BEELD 16

HUISHOUDENSSAMENSTELLING VAN DE BEVOLKING (ABSOLUUT)

Sterke groei van het aantal eenpersoonshuishoudens

Bron: CBS-Statline, mei 2021; bewerking: Provincie Noord-Brabant.

Sinds het begin van deze eeuw zijn er in Brabant bijna 200.000 huishoudens bijgekomen, een groei van 20%. De bevolkingsgroei lag in diezelfde periode op 'slechts' 9% (+207.000 inwoners). Deze verhoudingsgewijs sterkere toename van het aantal huishoudens hangt samen met de vergrijzing en de individualisering. Hierdoor is vooral het aantal alleenstaanden sterk gegroeid. In onze provincie kwamen er de afgelopen 20 jaar 143.000 eenpersoonshuishoudens bij (+53%), waarmee bijna driekwart (72,5%) van de totale huishoudensgroei vanaf 2000 kan worden verklaard. Het aantal samenwonenden met kind(eren) – zeg maar, de gezinshuishoudens – nam daarentegen met 22.000 huishoudens af (-7%). Het aantal samenwonenden zonder kind(eren) en de overige huishoudens, waaronder ook de eenouderhuishoudens kenden nog wel een (duidelijke) toename, met resp. 47.000 (+15%) en 28.000 huishoudens (+50%).1,51 Verwacht wordt dat ook de komende tijd de huishoudensgroei voor het overgrote deel op het conto komt van alleenstaanden. De provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose (sept. 2020) laat zien, dat er de komende decennia (tot 2050) nog zo'n 185.000 huishoudens bij zullen komen in Brabant, waarvan liefst 160.000 (ruim 85%) eenpersoonshuishoudens. Voor tal van beleidsterreinen hebben deze demografische ontwikkelingen (grote) consequenties, zeker ook voor de woningmarkt. Zo neemt bijvoorbeeld, door de vergrijzing en de goeddeels daarmee samenhangende groei van het aantal kleine, veelal eenpersoonshuishoudens, maar ook door veranderingen in de zorg en in de wijze waarop mensen willen (samen)wonen en -leven, de behoefte aan nieuwe woonvormen en -concepten toe.