BEELD 19

BEVOLKINGSSAMENSTELLING NAAR MIGRATIEACHTERGROND

Naast de (sterke) veranderingen in de leeftijds- en huishoudensverdeling, verandert de samenstelling van de bevolking ook als we kijken naar de migratieachtergrond van de inwoners in onze provincie. In 2020 heeft bijna 20% van de Brabantse bevolking een migratieachtergrond, wat wil zeggen dat van die personen ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Die 20% is gelijk verdeeld over mensen met een Westerse achtergrond (255.000, oftewel 10% van de bevolking) en mensen van niet-Westers komaf (254.000, ook 10%). Tussen 2010 en 2020 is de Brabantse bevolking gegroeid met bijna 119.000 personen (+5%). Deze groei kwam volledig voor rekening van mensen met een migratieachtergrond, het aantal inwoners met een Nederlandse achtergrond bleef nagenoeg gelijk (+400). Zo kwamen er vanaf 2010 per saldo 55.500 mensen met een Westerse achtergrond bij (+28%) en 63.000 mensen met een niet-Westerse achtergrond (+33%). Vooral het aantal inwoners dat vanuit een ander land van de Europese Unie (EU) in Brabant is komen wonen is sterk toegenomen. De afgelopen 10 jaar groeide hun aantal met 42% (+51.000). Die groei kwam vrijwel volledig voor rekening van migranten vanuit de Midden- en Oost-Europese landen in de EU, waarvan het aantal meer dan verdrievoudigde tot 67.000 personen in 2020. Omdat een deel van de arbeidsmigranten niet staat ingeschreven in de gemeentelijke bevolkingsregisters – mensen die hier slechts korte tijd (enkele maanden) verblijven, hoeven zich ook niet te (laten) registreren – zal het werkelijke aantal beduidend hoger liggen. Vergeleken met de Nederlandse cijfers liggen vooral de percentages van inwoners met een niet-Westerse achtergrond in Brabant lager. Zo heeft van de Nederlandse bevolking – anno 2020 – bijna14% een niet-Westerse achtergrond en ligt dat percentage in onze provincie op 10%. Daarentegen verschilt het aandeel van mensen met een Westerse achtergrond niet veel van elkaar, 10% in Brabant en 10,5% voor Nederland als geheel.

Bevolkingsgroei wordt volledig bepaald door mensen met een migratieachtergrond

* Westers: landen in Europa (excl. Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië en Japan. Niet-westers: landen in Afrika, Latijns-Amerika, Azië (excl. Indonesië en Japan) en Turkije. Persoon met een migratieachtergrond: persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Bron: CBS-Statline, mei 2021; bewerking: Provincie Noord-Brabant.