In 2022 en verder…

…betekenen tienduizenden nieuwe woningen ook een heleboel mensen die naar hun werk moeten met de auto, ov of fiets. Dat kan alleen als de manier waarop we naar ons werk reizen ook verandert door bijvoorbeeld nieuwe vormen van gedeelde mobiliteit en het ontwikkelen van knooppunten, zogenoemde hubs, waar verschillende vormen van vervoer samenkomen.

Christophe van der Maat (Gedeputeerde Mobiliteit, Financiën en Organisatie)

…blijven wij ons inzetten op de versnelling van de woningbouw in onze steden en dorpen. We zetten stappen in het verduurzamen van bedrijventerreinen en overal houden we het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van Brabant op de agenda. Daarnaast werken we verder met de plannen zoals opgenomen in de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof.

Erik Ronnes (Gedeputeerde Ruimte en Wonen)

…werken provincie, gemeenten en netbeheerders samen om nieuwe knelpunten in ons elektriciteitsnet te voorkomen. Zo zorgen we ervoor dat de energietransitie in hoog tempo door kan gaan.

Anne-Marie Spierings (Gedeputeerde Energie, Circulaire economie en Milieu)

…werken we intensief om natuurgebieden in Brabant in een snel tempo te herstellen. We doen dat gecoördineerd, onder meer via de gebiedsgerichte aanpak. Door klimaatadaptatie zijn we beter opgewassen tegen piekbuien en droogten. En tegelijkertijd benutten we kansen voor een mooie leefomgeving, door te kiezen voor groenblauwe oplossingen in stad en land. Zo maken we Brabant (nog) aantrekkelijker.

Hagar Roijackers (Water, Natuur en Gebiedsgerichte aanpak)

…willen we Brabant voor zoveel mogelijk mensen een fijne en leuke plek laten zijn. Om te wonen, werken en te recreëren. Daarom gaan we extra investeren in cultuur, sport, vrije tijd en erfgoed.

Stijn Smeulders (Gedeputeerde Bestuur, Veiligheid, Cultuur, Sport en Erfgoed)

...trekt de economie na de zware coronacrisis weer aan. Om onze positie als groeimotor van Nederland te verzilveren, is het nu zaak onze visie op een toekomstbehendige economie uit te voeren. Dat doen we door te investeren op de plekken waar we de meeste impact hebben: technologieën die de maatschappelijke uitdagingen oplossen en ons verdienvermogen van morgen verzekeren. Tegelijkertijd moeten we hard aan de bak om talent voor deze sectoren aan te trekken, op te leiden en te behouden.

Martijn van Gruijthuijsen (Gedeputeerde Economie, Kennis- en Talentontwikkeling)

…willen we werken aan een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem, dat een bijdrage levert aan natuur en gezondheid. Brede welvaart zal in alle andere begrotingsprogramma’s stevig verankerd worden en de kwaliteit van leven en leefomgeving versterken voor álle Brabanders.

Elies Lemkes - Straver (Gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede welvaart))