BEELD 3

NATUURLIJKE AANWAS

In 2020 voor het eerst een sterfteoverschot in Brabant

* Natuurlijke aanwas = saldo van geboorte en sterfte.

Bron: CBS-Statline, mei 2021; bewerking: Provincie Noord-Brabant. De gegevens over 2020 zijn voorlopig.

De afgelopen 20 jaar is de natuurlijke aanwas – het verschil tussen geboorte en sterfte – steeds verder afgenomen richting de 'nullijn'. Onder invloed van ‘corona’ is de natuurlijke aanwas in 2020 voor de allereerste keer onder die nullijn uitgekomen en omgeslagen in een (duidelijke) natuurlijke afname (van -3.200). Met andere woorden, het (afnemende) geboorteoverschot dat Brabant tot en met 2019 heeft gekend, is in 2020 omgeslagen in een sterfteoverschot; tegenover 23.300 geboorten stonden 26.500 sterfgevallen, oftewel een sterfteoverschot van 3.200. Daarmee lag de sterfte vorig jaar zo’n 4.000 mensen (bijna 20%) hoger dan de laatste (vijf) jaren, met steeds zo rond de 22.500 sterfgevallen per jaar. Het beeld van een natuurlijke bevolkingsafname (meer sterfte dan geboorte) kenmerkte vorig jaar de demografische ontwikkelingen vrijwel overal in Brabant. Liefst 54 van de 62 gemeenten in onze provincie (bijna 90%) kenden in 2020 een sterfteoverschot. Verwacht mag worden dat het aantal geboorten de komende jaren wel weer wat zal toenemen. Dit hangt samen met het grotere aantal geboorten in de jaren voor de millenniumwisseling. Hierdoor neemt de komende tijd het aantal vrouwen toe in leeftijdscategorieën waarop de meeste kinderen worden geboren. De natuurlijke aanwas blijft echter bescheiden, omdat tegelijkertijd ook de sterfteaantallen zullen toenemen. Vooral als gevolg van de voortgaande vergrijzing wordt vanaf begin jaren '30 een structureel sterfteoverschot verwacht.