2000-2020: TWEE DECENNIA DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN IN BRABANT

20 jaar in 20 beelden

Het demografische landschap in onze provincie verandert sterk. De bevolkingsontwikkelingen laten een trend zien naar een Brabant dat drukker, diverser en grijzer wordt en steeds meer alleenstaanden telt. In deze webpublicatie zijn aan de hand van 20 beelden de demografische ontwikkelingen in Brabant geschetst vanaf de millenniumwisseling. Hierbij zijn de ontwikkelingen in de afgelopen twee decennia veelal geplaatst in een langjariger perspectief, zowel met een (trend)blik naar het verleden als naar de toekomst.

Ingegaan is op de verschillende componenten die bepalend zijn voor de bevolkingsgroei: de natuurlijke aanwas (het verschil tussen geboorte en sterfte) en de binnen- en buitenlandse migratie-ontwikkelingen. Ook komt de veranderende bevolkingssamenstelling uitvoerig aan bod. Zowel naar leeftijd (vergrijzing), huishouden (groei eenpersoonshuishoudens) als naar migratie-achtergrond (toenemende diversiteit) verandert de opbouw van de Brabantse bevolking.

Demografische ontwikkelingen staan volop in de belangstelling. De (sterke) veranderingen in omvang en samenstelling van de bevolking zijn actuele onderwerpen, zeker ook in Brabant. Bovendien zijn de (toekomstige) effecten van de bevolkingsontwikkelingen op vrijwel alle (provinciale) beleidsterreinen merkbaar. Te denken valt o.a. aan thema's als 'bouwen en wonen', economie en arbeidsmarkt, de zorg, voorzieningenstructuur en mobiliteit.

Voor deze en vele andere onderwerpen vormt 'de demografie' een essentiƫle onderlegger. Met deze publicatie, maar bijvoorbeeld ook met onze website over de actuele provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose, willen we dat belang onderstrepen en bijdragen aan het vergroten van de (basis)kennis over de bevolkingsontwikkelingen (in Brabant).