BEELD 15

PERCENTAGE 65+ERS IN STEDELIJK EN LANDELIJK GEBIED

Vergrijzing speelt overal in Brabant. Wat opvalt is dat dit vergrijzingsproces zich de afgelopen decennia in het landelijke gebied naar verhouding wat sterker heeft voorgedaan dan in het stedelijke gebied. Hierbij ontwikkelen de landelijke gebieden zich van gebieden met een relatief wat jongere bevolking in de periode voor 2005, tot gebieden met een oudere bevolking in 2020. In de landelijke gebieden loopt het percentage 65+-ers op van zo'n 12% in 1990 naar 22% in 2020 (en naar verwachting tot ruim 30% in 2040). In de stedelijke gebieden liggen deze percentages op resp. 13% in 2000 en 19,5% in 2020 (en 25% in 2040).   De verklaring voor deze verschillen moet goeddeels gezocht worden in de selectief samengestelde binnenlandse migratiestromen, zowel die uit het verdere verleden (suburbanisatie) als die van de laatste 20 jaar (re-urbanisatie). Hierdoor zijn vooral de ‘oudere middengroepen’ (50 t/m 64-jarigen) relatief sterker vertegenwoordigd in het landelijke gebied. Ook de komende jaren zorgt deze groep hier nog voor verdere vergrijzing. In het stedelijke gebied, die deze leeftijdsgroepen per saldo juist zagen vertrekken, groeit het aantal ouderen de eerstkomende jaren juist iets minder sterk. Ook speelt een rol dat de stedelijke gebieden, mede door een relatief sterke groei van de woningvoorraad vanaf het begin van de jaren ’90 (forse woningbouwinspanningen), in staat zijn gebleken deze middengroepen juist weer wat meer aan zich te binden. Tegelijkertijd vertonen de landelijke gebieden al geruime tijd negatieve binnenlandse migratiesaldi, al lijkt dit beeld recentelijk – 2018 t/m 2020 – wel wat te kantelen. Het (autonome) vertrekoverschot van jongvolwassenen is hier lange tijd niet gecompenseerd door vestigingsoverschotten in andere leeftijdscategorieën. Ook dit draagt bij aan de relatief sterkere vergrijzing in het landelijk gebied. In de stedelijke gebieden, die deze jong-volwassenen (15 t/m 29 jarigen) per saldo juist opvangen, zorgt deze migratiestroom er juist voor dat de vergrijzing (iets) wordt getemperd

Sterke vergrijzing in het landelijk gebied

* Gehanteerd is de indeling van gemeenten (met de hoofdkern) in een stedelijk concentratiegebied en gemeenten (met de hoofdkern) in een landelijk gebied in Brabant.

Bron: CBS-Statline, mei 2021; bewerking: Provincie Noord-Brabant.