BEELD 5

BINNENLANDSE MIGRATIESALDI NAAR LANDSDEEL

Per saldo verliest Brabant migranten aan de Noordvleugel van de Randstad, maar heeft het veelal een 'plus' met de rest van Nederland

* Toelichting op de gebruikte gebiedsindeling > Noord-Nederland: Groningen, Friesland, Drenthe > Oost-Nederland: Overijssel, Gelderland > Noordvleugel Randstad: Noord-Holland, Utrecht, Flevoland > Zuidvleugel Randstad: Zuid-Holland, Zeeland > Zuid-Nederland: Noord-Brabant, Limburg

Bron: CBS-Statline, mei 2021; bewerking: Provincie Noord-Brabant. De gegevens over 2020 zijn voorlopig.

Gemeten vanaf 2000 kent Brabant met de Noordvleugel van de Randstad (de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland) een negatief binnenlands migratiesaldo, steeds zo tussen de -1.000 en -2.000 personen per jaar, hoewel dat saldo de laatste jaren wel minder negatief is geworden (-250 in 2019). Met de provincies in Oost-Nederland – Gelderland en Overijssel – schommelt het binnenlands saldo steeds rond de nullijn, maar ligt het in de meeste jaren daar net iets onder. Met de Zuidvleugel van de Randstad, Noord-Nederland en Limburg heeft onze provincie doorgaans een (duidelijk) positief binnenlands migratiesaldo. Omdat Brabant de laatste jaren per saldo (steeds) minder migranten verliest aan de Noordvleugel van de Randstad en er met vrijwel alle andere landsdelen een positief migratiesaldo bestaat, is ook het totaal binnenlands migratiesaldo duidelijk toegenomen, tot +2.200 personen in 2017, +3.750 in 2018 en +2.500 in 2019. Om vervolgens in 2020 weer terug te zakken tot op de 'nullijn'. Omdat er over het afgelopen jaar nog geen (CBS-)gegevens over de migratie naar richting beschikbaar zijn, is een verdeling van (het saldo van) de verhuisbewegingen van en naar Brabant, uitgesplitst naar de andere provincies en naar de verschillende landsdelen nog niet te maken.