Duurzame werklocaties
zijn waardevoller

Blog Erik van Merrienboer

Investeren in verduurzaming is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Werklocaties spelen daarin een belangrijke rol, want op die plekken komen verschillende opgaven op het gebied van energie, circulaire economie en klimaat samen. Dat zijn uitdagingen, maar het biedt ook mogelijkheden om de locaties meer toekomstwaarde te geven.

Energietransitie, doe er je voordeel mee

Bij een nieuw bedrijventerrein kan je duurzaamheid verwerken in de vestigingseisen en investeren in gezamenlijke duurzame voorzieningen. Dat is relatief eenvoudig, omdat alles nog opgebouwd moet worden. De uitdaging zit juist in de bestaande locaties. Een derde van de Brabantse bedrijventerreinen is verouderd. Deze terreinen zijn onvoldoende voorbereid op het veranderde klimaat, waardoor ze ’s zomers hitte-eilanden worden en hoosbuien steeds vaker zorgen voor blank staande straten en overlopende riolen.

Bovendien is daar de opwekking van duurzame energie nog niet optimaal ingebed. Maar de potentie is er wel, denk bijvoorbeeld aan de ruimte die alle bedrijfsdaken hebben voor zonnepanelen. Verouderde bedrijventerreinen kunnen bij het verduurzamen bovendien ruimtelijke kwaliteit toevoegen en daarmee aantrekkelijker worden, voor zowel klanten als nieuwe investeerders. Op korte termijn wellicht een investering, maar voor de lange termijn mogelijk een verdienmodel. Voor een provincie die van oudsher sterk gericht is op technologische innovaties en ondernemerschap, zie ik hier kansen.

“Juist bedrijventerreinen met hun verscheidenheid aan bedrijven lenen zich voor circulaire samenwerking.”

Circulaire economie

Naar verwachting zal circulariteit zich ontwikkelen tot het ‘nieuwe normaal’ en het leidende verdien-model binnen de economie. Juist bedrijventerreinen met hun verscheidenheid aan bedrijven lenen zich voor circulaire samenwerking. In een circulaire economie worden reststoffen opnieuw ingezet en is energie afkomstig uit duurzame bronnen. Dat vraagt iets van de inrichting van een bedrijventerrein: bereikbaarheid en nabijheid van leveranciers, afzetmarkten en energiebronnen zijn belangrijk voor het succes. Logistiek en bewerking (recycling) van materialen vragen om ruimte op bedrijventerreinen en om duurzame energie voor verwerkingsprocessen.

Ook de bedrijfsgebouwen zelf kunnen bijdragen door ze circulair te bouwen. De transformatie van verouderde terreinen en kantoren biedt hierdoor kansen om materialen opnieuw te gebruiken. Binnen de provincie hebben we al mooie initiatieven die de circulaire economie helpen versnellen, zoals Symbiosis4Growth, waarover ook in dit magazine te lezen is.

Samenwerking

Een duurzaam en circulair bedrijventerrein vraagt om samenwerking. Dit kan één bedrijf namelijk niet alleen, daarvoor is één bedrijventerrein soms zelfs te beperkt. Je moet namelijk voldoende reststromen -met voldoende kwaliteit en betrouwbaarheid- hebben om de kringloop te kunnen sluiten. Daarbij is onderlinge samenwerking cruciaal, goed parkmanagement is belangrijker dan ooit. Hier kunnen wij als provincie een rol spelen, zeker omdat samenwerken vaak over de grenzen van een bedrijventerrein nodig is. En dat mag best wat minder vrijblijvend dan tot nu het geval is.

Een mooi instrument daarbij is de BIZ-wet, waarin gezamenlijke investeringen gestructureerd worden ingezet voor het gemeenschappelijk belang. Helaas wordt dat nu eigenlijk vooral in binnensteden ingezet, terwijl het juist bij verduurzaming van bedrijventerreinen veel voordeel kan hebben.

Economische kansen

De energietransitie biedt ook economische kansen. Met slimme keuzes is het mogelijk de concurrentiepositie te versterken. Ook -of misschien juist- voor parkmanagement. Dat blijkt uit een onderzoek van Buck (zie het colofon) dat in opdracht van de provincie is uitgevoerd. Samensteller Paul Bleumink bevestigt dat elders in dit magazine. Ik zou bedrijventerreinen dan ook willen uitdagen om te onderzoeken hoe het opwekken van duurzame energie een verdienmodel kan opleveren en tegelijkertijd bijdraagt aan ruimtelijke kwaliteit.

Deel op social media