woningbouwprogramma optimaal ingezet voor de versterking van de omgevingskwaliteit in onze steden en dorpen en het herbestemmen van leegstaand vastgoed.

Portefeuille Erik van Merrienboer

Trendbreuk

Toekomstklaar maken van Brabant voor nieuwe vormen van mobiliteit

In 2030 krijgt iedereen ’s ochtends aan de hand van zijn agenda een reisadvies op maat dat betaalbaar, voorspelbaar, comfortabel en duurzaam is.

Portefeuille Christophe van der Maat

Trendbreuk

Terugdringen van ondermijnende criminaliteit

In 2030 is de impact van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit op de Brabantse samenleving aanzienlijk verkleind.

Portefeuille Renze Bergsma

Trendbreuk

Versterken van het blijfklimaat in Brabant

In 2030 is de vitaliteit in dorpen en kernen en gestimuleerd vanuit de initiatieven uit de gemeenschappen die bijdragen aan het versterken van het blijfklimaat.

Portefeuille Marianne van der Sloot

Dwars door al deze opgaven lopen gebiedsgericht werken, digitalisering en gezondheid als belangrijke thema’s.

Door meer gebiedsgericht te gaan werken, kunnen we doelen en belangen met elkaar verenigen. Omdat we verwachten daardoor effectiever en efficiënter te zijn.

In al onze opgaven spelen data en digitalisering een belangrijke rol. Door Brabant optimaal digitaal te verbinden, kunnen we sneller kennis delen en onderlinge verbanden leggen.

Gezondheid is de belangrijkste voorwaarde voor kwaliteit van leven. Daarom bewaken we dat de gezondheid van de Brabander wordt meegewogen in ons beleid. En bij de uitvoering van onze taken.