BEELD 2

LEVENSVERWACHTING VAN MANNEN EN VROUWEN

Levensverwachting neemt verder toe

* De levensverwachting is bepaald, door per geslacht het (gemiddelde) verschil in gestandaardiseerde sterftecijfers tussen Noord-Brabant en Nederland in de periode 2010 t/m 2019 toe te passen op de levensverwachting van mannen en vrouwen voor Nederland als geheel. De sterftecijfers in Brabant liggen doorgaans net iets boven het landelijke gemiddeld.

Bron: CBS-Statline, mei 2021; bewerking: Provincie Noord-Brabant. De gegevens over 2020 zijn voorlopig.

We worden steeds ouder. Ook in de afgelopen 20 jaar nam de levensverwachting verder toe. Zo kregen mannen in Brabant er sinds 2000 zo'n vijf levensjaren bij, vrouwen drie. Hiermee hebben mannen iets van hun achterstand op vrouwen ingelopen. Anno 2020 hebben mannen bij hun geboorte gemiddeld genomen net iets meer dan 80 jaren voor de boeg en vrouwen ruim 82. De Brabantse cijfers liggen hiermee net iets onder de niveaus voor Nederland als geheel. Verwacht wordt dat de gemiddelde levensverwachting de komende decennia verder toeneemt. In de meest recente bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, dec. 2020) wordt ervan uitgegaan, dat de levensverwachting bij geboorte in Nederland verder zal toenemen; voor mannen tot iets meer dan 85 jaar in 2050 en voor vrouwen tot 88,5 jaar. In demografie spreken we in dit verband van de ‘dubbele vergrijzing’: immers, er komen – gelet op de huidige leeftijdsopbouw van de bevolking – niet alleen beduidend meer ouderen bij, zij leven gemiddeld ook steeds langer.