BEELD 8

BUITENLANDSE MIGRATIE

De buitenlandse migratiesaldi van Brabant laten vanaf 2000 een nogal grillig verloop zien. Opvallend zijn de negatieve saldi in de periode 2002 tot en met 2007. Het leidde destijds ook tot de laagse bevolkingsgroei in onze provincie, gemeten vanaf 1950. Vanaf 2008 is het buitenlands migratiesaldo echter weer (sterk) positief, met een saldi die de laatste tijd zijn opgelopen tot +15.000 personen in 2019 en +14.000 in 2020. De buitenlandse migratiesaldi bereikten de laatste vijf jaren niet eerder een zo hoog niveau. Vooral de immigratie is de laatste jaren duidelijk toegenomen. Lag het aantal immigranten in 2000 nog op zo'n 16.500 en in 2012 op bijna 20.000, sindsdien is dat aantal flink toegenomen tot bijna 37.000 in 'het topjaar 2019'. Mede onder invloed van 'corona' lag het aantal immigranten in 2020 ruim 3.000 lager, maar met 33.500 immigranten nog altijd op het dubbele van de immigratie-aantallen aan het begin van deze eeuw. Hoewel minder dan de immigratie is ook de emigratie afgelopen 20 jaar toegenomen. Van zo'n 12.000 emigranten in 2000 tot om en nabij de 20.000 de laatste jaren. Immers, een hoog immigratieniveau levert - na verloop van tijd - doorgaans ook weer de nodige emigranten op (retourmigratie). Wat de immigratie van de laatste jarenbetreft, speelt in dit verband ook het toenmend belang van arbeid en studie als migratiemotief een rol, omdat een (groot) deel van deze migranten ons land na verloop van tijd weer verlaat. De hogere immigratie-aantallen en daarmee ook de buitenlandse migratiesaldi van de laatste jaren hangen voor een groot deel samen met de vluchtelingencrisis (2015/2016) en de komst van de arbeidsmigranten, kenniswerkers en buitenlandse studenten.

Sterke toename van het buitenlands migratiesaldo, de laatste jaren

* Emigratie en buitenlands migratiesaldo = incl. administratieve correcties

Bron: CBS-Statline, mei 2021; bewerking: Provincie Noord-Brabant. De gegevens over 2020 zijn voorlopig.

Bron: NHTV Breda