BEELD 7

BINNENLANDSE MIGRATIESALDI NAAR LEEFTIJD EN REGIO

Jongeren meer naar de grote stad, jonge gezinnen meer 'naar buiten'

* Gehanteerd is de indeling van gemeenten (met de hoofdkern) in een stedelijk concentratiegebied en gemeenten (met de hoofdkern) in een landelijk gebied in Brabant. De vijf grote steden (B5) zijn: Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch en Tilburg. De zeven middelgrote steden (M7) zijn: Bergen op Zoom, Meierijstad, Oosterhout, Oss, Roosendaal, Uden en Waalwijk. Het stedelijk concentratiegebied bestaat uit de B5, M7 en het overig stedelijk concentratiegebied.

Bron: CBS-Statline, mei 2021; bewerking: Provincie Noord-Brabant. De gegevens over 2020 zijn voorlopig.

Als we kijken naar de leeftijdsamenstelling van de in- en uitgaande (binnenlandse) migratiestromen in onze provincie, dan zien we dat er de afgelopen 20 jaar meer jongvolwassenen (15-30 jarigen) zijn vertrokken uit onze provincie dan zich hier hebben gevestigd, hoewel de saldi de laatste tijd wel wat minder negatief zijn. In de andere leeftijdscategorieën kent Brabant vrijwel zonder uitzondering steeds positieve saldi. De positieve saldi die Brabant (als geheel) de laatste 10 jaren doorgaans heeft gekend, betekenen dat het negatieve saldo van jongvolwassenen (veelal meer dan) gecompenseerd wordt door positieve migratiesaldi in de overige leeftijdsgroepen. Bij de hogere saldi van de laatste jaren (2017 t/m 2019) zou ook de toenemende druk op de Randstedelijke woningmarkt en de ‘uitstralingseffecten’ hiervan op omliggende regio’s, waaronder Noord-Brabant, een rol kunnen spelen.   Binnen Brabant zijn het vooral de meer landelijke gebieden, die per saldo jongvolwassenen zien vertrekken. Dit vertrekoverschot werd lange tijd niet goedgemaakt door vestigingsoverschotten in de andere leeftijdscategorieën. Met als gevolg 'overall-uitkomst' een negatief binnenlands migratiesaldo. De laatste jaren is dat beeld wel wat gekanteld, wellicht ook als gevolg van de toegenomen druk op de (groot)stedelijke woningmarkt. Immers, vanaf 2018 is het totale binnenlandse migratiesaldo van het landelijk gebied sinds lange tijd weer positief. Een soortgelijk beeld, waarbij – per saldo – het vertrek van jong-volwassenen recentelijk weer meer dan gecompenseerd wordt door de vestigingsstromen van andere leeftijdsgroepen (en met name de gezinshuishoudens: de 30-50- én de 0-15-jarigen), is ook te vinden in de middelgrote steden en de suburbane gemeenten rond de grote(re) steden.